RB-9-2021 Odwołanie członka Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Zgodnie z §5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie odwołania osoby nadzorującej. Pan Tadeusz Włudyka, został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. z dniem 24 czerwca 2021 r. na swoją prośbę.