RB-7-2016 Opinia Rady Nadzorczej i rekomendacja Zarządu Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok

W dniu 16 maja 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. Zarząd Comarch S.A. uchwałą nr 2/5/2016 z dnia 16 maja 2016 r. zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Comarch S.A. przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zysku netto w kwocie 57 682 617,41 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych i 41/100) w całości na kapitał zapasowy.