Czym jest Regionalna Platforma Medyczna?

Jest to zintegrowany system informatyczny stworzony dla podmiotów medycznych i ich podmiotów tworzących, umożliwiający korzystanie z usług takich jak archiwizacja, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Idea Regionalnej Platformy Medycznej jest odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z zapewnieniem efektywności i jakości w działalności jednostek medycznych oraz dostępem do usług dla pacjentów. Istotnym aspektem jest wzrost ilości informacji opisujących stan zdrowia pacjentów, a także konieczność archiwizacji danych lub ich transferu pomiędzy jednostkami. Regionalna Platforma Medyczna stanowi ogniwo między platformą P1, a placówkami medycznymi. Dodatkowym impulsem do usprawnienia usług w obszarze ochrony zdrowia jest potrzeba zapewnienia dostępu do danych medycznych niezależnie od miejsca pobytu pacjenta. W procesie informatyzacji placówek medycznych bardzo istotnym priorytetowym zagadnieniem jest Zdalna Opieka Medyczna. Informacje o stanie zdrowia pacjenta przekazywane są za pomocą urządzeń mobilnych, wykorzystując dostępną infrastrukturę usług telekomunikacyjnych, do jednostki medycznej umożliwiając ich szybką analizę i zdalną pomoc medyczną. To wszystko sprawia, iż koniecznym jest wdrożenie uniwersalnego zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego gromadzenie i udostępnianie danych w postaci elektronicznej między podmiotami medycznymi działającymi i współpracującymi ze sobą w danym regionie. System jest skierowany do Urzędów Marszałkowskich, które są podmiotami tworzącymi dla jednostek ochrony zdrowia i są odpowiedzialne za kreowanie polityki zdrowotnej w podległych jednostkach. Celem systemu jest wsparcie i zapewnienie dostępu do usług medycznych skierowanych zarówno do pacjentów jak i lekarzy oraz do kadry menedżerskiej instytucji publicznych.

Usługi dla e-Zdrowia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniających się potrzeb w zakresie e-Usług w obszarze ochrony zdrowia Comarch oferuje nowatorskie rozwiązanie. Głównym celem rozwiązania jest zapewnienie zgodnie z przepisami prawa możliwości wytwarzania, przechowywania oraz przesyłania dokumentów medycznych między jednostkami zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa. Model Regionalnej Platformy Medycznej Comarch e-Health oparty jest o regionalne i lokalne repozytoria elektronicznej dokumentacji medycznej, dlatego też architektura rozwiązania przewiduje rozdzielenie systemu na warstwę regionalną i warstwę lokalną. Obie warstwy są połączone interfejsem wymiany danych, co stanowi spójny, zintegrowany system wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

 

Usługi dostępne w warstwie regionalnej

Usługi dostępne w warstwie lokalnej

Big Data w Ochronie Zdrowia

Jednym z głównych elementów Regionalnej Platformy Medycznej jest System Business Intelligence, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z usługi analizy danych, w tym Big Data. W ochronie zdrowia Big Data może być wykorzystywane w procesach prowadzących do polepszenia usług medycznych, z których korzystają pacjenci. Dzięki zbiorom danych tworzony jest system wspierania decyzji. System zawiera szereg narzędzi raportujących oraz analitycznych opartych o interfejs sieciowy (dostęp do platformy realizowany jest za pomocą przeglądarki internetowej). Dzięki zastosowaniu funkcji oferowanych przez platformę możliwa jest poprawa jakości podejmowanych decyzji biznesowych oraz wdrożenie bardziej efektywnych procesów biznesowych. System ten umożliwia w szczególności: wykonywanie i budowanie raportów, prezentację danych w graficznej postaci (tabele, wykresy), przeprowadzanie analiz w oparciu o zgromadzone zagregowane dane pochodzące z lokalnych systemów typu Business Intelligence. Możliwa jest wizualizacja danych aktualnych, historycznych oraz trendu

Przykłady raportów generowanych w systemie:

Przykłady raportów generowanych w systemie:

 • Analiza zleconych badań w danym okresie według oddziału, osoby zlecającej, rodzaju badania
 • Zestawienia wykonanych konsultacji w celu analizy obciążenia lekarzy
 • Agregowanie danych o rodzajach i liczbie badań np. per oddział i per pacjent
 • Raporty kosztowe konsultacji realizowanych per oddział
 • Raporty o kosztach / zużyciu leków i materiałów
 • Raporty przedstawiające kosztochłonność poszczególnych grup pacjentów oraz poszczególnych procedur
 • Raporty kosztowe zrealizowanych usług
 • Wyznaczenie rentowności poszczególnych podmiotów leczniczych w oparciu o podział kosztów
 • Zestawienie kosztów leczenia pacjenta z wycenioną procedurą
 • Symulacje cen za usługi (np. zgodnie ze stawką NFZ) oraz kosztu normatywnego wykonania procedur medycznych wykonywanych w ośrodkach podstawowych i pomocniczych (np. EKG)
 • Tworzenie raportów i zestawień porównawczych, sprawozdań finansowych (rachunek Zysków i Strat, bilans) miesiąc do miesiąca, narastająco, rok do roku, za poszczególne miesiące

Nadzór właścicielski

Dzięki modułowi raportującemu istnieje możliwość stałej kontroli realizacji celów strategicznych kierowanego podmiotu, m.in. poprzez obserwowanie jej postępów na tle innych jednostek o zbliżonym profilu (np. w obszarze oddziałów szpitalnych, usług outsourcingowych, gospodarki lekowej i materiałowej itd.). Takie analizy porównawcze prowadzą do identyfikacji kluczowych czynników sukcesu i identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu jednostką ochrony zdrowia. System wspiera „uczenie się od lepszych” i zarządzanie oparte na wiedzy (ang. Evidence Based Management) dostarczając w pełni wiarygodną informację zarządczą. Wartość informacyjna wskaźników generowanych na podstawie sprawozdań zwiększa się wraz ze wzrostem liczby danych w hurtowni. Zatem im większa liczba partnerów systemu tym bardziej miarodajną informację otrzymają zarządzający ochroną zdrowia w regionie.

Przykładowe wskaźniki Nadzoru Właścicielskiego

Przykładowe wskaźniki Nadzoru Właścicielskiego:

 • Zysk z działalności operacyjnej
 • Wynik netto
 • Obłożenie łóżek w czasie
 • Rentowność oddziału
 • Wynagrodzenie lekarzy w przeliczeniu na 1 łóżko
 • Wydajność pracy
 • Liczba godzin pracy lekarzy w przeliczeniu na 1 osobodzień
 • Liczba skarg
 • Przychód oddziału na 1 hospitalizację
 • Liczba wykonanych zabiegów operacyjnych na 1 lekarza chirurga
 • Koszty wynagrodzeń personelu oddziału do kosztów całkowitych oddziału

Perspektywy dla e-Zdrowia

Perspektywy dla e-Zdrowia Comrach Healthcare

Korzyści z wdrożenia Regionalnej Platformy Medycznej Comarch e-Health Platform

Dostępne i stale rozwijane technologie umożliwiają usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości realizacji procesów leczniczych, co ma bezpośredni wpływ na skuteczność działania podmiotów medycznych i terminowość obsługi pacjentów. Rozwiązania z zakresu e-zdrowia, zapewniają spersonalizowane i zorientowane na pacjenta podejście do opieki zdrowotnej. Wdrożenie rozwiązania umożliwia zwiększenie efektywności i wydajności oraz pomaga zmniejszyć liczbę błędów, jak też ograniczyć długość hospitalizacji.

korzysci dla systemu opieki zdrowotnej dzięki platformie e-Health

Korzyści dla systemu opieki zdrowotnej

 • Poprawa jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta
 • Zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej
 • Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej – poprzez wdrożenie usług telemedycznych
 • Usprawnienia w zakresie zarządzania systemami opieki zdrowotnej
 • Integracja z systemami centralnymi oraz rozwiązaniami regionalnymi e-zdrowie
 • Optymalizacja wydatków w ochronie zdrowia

korzysci-dla-pacjentow-dzieki-platformie-e-health

Korzyści dla pacjentów

 • Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej
 • Lepszy dostęp do informacji zdrowotnych – do własnych danych medycznych, informacji o placówkach medycznych, lekarzach, procedurach medycznych
 • Skrócenie czasu oczekiwania na usługę medyczną, możliwość uzyskania porady przez Internet, zdalne umawianie się na wizytę lekarską
 • Wyeliminowanie konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych badań poprzez przekazywanie dokumentacji pacjenta kolejnym specjalistom

Korzyści dla personelu i placówek medycznych dzięki platformie e-Health

Korzyści dla personelu i placówek medycznych

 • Poprawa szybkości i bezpieczeństwa przekazywania danych medycznych między pracownikami ochrony zdrowia i placówkami medycznymi
 • Poprawa dostępu do wyników najnowszych badań medycznych
 • Wzrost jakości świadczonych usług medycznych
 • Usprawnienia w organizacji pracy i zarządzaniu podmiotem leczniczym

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać