Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy wielowymiarowej bazy danych OLAP w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz.

Profil słuchacza

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zasady i podstawowe pojęcia modelowania wielowymiarowego

 • tabele faktów,
 • wymiary,
 • miary,
 • ziarno tabeli faktów,
 • typy tabel faktów,
 • addytywność miar.

Narzędzia wykorzystywane do budowy wielowymiarowych baz OLAP

 • Business Intelligence Development Studio,
 • SQL Server Data Tools,
 • SQL Server Management Studio,
 • MDX Studio,
 • BIDS Helper.

Tworzenie projektu Analysis Services – konfiguracja projektu.

Definiowanie źródła danych.

Budowa widoku źródła danych

 • logiczne klucze główne,
 • relacje pomiędzy tabelami,
 • tworzenie własnych formuł w tabelach,
 • tworzenie widoków (Named Query).

Budowa wymiaru

 • definiowanie atrybutów,
 • właściwości atrybutów,
 • relacje pomiędzy atrybutami,
 • hierarchie atrybutowe,
 • tworzenie hierarchii użytkownika,
 • tworzenie hierarchii parent-child,
 • wykorzystanie operatorów unarnych oraz formuł agregujących.

Budowa kostki OLAP

 • definiowanie grup miar oraz miar,
 • określanie relacji pomiędzy wymiarami a grupami miar,
 • relacja regularna, referencyjna, wiele-do-wielu,
 • właściwości miar (formatowanie).

Wdrożenie kostki OLAP

 • kompilacja projektu,
 • wdrożenie projektu na serwerze,
 • przetwarzanie (procesowanie) kostki OLAP oraz wymiarów,
 • obsługa błędów podczas procesowania.

Tworzenie kalkulacji w kostce OLAP

 • zasady budowy wyrażeń MDX
 • skrypt kalkulacyjny
 • najczęściej wykorzystywane funkcje języka MDX.

Agregacje

 • zasada działania agregacji,
 • tworzenie agregacji przy pomocy kreatora,
 • tworzenie agregacji przy pomocy analizy wykonywanych zapytań,
 • ręczne definiowanie agregacji,
 • kontrola działania agregacji.

Partycjonowanie kostek OLAP

 • tworzenie partycji,
 • procesowanie,
 • monitorowanie wykorzystania partycji,
 • tryby przechowywania danych (MOLAP, HOLAP, ROLAP),
 • przypisywanie projektów agregacji do partycji.

Akcje

 • rodzaje akcji,
 • tworzenie akcji,
 • wywoływanie akcji w aplikacjach klienckich.

Perspektywy – tworzenie i wykorzystanie.

Tłumaczenia

 • definiowanie tłumaczeń,
 • testowanie i wykorzystanie,
 • tłumaczenia przypisane do elementów wymiarów.

Bezpieczeństwo danych

 • definiowanie ról,
 • określanie uprawnień do kostek, wymiarów, elementów wymiarów,
 • wykorzystanie MDX do definiowania praw dostępu,
 • zasady wdrażania projektów OLAP ze zdefiniowanymi rolami (Deployment Wizard). 

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Projektować strukturę wielowymiarowej bazy OLAP poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
 • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania wielowymiarowej bazy OLAP na serwerze SSAS.
 • Wzbogacić strukturę kostek OLAP o zaawansowane elementy typu hierarchie parent-child, kalkulacje, akcje itp.
 • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem partycjonowania danych, oraz agregacji.
 • Tworzyć bazy analityczne uwzględniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń: • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).

 • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych – modele tabelaryczne stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do fizycznej realizacji bazy analitycznej. Oferują one prostszą budowę, szybsze wdrożenie do użycia produkcyjnego oraz bardzo szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych w pamięci RAM serwera. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku DAX.
 • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
 • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych. 
 • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
 • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Poznań2018-06-04
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-06-13
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-07-04
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-07-23
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Kraków2018-08-06
3 dni
Stacjonarne1550.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server – data mining

Microsoft SQL Server - data mining

Microsoft SQL Server – tworzenie hurtowni danych

Szkolenie skierowane jest do administratorów baz danych oraz programistów.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server 2012 – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.