VMware vSphere: Fast Track [V6.5]

 • Charakterystyka

  Ten intensywny, o wydłużonych godzinach zajęć, kurs jest skupiony wokół tematyki dotyczącej instalacji, konfiguracji, zarządzania oraz diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących środowiska vSphere 6.5, który zawiera oprogramowanie VMware ESXi™ 6.5 oraz VMware vCenter Server® 6.5. Kurs ten przygotowuje uczestników do administrowania infrastrukturą organizacji o dowolnym rozmiarze. Jest również podstawą do użytkowania większości innych technologii VMware dotyczących programowo definiowanego centrum przetwarzania danych (Software-Defined Data Center). Materiał jest zaprezentowany w rozszerzonym godzinowo formacie Fast Track.

 • Profil słuchaczy

  Słuchaczami są administratorzy systemowi, integratorzy systemów.

 • Wymagania wstępne

  Posiadanie doświadczenia w administrowaniu systemami Microsoft Windows lub Linux

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Moduł 1: Wprowadzenie do kursu

  • Wprowadzenie i sprawy organizacyjne
  • Zapoznanie z celami kursu
  • Opis zagadnień poruszanych podczas kursu
  • Poznanie systemu certyfikacji VMware
  • Zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z użytkowania VMware Education Learning Zone
  • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów

  Moduł 2: Wprowadzenie do vSphere oraz programowo-definiowanego centrum przetwarzania danych (Software-Defined Data Center )

  • Omówienie topologii fizycznego centrum przetwarzania danych
  • Omówienie wirtualnej infrastruktury oferowanej przez vSphere
  • Omówienie plików oraz komponentów maszyn wirtualnych
  • Omówienie korzyści wynikających z zastosowania maszyn wirtualnych
  • Omówienie podobieństw i różnic pomiędzy fizycznymi i wirtualnymi architekturami
  • Określenie przeznaczenia hostów ESXi
  • Określenie przeznaczenia serwera vCenter Server
  • Wyjaśnienie pojęć dotyczących programowo-definiowanego centrum przetwarzania danych (software-defined data center)
  • Omówienie ogólnych cech prywatnych, publicznych i hybrydowych chmur obliczeniowych

  Moduł 3: Tworzenie maszyn wirtualnych

  • Wstępna charakterystyka maszyn wirtualnych, ich wirtualnego sprzętu oraz plików reprezentujących maszynę wirtualną
  • Identyfikacja plików tworzących maszynę wirtualną
  • Omówienie właściwości najnowszej wersji wirtualnego sprzętu maszyny wirtualnej
  • Opisanie charakterystyki użycia CPU, pamięci operacyjnej, dysku oraz połączeń sieciowych maszyny wirtualnej
  • Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools™
  • Omówienie mechanizmów PCI pass-through, Direct I/O, zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci operacyjnej (RDMA) oraz NVMe
  • Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych oraz ich szablonów
  • Identyfikowanie formatu dysku maszyny wirtualnej

  Moduł 4: VMware vCenter Server

  • Wprowadzenie do architektury vCenter Server
  • Wdrożenie i konfiguracja vCenter Server Appliance
  • Wykorzystanie narzędzia vSphere Web Client
  • Tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie vCenter Server
  • Omówienie mechanizmów ról oraz uprawnień dostępu vCenter Server
  • Wyjaśnienie architektury i cech vCenter Server High Availability
  • Wykorzystanie nowego narzędzia do uwierzytelniania (vSphere Authentication Proxy)
  • Zarządzanie zestawieniem obiektów (inventory) oraz licencjami przez vCenter Server
  • Dostęp i korzystanie z nowych klientów graficznych środowiska vSphere

  Moduł 5: Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska vSphere

  • Wykorzystywanie poleceń w wierszu poleceń vSphere
  • Wykorzystywanie vSphere Management Assistant
  • Opisanie metodologii diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących środowiska vSphere
  • Wskazanie położenia plików dzienników systemowych (log files) środowiska vSphere

  Moduł 6: Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi mechanizmami sieciowymi

  • Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie wirtualnymi switchami standardowymi
  • Konfiguracja polityk zabezpieczeń oraz rozkładania obciążenia (load-balancing) wirtualnych switchy
  • Zestawienie i porównanie właściwości switchy standardowych i rozproszonych (distributed) środowiska vSphere
  • Opisanie typów połączeń na wirtualnych switchach
  • Omówienie nowej architektury stosów TCP/IP
  • Używanie VLAN ze switchami standardowymi
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących mechanizmów sieciowych

  Moduł 7: Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową

  • Omówienie protokołów i rodzajów pamięci masowej (storage)
  • Konfiguracja zasobów pamięci masowej iSCSI, NFS oraz Fibre Channel do pracy z hostami ESXi
  • Tworzenie i zarządzanie składami danych VMFS oraz NFS
  • Omówienie nowych cech VMFS 6.5
  • Opisanie mechanizmu szyfrowania maszyn wirtualnych
  • Omówienie konfiguracji i połączeń z pamięcią masową
  • Omówienie mechanizmu wielościeżkowej komunikacji (multipathing) z pamięcią masową
  • Wprowadzenie do VMware® Virtual SAN™ oraz VMware vSphere® Virtual Volumes™

  Moduł 8: Zarządzanie maszynami wirtualnymi

  • Wdrażanie nowych maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów i klonowania
  • Modyfikowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Klonowanie maszyny wirtualnej
  • Aktualizacja sprzętu maszyny wirtualnej do wersji 13
  • Usuwanie maszyn wirtualnych z zestawienia obiektów (inventory) vCenter Server oraz składu danych
  • Adaptacja nowej maszyny wirtualnej przy wykorzystaniu plików specyfikacyjnych
  • Migrowanie maszyn wirtualnych przy pomocy VMware vSphere® Storage vMotion oraz vMotion®
  • Tworzenie i zarządzanie migawkami (snapshots) maszyn wirtualnych
  • Tworzenie, klonowanie i eksportowanie kontenerów vApp™
  • Wprowadzenie do typów bibliotek zawartości oraz sposobów ich wdrożenia i wykorzystania

  Moduł 9: Zarządzanie i monitorowanie wykorzystania zasobów

  • Omówienie charakterystyki zasobów wirtualnych CPU i pamięci
  • Wyjaśnienie technik odzyskiwania wirtualnej pamięci
  • Opisanie zapotrzebowania przekraczającego dostępne zasoby (overcommitment) oraz konkurencji w używaniu zasobów maszyn wirtualnych
  • Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
  • Charakterystyka mechanizmów stosowanych do optymalizacji wykorzystania CPU oraz pamięci
  • Wykorzystywanie różnych narzędzi do monitorowania zużycia zasobów
  • Tworzenie i wykorzystywanie alarmów do raportowania określonych warunków lub zdarzeń
  • Ustawianie rezerwacji, limitów i udziałów
  • Omówienie rezerwacji rozszerzalnych w górę (expandable reservation)
  • Planowanie zmian w ustawieniach zasobów
  • Tworzenie, klonowanie i eksportowanie kontenerów vApp™
  • Monitorowanie wykorzystania zasobów w oparciu o diagramy wydajnościowe vCenter Server oraz narzędzie esxtop
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących hostów ESXi oraz vCenter Server

  Moduł 10: VMware HA, vSphere Fault Tolerance oraz ochrona danych

  • Omówienie architektury vSphere High Availability (HA)
  • Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere HA
  • Używanie zaawansowanych parametrów vSphere HA
  • Definiowanie właściwości dotyczących kolejności restartowania maszyn wirtualnych w obrębie całego klastra vSphere HA
  • Wymuszenie zależności infrastrukturalnych oraz między-aplikacyjnych podczas procesu przełączenia awaryjnego (failover)
  • Charakterystyka mechanizmów typu heartbeat, używanych przez vSphere HA, opartych o połączenia sieciowe oraz składy danych
  • Wprowadzenie do vSphere Fault Tolerance
  • Włączenie vSphere Fault Tolerance dla maszyny wirtualnej
  • Wsparcie współdziałania vSphere Fault Tolerance z Vritual SAN
  • Ocena rozszerzonej konsolidacji maszyn wirtualnych w ramach vSphere Fault Tolerance
  • Omówienie VMware vSphere® Replication
  • Wykorzystanie vSphere Data Protection do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących vSphere HA

  Moduł 11: vSphere DRS

  • Omówienie funkcji i korzyści wynikających z zastosowania klastra VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
  • Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere DRS
  • Praca z regułami przyciągania (affinity) i odpychania (anti-affinity)
  • Omówienie nowych możliwości przeprowadzania analizy potencjalnych zdarzeń oraz Predictive DRS
  • Podkreślenie ewolucji vSphere DRS wykorzystującego dane przewidujące powtarzające się zachowania (predictive data) z VMware vRealize® Operations Manager™
  • Przeprowadzanie wyprzedzających akcji mających na celu przygotowanie środowiska do zmian w wykorzystaniu CPU i pamięci operacyjnej
  • Omówienie możliwości narzędzi wbudowanych w vCenter Server takich jak vSphere Update Manager, VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI oraz VMware vSphere® Auto Deploy
  • Wykorzystanie współdziałania vSphere HA oraz vSphere DRS dla zapewnienie ciągłości biznesowej
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących vSphere DRS

  Moduł 12: vSphere Update Manager i utrzymanie serwera

  • Omówienie nowej architektury vSphere Update Manager, jej komponentów oraz możliwości
  • Zarządzanie instalacją poprawek ESXi, maszyn wirtualnych oraz vApp przy pomocy vSphere Update Manager
  • Instalacja oprogramowania vSphere Update Manager wraz z odpowiednią wtyczką (plug-in)
  • Tworzenie wzorcowych spisów poprawek (patch baselines)
  • Wykorzystanie profili hostów do zarządzania spójnością konfiguracji hostów ESXi
  • Skanowanie i aktualizacja hostów
 • Umiejętności

  Po zakończeniu kursu uczestnik powinien posiadać umiejętności:

  • Opisania cech programowo-definiowanego centrum przetwarzania danych (software-defined data center)
  • Wskazania komponentów infrastruktury vSphere oraz wyjaśnienia pełnionych przez nie funkcji
  • Wdrażania hosta ESXi
  • Wdrażania serwera VMware vCenter Server Appliance
  • Wykorzystania lokalnej biblioteki zawartości jako magazynu plików ISO oraz do wdrażania maszyn wirtualnych
  • Opisania architektury vCenter Server
  • Zarządzania hostem ESXi przy pomocy vCenter Server
  • Konfiguracji i zarządzania infrastrukturą vSphere przy pomocy narzędzi VMware Host Client™ oraz VMware vSphere® Client™
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących środowiska vSphere przy pomocy VMware vSphere® Management Assistant oraz wiersza poleceń
  • Opisania sieci wirtualnych przy użyciu switchy standardowych
  • Konfiguracji ustawień switchy standardowych
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi w środowisku vSphere
  • Używania vCenter Server do zarządzania różnymi typami pamięci masowej: VMware vSphere® VMFS, NFS, iSCSI oraz RDM
  • Rozpoznania cech i funkcji oferowanych przez Fibre Channel oraz VMware vSAN™
  • Zarządzania maszynami wirtualnymi, szablonami, klonami oraz migawkami (snapshots)
  • Tworzenia, klonowania i eksportowania kontenerów vApp
  • Opisywania i wykorzystywania bibliotek zawartości
  • Migrowania maszyn wirtualnych przy pomocy VMware vSphere® vMotion®
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących maszyn wirtualnych
  • Używania VMware vSphere® vMotion® do migrowania plików maszyn wirtualnych
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących pamięci masowej używanej przez vSphere
  • Monitorowania wykorzystania zasobów oraz zarządzania pulami zasobów
  • Używania esxtop do identyfikowania i rozwiązywania problemów z wydajnością
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących hostów ESXi oraz vCenter Server
  • Omówienia architektury klastra VMware vSphere® High Availability
  • Konfigurowania klastra vSphere® High Availability
  • Zarządzania oprogramowaniem VMware vSphere® High Availability oraz VMware vSphere® Fault Tolerance
  • Diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących vSphere HA

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33