RB-9-2017 Wpływ zmian kursów walutowych na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Comarch w I kwartale 2017 r.

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Comarch za I kwartał 2017 roku Zarząd Comarch S.A. informuje, że istotny wpływ na wyniki finansowe I kwartału 2017 będą miały zdarzenia nietypowe w postaci różnic kursowych oraz wyceny instrumentów finansowych opartych na kursach walut. Różnice kursowe powstały w wyniku znacznego umocnienie się PLN wobec głównych walut obcych (zwłaszcza EUR i USD) pomiędzy dniami bilansowymi (31 grudniem 2016 a 31 marcem 2017).
Różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności i zobowiązań handlowych na dzień 31 marca 2017 roku zmniejszyły wynik operacyjny Grupy Comarch o ok. 7,8 mln PLN, natomiast wycena instrumentów finansowych (głównie kontrakty typu forward) oraz różnice kursowe z pozostałych tytułów (m.in. z tytułu wyceny kredytów i pożyczek) były dodatnie i wyniosły ok. 19,5 mln PLN. Jednocześnie rezerwa na podatek odroczony od wyceny instrumentów finansowych zmniejszyła wynik Grupy o ok. 2 mln PLN. Łączny wpływ powyższych operacji na wynik netto Grupy Comarch za pierwszy kwartał 2017 roku był dodatni i wyniósł ok. 9,7 mln PLN.
Powyższe wartości dotyczące I kwartału 2017 roku mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny wpływ różnic kursowych i wyceny instrumentów finansowych na wynik finansowy zostanie przedstawiony w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 1 2017, którego publikacja została zaplanowana na dzień 22 maja 2017 r. Rozpoznane powyższe różnice kursowe i wyceny pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej Comarch.