Programowanie w języku Java – kompendium wiedzy

Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA.  Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE.  Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie skierowane jest do programistów chcących poznać język JAVA, pozwala na wsparcie przygotowań do certyfikacji OCPJP

 • Wymagania wstępne

  Z uwagi na ilość realizowanych zagadnień oraz intensywność ich realizacji niezbędna jest umiejętność programowania w dowolnym języku.

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. Wprowadzenie
  ▪ Platforma i język Java: najważniejsze pomysły i cechy charakterystyczne
  ▪ Edycje Javy i rodzaje instalacji
  ▪ Narzędzia Java SE: kompilator, debuger, interpreter, javadoc
  ▪ Zasoby dostępne dla programisty: specyfikacja języka, dokumentacja API, tutoriale
  ▪ Kompilacja i uruchamianie programów
  ▪ Sposoby dystrybucji aplikacji Java SE
  2. Środowisko programisty Java
  ▪ Intelij IDEA
  ▪ Narzędzie kontroli wersji (Git, ewentualnie Subversion)
  ▪ Budowanie aplikacji (Maven, opcjonalnie Gradle)
  3. Podstawy języka Java
  ▪ Nazwy, obowiązujące konwencje
  ▪ Literały liczbowe i tekstowe
  ▪ Zmienne, deklaracja, inicjalizacja, przypisanie
  ▪ Instrukcje sterujące: warunkowe (if, switch), pętle (while, for), przerwania i etykiety
  ▪ Wyrażenia arytmetyczne i logiczne
  ▪ Typy proste, konwersja i rzutowanie
  ▪ Metody i parametry
  ▪ Metoda main i parametry wiersza poleceń
  ▪ Podstawowe sposoby komunikacji z otoczeniem i interakcji z użytkownikiem
  4. Programowanie obiektowe w Javie
  ▪ Pojęcia obiektu i klasy
  ▪ Definiowanie klas w Javie, pola i metody instancyjne
  ▪ Konstruktory i bloki inicjalizacyjne
  ▪ Pola i metody statyczne
  ▪ Dziedziczenie i polimorfizm
  ▪ Nadpisywanie metod (override)
  ▪ Klasy abstrakcyjne, interfejsy, metody domyślne w interfejsach
  ▪ Przeciążanie metod (overload)
  ▪ Typy wyliczeniowe (enum)
  5. Podstawy projektowania obiektowego
  ▪ Koncepcje związane z programowaniem obiektowym i ich znaczenie w Javie: Encapsulation, Coupling, Cohesion
  ▪ Diagram klas UML
  ▪ Zależności między klasami: agregacja, kompozycja, asocjacja, generalizacja (dziedziczenie)
  ▪ Podstawowe wzorce projektowe (Singleton, Fabryka, Metoda Szablonowa)
  6. Java SE API – biblioteka standardowa Javy – wprowadzenie
  ▪ Najważniejsze pakiety
  ▪ Klasa Object, rola i sposoby nadpisywania wybranych metod
  ▪ Klasy opakowujące (wrappers)
  ▪ Klasa Math
  7. Wyjątki
  ▪ Mechanika działania wyjątków, konstrukcja try-catch
  ▪ Klauzula finally i jej wykorzystywanie
  ▪ Podstawowe rodzaje wyjątków: Throwable, Exception, RuntimeException, Error; wyjątki wyłapywane i nie
  ▪ Klauzula try-with-resources, automatyczne zamykanie zasobów
  ▪ Przegląd wbudowanych wyjątków platformy Java
  ▪ Tworzenie własnych typów wyjątków
  ▪ Asercje
  8. Obsługa napisów w Javie
  ▪ Klasa String i operacje na napisach
  ▪ Klasy StringBuilder i StringBuffer
  ▪ Podstawowa obsługa wyrażeń regularnych (Pattern, Matcher)
  ▪ Przetwarzanie tekstu fragment po fragmencie (String.split, StringTokenizer, Scanner)
  ▪ Formatowanie napisów, dat i liczb (klasa Formatter i podklasy)
  ▪ Ustawienia regionalne (Locale)
  ▪ Umiędzynarodowienie i lokalizacja aplikacji (ResourceBundle)
  9. Tablice, kolekcje i klasy generyczne
  ▪ Tablice: deklaracja, utworzenie, tworzenie tablicy o podanej zawartości
  ▪ Tablice wielowymiarowe
  ▪ Klasa narzędziowa Arrays
  ▪ Kolekcje platformy Java (JCF): rodzaje, główne interfejsy, cechy wspólne i różnice
  ▪ Porównanie wydajności operacji na różnych kolekcjach
  ▪ Porównywanie obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator
  ▪ Klasa narzędziowa Collections
  ▪ Kolekcje specjalnego zastosowania oraz opakowania kolekcji: tylko do odczytu, synchronizowane itp.
  ▪ Kopiowanie obiektów, interfejs Cloneable
  ▪ Typy generyczne, działanie na przykładzie kolekcji, tworzenie własnych klas i metod generycznych
  10. Wejście / wyjście
  ▪ Strumienie: wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe
  ▪ Wybrane wyspecjalizowane klasy strumieni (w tym do obsługi plików i konsoli), opakowywanie strumieni
  ▪ Obsługa kodowania znaków w Javie
  ▪ Klasa Files i możliwości „NIO.2” (od Javy 7)
  ▪ Serializacja: strumienie obiektowe, możliwość zmiany sposobu serializacji własnych klas
  11. Podstawowa obsługa baz danych
  ▪ JDBC: wspólne klasy i interfejsy, sterowniki, otwieranie połączenia
  ▪ Zapytania, zapytania sparametryzowane, obsługa wyników
  ▪ Transakcje
  12. Programowanie wielowątkowe
  ▪ Wątek: co to jest, sposoby tworzenia (Runnable i Thread)
  ▪ Przeploty, priorytety, metody yield, join, sleep
  ▪ Podstawowa synchronizacja: metody i bloki synchronized, metody wait i notify/notifyAll
  ▪ Ryzyka programowania współbieżnego: wzajemne wykluczanie, zakleszczenie, zagłodzenie
  ▪ Gotowe mechanizmy synchronizacji z pakietu java.util.concurrent
  ▪ Pule wątków, mechanizm Fork/Join
  13. Podstawy programowania sieciowego
  ▪ Podstawy protokołów IP / TCP / UDP
  ▪ UDP w Javie (DatagramSocket, Datagram Packet)
  ▪ TCP w Javie (Socket, ServerSocket)
  ▪ Przesyłanie danych tekstowych, binarnych i obiektów
  ▪ Możliwości współbieżnej obsługi wielu połączeń, select
  14. Programowanie funkcyjne w Javie
  ▪ Klasy wewnętrzne i anonimowe
  ▪ Lambda-wyrażenia i referencje do metod (od Javy 8)
  ▪ Strumienie, zastosowanie dla kolekcji
  15. Wprowadzenie do technologii Spring
  ▪ Spring Boot
  ▪ Spring MVC
  ▪ Spring Data
  16. Podstawy przetwarzania XML w Javie (DOM, SAX, StAX, JAXB, Transformer)
  17. Podstawy automatycznego testowania aplikacji
  ▪ Rodzaje testów, testy jednostkowe
  ▪ Biblioteka JUnit
  ▪ Koncepcje TDD i BDD
  ▪ Dodatkowe biblioteki: AssertJ oraz Mockito
  18. Przegląd zagadnień zaawansowanych
  ▪ Debugowanie, logowanie
  ▪ Obszary pamięci JVM, ustawianie rozmiaru podczas uruchomienia
  ▪ Koniec życia obiektu (Garbage Collector, metoda finalize)
  ▪ Monitorowanie zasobów wirtualnej maszyny
  ▪ Ładowanie klas i Classloader
  ▪ Podstawy refleksji
  ▪ Integracja i zdalne wywoływanie procedur (RMI, web services)
  ▪ Metody natywne (JNI)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka pozna:
  ▪ Podstawy języka JAVA
  ▪ Programowanie webowych z wykorzystaniem frameworka Spring
  ▪ Programowanie sieci TCp/IP
  ▪ Programowanie aplikacji wielowątkowych
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu wspiera przygotowanie do certyfikacji OCPJP.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Obsługa formatów XML i JSON w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie programowania w języku Java, chcących poznać możliwości języka Java w zakresie przetwarzania dokumentów w formatach XML i JSON.

Podstawy języka Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego, chcących poznać możliwości języka Java.

Użytkowanie baz danych w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie programowania w języku Java oraz używających w codziennej pracy relacyjnych baz danych, chcących poznać możliwości języka Java w zakresie użytkowania baz danych.

Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie programowania w języku Java oraz używających relacyjnych baz danych, chcących poznać możliwości języka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych.

Tworzenie interfejsu graficznego w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie programowania w języku Java, chcących poznać możliwości języka Java w zakresie tworzenia aplikacji desktopowych z interfejsem graficznym.

Tworzenie komponentów EJB

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów znających język Java, chcących poznać standard JEE i możliwości tworzenia komponentów EJB pracujących na serwerze aplikacji.

Konfiguracja serwera aplikacji JBoss

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, programistów i projektantów, którzy chcą wykorzystywać serwer JBoss do uruchamiania aplikacji wielowarstwowych klasy Enterprise.

Tworzenie aplikacji z użyciem frameworku Spring

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów, którzy chcą wykorzystywać zaawansowane możliwości zestawu bibliotek Spring w swoich aplikacjach.

Wzorce projektowe w oparciu o przykłady w języku Java

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia oprogramowania o wysokiej jakości. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił stworzyć aplikację spełniającą zasady SOLID oraz wykorzystać poznane wzorce projektowe tak, aby aplikacja mogła powstać szybciej, była łatwiejsza w testowaniu i odporna na rozbudowę.

Tworzenie usług sieciowych (web services) w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych programistów i projektantów, którzy chcą nauczyć się jak budować usługi sieciowe z wykorzystaniem bibliotek JAX-WS i JAX-RS.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów tworzących aplikacje internetowe, którzy chcą nauczyć się jak budować aplikacje bezpieczne.

Wzorce interfejsów integracyjnych aplikacji (EIP) na przykładzie MuleESB

Kurs przeznaczony jest dla programistów, projektantów oraz analityków, którzy chcą poznać sposoby integracji systemów informatycznych.

Programowanie w języku Java – kompendium wiedzy

Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA. Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE. Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP.

Tworzenie efektywnych aplikacji w języku Java

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33