Udział gminy w Korpusie Wsparcia Seniorów w praktyce

Rozmowa z Hanną Kniat-Szymańską, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach

Jak wyglądała droga, którą przebył Ośrodek Pomocy Społecznej, by wziąć udział w programie? Czy przed przystąpieniem do takiego projektu warto zbadać zainteresowanie wśród potencjalnych uczestników?

Gmina Oborniki przystąpiła do programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach z 23 lutego 2022 r. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Obornicka Rada Seniorów i Burmistrz Obornik, Tomasz Szrama, wraz z całym lokalnym środowiskiem senioralnym od dłuższego czasu interesowali się tematem opieki na odległość, dlatego w momencie pojawienia się programu osłonowego Gmina Oborniki natychmiast do niego przystąpiła. 

W jaki sposób wybrano uczestników? Czy pod uwagę były brane czynniki, takie jak ich stan zdrowia oraz sytuacja materialna? Jakich rad może udzielić Pani w tym zakresie innym podmiotom chętnym wziąć udział w projekcie?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach prowadził kampanię informacyjną w prasie lokalnej i w środowisku senioralnym: Klub „Senior+”, Klub „Miły dzień”, Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także Obornicka Rada Seniorów o możliwości przystąpienia do programu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu były zapisywane na listę chętnych. Później, już po oficjalnym przystąpieniu do realizacji, pracownik socjalny kontaktował się z osobą starszą w celu wypełnienia dokumentów kwalifikacyjnych i przekazania opaski. W ten sposób wyłoniono pierwszą grupę 50 seniorów, natomiast zainteresowanie było bardzo duże i posiadając jeszcze środki finansowe z programu, zabezpieczyliśmy następnych 40 seniorów. Łącznie do dnia dzisiejszego czynnych jest 90 opasek. A z pomocy tej skorzystało 104 seniorów.

Czy po roku udziału w „KWS” widzi Pani korzyści płynące z udziału w programie? Zarówno dla poszczególnych uczestników, jak i dla całej społeczności seniorów?

Dzięki przystąpieniu Gminy Oborniki do programu osłonowego zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa seniorów, co wpłynęło pozytywnie na samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Seniorzy bardzo pozytywnie oceniają program „Korpus Wsparcia Seniorów”, który pomaga im aktywnie spędzać czasu i uważać na stan zdrowia. Jednocześnie zgłaszają się nowe osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia, co świadczy o trafności ww. działań, których kontynuacja planowana jest w 2023 roku.

Dzięki zabezpieczeniu środków finansowych przez Burmistrza Obornik, Pana Tomasza Szramę, i Skarbnika Gminy Oborniki, Panią Joannę Gzyl, na rok 2023 w ramach zadań własnych Gmina Oborniki ponownie realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” od stycznia br.

W ciągu 6 miesięcy (od sierpnia 2022 do stycznia 2023) seniorzy wykonali 453 połączenia alarmowe z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Ratownicy natomiast kontaktowali się z seniorami 449 razy, w tym 127 połączeń dotyczyło podwyższonej akcji serca. Czy uważa Pani, że teleopieka świadczona w ten sposób jest potrzebna w dzisiejszych czasach?

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych, jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałą obserwację. Dzięki urządzeniu można natychmiastowo zareagować w przypadku pogorszenia stanu seniora – powiadomić właściwe służby i udzielić możliwie najszybszej pomocy. Także pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Uważam, że jak najbardziej taka forma wsparcia jest potrzebna w dzisiejszych czasach. Współpraca z firmą Comarch przebiega bardzo sprawnie, jest stały przepływ informacji i nie ma żadnych trudności w sprawnym działaniu opasek.

W jaki sposób w Obornikach przeprowadzono szkolenie z użytkowania Opaski Życia dla seniorów? Czy spotkała się Pani z barierą technologiczną, której niektórzy seniorzy nie byli w stanie przeskoczyć?

Najpierw pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach zostali przeszkoleni przez pracowników firmy Comarch z zakresu obsługi urządzenia, a następnie indywidualnie uczyli seniorów zakwalifikowanych do programu z obsługi Opaski Życia.

Nie było żadnych trudności w kwestii nauki. Nasi seniorzy są bardzo otwarci na nowe technologie i rozwiązania uławiające im funkcjonowanie w codziennym życiu. Wprowadzenie programu spotkało się z pozytywnym odzewem środowiska senioralnego, dlatego też zdecydowaliśmy się na kontynuację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać