Python Bootcamp - Intensywy Kurs na Junior Python Developera


Bootcamp Junior Python w Comarch to intensywny, weekendowy kurs, który przygotuje Cię do zawodu programisty języka Python. 120 godzin praktycznej nauki programowania pod okiem doświadczonego trenera.

Dlaczego warto?

 • Centrum Szkoleniowe będące jednostką w ramach dużej firmy z branży IT, globalnego gracza zatrudniającego 6500 ludzi, z projektami na niemal wszystkich kontynentach.
 • rozpoznawalna i ceniona marka
 • trener z kilkunastoletnim doświadczeniem
 • możliwość dofinasowania kursu 

SPRAWDŹ FINANSOWANIE

 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Przygotowanie uczestnika do zawodu programisty języka Python w zakresie wymagań na stanowisko Junior Python Developer oraz 

  Wprowadzenie uczestników w zaawansowane zagadnienia związane z programowania z programowaniem w języku Python, w tym:

  • przygotowanie uczestników do pisania programów opartych na złożonych strukturach języka Python.
  • przygotowanie uczestników do pisania programów służących do analizy danych (big data i data science).


  Umiejętności

  Dzięki intensywnemu szkoleniu Bootcamp Python uczestnik będzie potrafił:

  • Instalować  i konfigurować środowisko kompilacyjne języka Python oraz wybrane IDE
  • Używać prostych jak i zaawansowanych struktur syntaktycznych języka Python
  • Pisać aplikacje bazodanowe.
  • Projektować i pisać własne moduły I biblioteki 
  • Używać gotowych bibliotek do analizowania danych 
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie prowadzone jest w formie intensywnego kursu i przeznaczone jest dla osób które chcą się przygotować do programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym.

  Szkolenie dla  programistów języka Python w zakresie Junior Python Developer

 5. Harmonogram I edycji
 6. Przed nami:

  15 dni, 120 godzin szkoleniowych wg poniższego harmonogrmu:

  • 20-21.11.2021             16 h
  • 04-05.12.2021             16 h
  • 11-12.12.2021             16 h
  • 22-23.01.2022             16 h
  • 29-30.01.2022             16 h
  • 12-13.02.2022             16 h
  • 26-27.02.2022             16 h
  •  12.03.2022                    8 h
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia 

  Moduł A: Język Python, jego interpreter i środowiska IDE (4 godz.)


  Programowanie w języku Python wymaga na początek zaznajomienia się z ideą języka, jego interpreterem, dokumentacją a następnie z różnymi środowiskami programistycznymi.

  Język Python (2 godziny)

  • Geneza
  • Zastosowania
  • Mocne i słabe strony języka
  • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie

  IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona (2 godz)

  • Porównanie różnych IDE dla języka Python
  • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
  • Instalacja i konfiguracja środowisk
  • Strona www.python.org i jej zawartość

  Moduł B: 2.   Wstęp do programowania (4 godz.)


  Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z idę programowania z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ogólnie programowania: definicją, algorytmem, instrukcjami. Omówienie zagadnień związanych z typowaniem oraz zmiennymi.

  Co to są języki programowania?

  Algorytm – definicja oraz użycie

  Instrukcje programistyczne

  Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?

  Co to są zmienne i typy danych?

  Analiza wybranych struktur języków programowania

  Moduł C: Podstawy programowania w języku Python (36 godz.)

  Celem modułu jest wprowadzenie uczestnika w świat programowania w języku Python. Zapoznanie ze składnią języka oraz podstawowymi strukturami. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego, jak również obiektowego.

  Typy danych w języku Python

  • Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – operacje na danych oraz metody specyficzne dla typu (Liczby, Łańcuchy znaków (tekst), Logiczne typy danych (prawda, fałsz)
  • Struktury danych – ich charakterystyka i metody (Listy, Krotki, Zbiory, Słowniki)

  Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)

  • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
  • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
  • Idea instrukcji sterujących
  • Przypisanie
  • Operacje wejścia/wyjścia
  • Instrukcje warunkowe (if)
  • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
  • Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.

  Zasady programowania w jęyku Python

  • Styl PEP8
  • Interpolacja ciągów string
  • Wdrożenie zasad programowania i konstruowania programów
  • Używanie funkcji i obiektów

  Zasady użycia instrukcji

  Programowanie kolekcji

  • Kolekcje: listy, krotki, zbiory oraz słowniki
  • Operacje na danych
  • Stosowanie dedykowanych metod dla kolekcji
  • Asocjacje key – value
  • Zastosowania metody __missing__()

  Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python

  • Komentarze
  • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
  • PyDoc

  Pliki

  • Pliki binarne i tekstowe
  • Ścieżki  i dostęp do plików
  • Operacje na plikach
  • Pliki CSV

  Funkcje

  • Podstawy funkcji
  • Zasady tworzenia i nazewnictwa
  • Wywoływanie funkcji
  • Polimorfizm w funkcjach
  • Parametry w funkcjach
  • Wybrane aspekty użycia funkcji
  • Funckcje zagnieżdzone
  • Zasięgi
  • Argumenty funkcji
  • Zaawansowane zagadnienia dotyczące fukcji
  • Fukcje rekurencyjne
  • Funkcje Lambda
  • Listy składane  i generatory

  Wstęp do tworzenie modułów

  • Tworzenie modułów
  • Używanie modułów
  • Pakiety modułów
  • Przestrzenie nazw

  Wstęp do programowania obiektowego w języku Python

  • Co to jest programowanie obiektowe?
  • Definicja obiektu
  • Paradygmaty programowania obiektowego
  • Obiekty
  • Czym jest klasa?
  • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
  • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
  • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
  • Klasy mieszane
  • Klasy abstrakcyjne, interfejsy

  Wyjątki, obsługa błędów

  • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchia
  • Instrukcja try/except/else/finally
  • Instrukcja raise
  • Instrukcja assert
  • Klasy wyjątków

  Moduł D: Zaawansowane aspekty programowania w języku Python (42 godz.)


  Zaawansowane aspekty typowania

  • Typowanie dynamiczne
  • Łańcuchy znaków
  • Generalne kategorie typów
  • Typy złożone

  Programowanie funkcyjne

  • Pisanie funkcji prostych i złożonych
  • Paradygmaty programowania funkcyjnego
  • Funkcje iteracyjne, funkcje: zip(), reverse(), enumerate()
  • Funkcje wyższego rzędu, funkcje generatorowe
  • Złożone funkcje rekurencyjne
  • Redukcje
  • Moduły: itertools, functools, biblioteka PyMonad
  • Dekoratory
  • Złożone funkcje Lambda
  • Funkcyjne programowanie wielowątkowe

  Programowanie obiektowe

  • Klasy, Interfejsy i metody
  • Paradygmaty programowania obiektowego
  • Klasy abstrakcyjne
  • Kontenery niestandardowe
  • Przeciążanie operatorów
  • Programowanie zorientowane obiektowo
  • Tworzenie klas mieszanych
  • Rozszerzanie typów wbudowanych
  • Dziedziczenie diamentowe – zmiany w wersji 3.x Pythona
  • Klasy w nowym stylu
  • Metody statyczne i metody klasy
  •  Pułapki związane z klasami

  Moduły

  • Przestrzenie nazw modułów
  • Pakiety modułów
  • Ukrywanie danych w modułach
  • Przechodnie przeładowywanie modułów
  • Pułapki związane z modułami

  Metaprogramowanie

  • Metaklasy – model metaklasy
  • Tworzenie i dekorowanie metaklas
  • Algorytm dzedziczenie w Pythonie
  • Atrybuty, Atrybuty getter i setter
  •  Refaktoryzacja atrybutów a @property
  • Podklasy i klasy nadrzędne
  • Zastoowanie metaklas

  Współbierzność i równoległość

  • Tworzenie wątków
  • Programowanie równoległe
  • Klasy współbieżne: Lock, Queue, ThreadPoolExecutor
  •  Asynchroniczność
  •  Pułapki wiązane  z programowaniem współbieżnym i asynchronicznym

  Wydajność i optymalizacja

  • Testowanie aplikacji w języku Python
  • Analiza błędów
  • Profilowanie 
  • Zarządzanie pamięcią
  • Testowanie wydajności

  Zaawansowane aspekty programowania w języku Python

  • Wzorce projektowe
  • Systemy rozproszone
  • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

  Bazy danych

  • Połączenie z bazą danych SQL
  • Systemy ORM
  • Interpreter sqlite Pythona, baza SQLITE3
  • Peewee

  Bazy noSQL

  Moduł E: Wybrane aspekty zastosowań języka Python (34 godz.)


  Biblioteki NumPy, Pandas i Matplotlib

  • Obliczenia matematyczne realizowane za pomocą biblioteki NumPy
  • Analiza danych z użyciem biblioteki Pandas
  • Wizualizacja graficzna danych docelowych  biblioteka Matplotlib

  Wstęp do projektowania aplikacji www z użyciem języka Python

  • Projektowanie stron www (html, css, javascript, bootstrap)
  • Wzorzec MVC, platformy języka Python do tworzenia aplikacji webowych
  • Platforma Flask

  Moduł F: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

  Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

  • Statystyka rynku pracy w zawodzie programisty języka Python
  • Główne zasady rekrutacji pracowników
  • Zasady rekrutacji w Comarch SA
  • Klucz do dobrego CV
  • Przygotowanie profilu zawodowego na znanych portalach (Linkedin, Goldenline)
  • Rozmowa rekrutacyjna:Przygotowanie do rozmowy, Zasady prowadzenia rozmowy, Pytania od i do rekrutera, Stres – geneza i antidotum
  • Pytania i odpowiedzi

  Metoda realizacji szkolenia


  Szkolenie jest realizowane różnymi metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne, praca indywidualna, z głębokim naciskiem położonym na aspekt praktyczny programowania.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
 10. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
  • Szkolenia z zakresu Machine Learning oraz programowania aplikacji webowych w języku Python
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Przygotowanie uczestnika do zawodu programisty języka Python w zakresie wymagań na stanowisko Junior Python Developer oraz 

Wprowadzenie uczestników w zaawansowane zagadnienia związane z programowania z programowaniem w języku Python, w tym:

 • przygotowanie uczestników do pisania programów opartych na złożonych strukturach języka Python.
 • przygotowanie uczestników do pisania programów służących do analizy danych (big data i data science).


Umiejętności

Dzięki intensywnemu szkoleniu Bootcamp Python uczestnik będzie potrafił:

 • Instalować  i konfigurować środowisko kompilacyjne języka Python oraz wybrane IDE
 • Używać prostych jak i zaawansowanych struktur syntaktycznych języka Python
 • Pisać aplikacje bazodanowe.
 • Projektować i pisać własne moduły I biblioteki 
 • Używać gotowych bibliotek do analizowania danych 
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie prowadzone jest w formie intensywnego kursu i przeznaczone jest dla osób które chcą się przygotować do programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie dla  programistów języka Python w zakresie Junior Python Developer

Harmonogram I edycji

Przed nami:

15 dni, 120 godzin szkoleniowych wg poniższego harmonogrmu:

 • 20-21.11.2021             16 h
 • 04-05.12.2021             16 h
 • 11-12.12.2021             16 h
 • 22-23.01.2022             16 h
 • 29-30.01.2022             16 h
 • 12-13.02.2022             16 h
 • 26-27.02.2022             16 h
 •  12.03.2022                    8 h
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

Moduł A: Język Python, jego interpreter i środowiska IDE (4 godz.)


Programowanie w języku Python wymaga na początek zaznajomienia się z ideą języka, jego interpreterem, dokumentacją a następnie z różnymi środowiskami programistycznymi.

Język Python (2 godziny)

 • Geneza
 • Zastosowania
 • Mocne i słabe strony języka
 • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie

IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona (2 godz)

 • Porównanie różnych IDE dla języka Python
 • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
 • Instalacja i konfiguracja środowisk
 • Strona www.python.org i jej zawartość

Moduł B: 2.   Wstęp do programowania (4 godz.)


Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z idę programowania z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ogólnie programowania: definicją, algorytmem, instrukcjami. Omówienie zagadnień związanych z typowaniem oraz zmiennymi.

Co to są języki programowania?

Algorytm – definicja oraz użycie

Instrukcje programistyczne

Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?

Co to są zmienne i typy danych?

Analiza wybranych struktur języków programowania

Moduł C: Podstawy programowania w języku Python (36 godz.)

Celem modułu jest wprowadzenie uczestnika w świat programowania w języku Python. Zapoznanie ze składnią języka oraz podstawowymi strukturami. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego, jak również obiektowego.

Typy danych w języku Python

 • Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – operacje na danych oraz metody specyficzne dla typu (Liczby, Łańcuchy znaków (tekst), Logiczne typy danych (prawda, fałsz)
 • Struktury danych – ich charakterystyka i metody (Listy, Krotki, Zbiory, Słowniki)

Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)

 • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
 • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
 • Idea instrukcji sterujących
 • Przypisanie
 • Operacje wejścia/wyjścia
 • Instrukcje warunkowe (if)
 • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
 • Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.

Zasady programowania w jęyku Python

 • Styl PEP8
 • Interpolacja ciągów string
 • Wdrożenie zasad programowania i konstruowania programów
 • Używanie funkcji i obiektów

Zasady użycia instrukcji

Programowanie kolekcji

 • Kolekcje: listy, krotki, zbiory oraz słowniki
 • Operacje na danych
 • Stosowanie dedykowanych metod dla kolekcji
 • Asocjacje key – value
 • Zastosowania metody __missing__()

Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python

 • Komentarze
 • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
 • PyDoc

Pliki

 • Pliki binarne i tekstowe
 • Ścieżki  i dostęp do plików
 • Operacje na plikach
 • Pliki CSV

Funkcje

 • Podstawy funkcji
 • Zasady tworzenia i nazewnictwa
 • Wywoływanie funkcji
 • Polimorfizm w funkcjach
 • Parametry w funkcjach
 • Wybrane aspekty użycia funkcji
 • Funckcje zagnieżdzone
 • Zasięgi
 • Argumenty funkcji
 • Zaawansowane zagadnienia dotyczące fukcji
 • Fukcje rekurencyjne
 • Funkcje Lambda
 • Listy składane  i generatory

Wstęp do tworzenie modułów

 • Tworzenie modułów
 • Używanie modułów
 • Pakiety modułów
 • Przestrzenie nazw

Wstęp do programowania obiektowego w języku Python

 • Co to jest programowanie obiektowe?
 • Definicja obiektu
 • Paradygmaty programowania obiektowego
 • Obiekty
 • Czym jest klasa?
 • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
 • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
 • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
 • Klasy mieszane
 • Klasy abstrakcyjne, interfejsy

Wyjątki, obsługa błędów

 • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchia
 • Instrukcja try/except/else/finally
 • Instrukcja raise
 • Instrukcja assert
 • Klasy wyjątków

Moduł D: Zaawansowane aspekty programowania w języku Python (42 godz.)


Zaawansowane aspekty typowania

 • Typowanie dynamiczne
 • Łańcuchy znaków
 • Generalne kategorie typów
 • Typy złożone

Programowanie funkcyjne

 • Pisanie funkcji prostych i złożonych
 • Paradygmaty programowania funkcyjnego
 • Funkcje iteracyjne, funkcje: zip(), reverse(), enumerate()
 • Funkcje wyższego rzędu, funkcje generatorowe
 • Złożone funkcje rekurencyjne
 • Redukcje
 • Moduły: itertools, functools, biblioteka PyMonad
 • Dekoratory
 • Złożone funkcje Lambda
 • Funkcyjne programowanie wielowątkowe

Programowanie obiektowe

 • Klasy, Interfejsy i metody
 • Paradygmaty programowania obiektowego
 • Klasy abstrakcyjne
 • Kontenery niestandardowe
 • Przeciążanie operatorów
 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Tworzenie klas mieszanych
 • Rozszerzanie typów wbudowanych
 • Dziedziczenie diamentowe – zmiany w wersji 3.x Pythona
 • Klasy w nowym stylu
 • Metody statyczne i metody klasy
 •  Pułapki związane z klasami

Moduły

 • Przestrzenie nazw modułów
 • Pakiety modułów
 • Ukrywanie danych w modułach
 • Przechodnie przeładowywanie modułów
 • Pułapki związane z modułami

Metaprogramowanie

 • Metaklasy – model metaklasy
 • Tworzenie i dekorowanie metaklas
 • Algorytm dzedziczenie w Pythonie
 • Atrybuty, Atrybuty getter i setter
 •  Refaktoryzacja atrybutów a @property
 • Podklasy i klasy nadrzędne
 • Zastoowanie metaklas

Współbierzność i równoległość

 • Tworzenie wątków
 • Programowanie równoległe
 • Klasy współbieżne: Lock, Queue, ThreadPoolExecutor
 •  Asynchroniczność
 •  Pułapki wiązane  z programowaniem współbieżnym i asynchronicznym

Wydajność i optymalizacja

 • Testowanie aplikacji w języku Python
 • Analiza błędów
 • Profilowanie 
 • Zarządzanie pamięcią
 • Testowanie wydajności

Zaawansowane aspekty programowania w języku Python

 • Wzorce projektowe
 • Systemy rozproszone
 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Bazy danych

 • Połączenie z bazą danych SQL
 • Systemy ORM
 • Interpreter sqlite Pythona, baza SQLITE3
 • Peewee

Bazy noSQL

Moduł E: Wybrane aspekty zastosowań języka Python (34 godz.)


Biblioteki NumPy, Pandas i Matplotlib

 • Obliczenia matematyczne realizowane za pomocą biblioteki NumPy
 • Analiza danych z użyciem biblioteki Pandas
 • Wizualizacja graficzna danych docelowych  biblioteka Matplotlib

Wstęp do projektowania aplikacji www z użyciem języka Python

 • Projektowanie stron www (html, css, javascript, bootstrap)
 • Wzorzec MVC, platformy języka Python do tworzenia aplikacji webowych
 • Platforma Flask

Moduł F: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

 • Statystyka rynku pracy w zawodzie programisty języka Python
 • Główne zasady rekrutacji pracowników
 • Zasady rekrutacji w Comarch SA
 • Klucz do dobrego CV
 • Przygotowanie profilu zawodowego na znanych portalach (Linkedin, Goldenline)
 • Rozmowa rekrutacyjna:Przygotowanie do rozmowy, Zasady prowadzenia rozmowy, Pytania od i do rekrutera, Stres – geneza i antidotum
 • Pytania i odpowiedzi

Metoda realizacji szkolenia


Szkolenie jest realizowane różnymi metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne, praca indywidualna, z głębokim naciskiem położonym na aspekt praktyczny programowania.

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
Ścieżka rozwoju po szkoleniu
 • Szkolenia z zakresu Machine Learning oraz programowania aplikacji webowych w języku Python

Najbliższe szkolenia

Spotkajmy się na kursie Bootcamp Junior Python Developer!

 • MARCIN ALBINIAK

  Jestem trenerem o wszechstronnym zakresie tematycznym, szczególnie interesuję się tematyką związaną z grafiką komputerową: AutoCAD, Corel, Adobe, Programowanie: Web, Mobile, Java, Python, C#, VB, JS, Groovy, Scala, Swift itd., bazy danych, analiza danych, algorytmy AI i wiele innych zagadnień. Jestem doktorem informatyki w specjalności – algorytmy sztucznej inteligencji – Machine Learning, Deep Learning. Prywatnie – biegam ultra maratony w górach, uwielbiam filmy z Jamesem Bondem, a w muzyce ciężkie brzmienia

Spróbuj i Ty, ponieważ Python ...

Posiada prostą składnię

Ma prostą, podręcznikową składnię. Wymaga pisania zgodnie ze stylami i zasadami (wcięcia)

Jest interaktywny

... a także obiektowy, funkcyjny, dynamiczny.

Posiada duże wsparcie

Jest wspierany praktycznie przez wszystkie środowiska systemowe i sprzętowe.

Możliwości

Posiada bardzo wiele modułów i bibliotek.

Szeroki zakres zastosowań

Od programów konsolowych, webowych, mobilnych, AI, Machine Learning, po analizę danych i wiele innych.

Jest prosty

A także łatwy i szybki w nauce :)

Sprawdź pełną ofertę szkoleń z Języka Python
Różne poziomy zaawansowania, szkolenia dla programistów i osób jeszcze nie związanych z programowaniem.
Interesują Cię inne języki ?
Zajrzyj do naszej bogatej oferty szkoleń z popularnych języków programowania i wybierz coś dla siebie. Śledź również nasze nowości i atrakcyjne rabaty !

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33