Programowanie w języku Java – kompendium wiedzy

 • Cele szkolenia

  Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA.  Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE.  Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie skierowane jest do programistów chcących poznać język JAVA, pozwala na wsparcie przygotowań do certyfikacji OCPJP

 • Wymagania wstępne

  Z uwagi na ilość realizowanych zagadnień oraz intensywność ich realizacji niezbędna jest umiejętność programowania w dowolnym języku.

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. Wprowadzenie
  ▪ Platforma i język Java: najważniejsze pomysły i cechy charakterystyczne
  ▪ Edycje Javy i rodzaje instalacji
  ▪ Narzędzia Java SE: kompilator, debuger, interpreter, javadoc
  ▪ Zasoby dostępne dla programisty: specyfikacja języka, dokumentacja API, tutoriale
  ▪ Kompilacja i uruchamianie programów
  ▪ Sposoby dystrybucji aplikacji Java SE
  2. Środowisko programisty Java
  ▪ Intelij IDEA
  ▪ Narzędzie kontroli wersji (Git, ewentualnie Subversion)
  ▪ Budowanie aplikacji (Maven, opcjonalnie Gradle)
  3. Podstawy języka Java
  ▪ Nazwy, obowiązujące konwencje
  ▪ Literały liczbowe i tekstowe
  ▪ Zmienne, deklaracja, inicjalizacja, przypisanie
  ▪ Instrukcje sterujące: warunkowe (if, switch), pętle (while, for), przerwania i etykiety
  ▪ Wyrażenia arytmetyczne i logiczne
  ▪ Typy proste, konwersja i rzutowanie
  ▪ Metody i parametry
  ▪ Metoda main i parametry wiersza poleceń
  ▪ Podstawowe sposoby komunikacji z otoczeniem i interakcji z użytkownikiem
  4. Programowanie obiektowe w Javie
  ▪ Pojęcia obiektu i klasy
  ▪ Definiowanie klas w Javie, pola i metody instancyjne
  ▪ Konstruktory i bloki inicjalizacyjne
  ▪ Pola i metody statyczne
  ▪ Dziedziczenie i polimorfizm
  ▪ Nadpisywanie metod (override)
  ▪ Klasy abstrakcyjne, interfejsy, metody domyślne w interfejsach
  ▪ Przeciążanie metod (overload)
  ▪ Typy wyliczeniowe (enum)
  5. Podstawy projektowania obiektowego
  ▪ Koncepcje związane z programowaniem obiektowym i ich znaczenie w Javie: Encapsulation, Coupling, Cohesion
  ▪ Diagram klas UML
  ▪ Zależności między klasami: agregacja, kompozycja, asocjacja, generalizacja (dziedziczenie)
  ▪ Podstawowe wzorce projektowe (Singleton, Fabryka, Metoda Szablonowa)
  6. Java SE API – biblioteka standardowa Javy – wprowadzenie
  ▪ Najważniejsze pakiety
  ▪ Klasa Object, rola i sposoby nadpisywania wybranych metod
  ▪ Klasy opakowujące (wrappers)
  ▪ Klasa Math
  7. Wyjątki
  ▪ Mechanika działania wyjątków, konstrukcja try-catch
  ▪ Klauzula finally i jej wykorzystywanie
  ▪ Podstawowe rodzaje wyjątków: Throwable, Exception, RuntimeException, Error; wyjątki wyłapywane i nie
  ▪ Klauzula try-with-resources, automatyczne zamykanie zasobów
  ▪ Przegląd wbudowanych wyjątków platformy Java
  ▪ Tworzenie własnych typów wyjątków
  ▪ Asercje
  8. Obsługa napisów w Javie
  ▪ Klasa String i operacje na napisach
  ▪ Klasy StringBuilder i StringBuffer
  ▪ Podstawowa obsługa wyrażeń regularnych (Pattern, Matcher)
  ▪ Przetwarzanie tekstu fragment po fragmencie (String.split, StringTokenizer, Scanner)
  ▪ Formatowanie napisów, dat i liczb (klasa Formatter i podklasy)
  ▪ Ustawienia regionalne (Locale)
  ▪ Umiędzynarodowienie i lokalizacja aplikacji (ResourceBundle)
  9. Tablice, kolekcje i klasy generyczne
  ▪ Tablice: deklaracja, utworzenie, tworzenie tablicy o podanej zawartości
  ▪ Tablice wielowymiarowe
  ▪ Klasa narzędziowa Arrays
  ▪ Kolekcje platformy Java (JCF): rodzaje, główne interfejsy, cechy wspólne i różnice
  ▪ Porównanie wydajności operacji na różnych kolekcjach
  ▪ Porównywanie obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator
  ▪ Klasa narzędziowa Collections
  ▪ Kolekcje specjalnego zastosowania oraz opakowania kolekcji: tylko do odczytu, synchronizowane itp.
  ▪ Kopiowanie obiektów, interfejs Cloneable
  ▪ Typy generyczne, działanie na przykładzie kolekcji, tworzenie własnych klas i metod generycznych
  10. Wejście / wyjście
  ▪ Strumienie: wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe
  ▪ Wybrane wyspecjalizowane klasy strumieni (w tym do obsługi plików i konsoli), opakowywanie strumieni
  ▪ Obsługa kodowania znaków w Javie
  ▪ Klasa Files i możliwości „NIO.2” (od Javy 7)
  ▪ Serializacja: strumienie obiektowe, możliwość zmiany sposobu serializacji własnych klas
  11. Podstawowa obsługa baz danych
  ▪ JDBC: wspólne klasy i interfejsy, sterowniki, otwieranie połączenia
  ▪ Zapytania, zapytania sparametryzowane, obsługa wyników
  ▪ Transakcje
  12. Programowanie wielowątkowe
  ▪ Wątek: co to jest, sposoby tworzenia (Runnable i Thread)
  ▪ Przeploty, priorytety, metody yield, join, sleep
  ▪ Podstawowa synchronizacja: metody i bloki synchronized, metody wait i notify/notifyAll
  ▪ Ryzyka programowania współbieżnego: wzajemne wykluczanie, zakleszczenie, zagłodzenie
  ▪ Gotowe mechanizmy synchronizacji z pakietu java.util.concurrent
  ▪ Pule wątków, mechanizm Fork/Join
  13. Podstawy programowania sieciowego
  ▪ Podstawy protokołów IP / TCP / UDP
  ▪ UDP w Javie (DatagramSocket, Datagram Packet)
  ▪ TCP w Javie (Socket, ServerSocket)
  ▪ Przesyłanie danych tekstowych, binarnych i obiektów
  ▪ Możliwości współbieżnej obsługi wielu połączeń, select
  14. Programowanie funkcyjne w Javie
  ▪ Klasy wewnętrzne i anonimowe
  ▪ Lambda-wyrażenia i referencje do metod (od Javy 8)
  ▪ Strumienie, zastosowanie dla kolekcji
  15. Wprowadzenie do technologii Spring
  ▪ Spring Boot
  ▪ Spring MVC
  ▪ Spring Data
  16. Podstawy przetwarzania XML w Javie (DOM, SAX, StAX, JAXB, Transformer)
  17. Podstawy automatycznego testowania aplikacji
  ▪ Rodzaje testów, testy jednostkowe
  ▪ Biblioteka JUnit
  ▪ Koncepcje TDD i BDD
  ▪ Dodatkowe biblioteki: AssertJ oraz Mockito
  18. Przegląd zagadnień zaawansowanych
  ▪ Debugowanie, logowanie
  ▪ Obszary pamięci JVM, ustawianie rozmiaru podczas uruchomienia
  ▪ Koniec życia obiektu (Garbage Collector, metoda finalize)
  ▪ Monitorowanie zasobów wirtualnej maszyny
  ▪ Ładowanie klas i Classloader
  ▪ Podstawy refleksji
  ▪ Integracja i zdalne wywoływanie procedur (RMI, web services)
  ▪ Metody natywne (JNI)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka pozna:
  ▪ Podstawy języka JAVA
  ▪ Programowanie webowych z wykorzystaniem frameworka Spring
  ▪ Programowanie sieci TCp/IP
  ▪ Programowanie aplikacji wielowątkowych
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu wspiera przygotowanie do certyfikacji OCPJP.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów tworzących aplikacje internetowe, którzy chcą nauczyć się jak budować aplikacje bezpieczne.

Podstawy języka Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego, chcących poznać możliwości języka Java.

Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie programowania w języku Java oraz używających relacyjnych baz danych, chcących poznać możliwości języka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych.

Tworzenie interfejsu graficznego w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mających podstawy wiedzy w zakresie programowania w języku Java, chcących poznać możliwości języka Java w zakresie tworzenia aplikacji desktopowych z interfejsem graficznym.

Tworzenie komponentów EJB

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów znających język Java, chcących poznać standard JEE i możliwości tworzenia komponentów EJB pracujących na serwerze aplikacji.

Konfiguracja serwera aplikacji JBoss

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, programistów i projektantów, którzy chcą wykorzystywać serwer JBoss do uruchamiania aplikacji wielowarstwowych klasy Enterprise.

Tworzenie aplikacji z użyciem frameworku Spring

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów, którzy chcą wykorzystywać zaawansowane możliwości zestawu bibliotek Spring w swoich aplikacjach.

Wzorce projektowe

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia oprogramowania o wysokiej jakości. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił stworzyć aplikację spełniającą zasady SOLID oraz wykorzystać poznane wzorce projektowe tak, aby aplikacja mogła powstać szybciej, była łatwiejsza w testowaniu i odporna na rozbudowę.

Tworzenie usług sieciowych (web services) w języku Java

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych programistów i projektantów, którzy chcą nauczyć się jak budować usługi sieciowe z wykorzystaniem bibliotek JAX-WS i JAX-RS.

Programowanie w języku Java – kompendium wiedzy

Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA. Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE. Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33