Miasto Zdrowia – korzyści dla mieszkańców, placówek medycznych i samorządów.

Miasto Zdrowia – korzyści dla mieszkańców, placówek medycznych i samorządów.

 

Czym jest Miasto Zdrowia?

Miasto Zdrowia zakłada objęcie kompleksową opieką medyczną mieszkańców miasta od momentu narodzin, przez całe życie, z uwzględnieniem zmian w usługach medycznych dostępnych w mieście. Jest to platforma usługowo-informatyczna składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących ze sobą aplikacji i systemów technologii informacyjnej. Innymi słowy, jest to zestaw narzędzi, który umożliwi personelowi medycznemu, pacjentom oraz osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej mieszkańcom miasta, na każdym etapie ich życia.

 

Jakie są główne założenia Miasta Zdrowia?

Miasto Zdrowia to rozwiązanie technologiczne, które umożliwia kompleksową opiekę zdrowotną z uwzględnieniem holistycznego podejścia do pacjenta oraz różnych potrzeb pacjentów ze względu na ich wiek. Co więcej, opieka zdrowotna może być sprawowana na odległość, dzięki zastosowaniu rozwiązań Zdalnej Opieki. Poza tym, Miasto Zdrowia ułatwia pacjentom oraz personelowi medycznemu dostęp do danych medycznych konkretnego pacjenta, ale uwzględnia też potrzeby samorządów przekazując anonimowe dane statystyczne na temat kondycji zdrowotnej ogółu mieszkańców, co umożliwia władzom miast podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących polityki zdrowotnej.

 


Zdalna-Opieka-Miasto-Zdrowia

 

Miasto Zdrowia dla mieszkańców.

Mieszkańcy obcięci programem Miast Zdrowia zyskują poczucie bezpieczeństwa, wsparcia oraz opieki. Lekarza otrzymują do dyspozycji Elektroniczną Książeczkę Zdrowia, gdzie za pomocą przeglądarki internetowej w łatwy sposób mogą dotrzeć do wszystkich danych medycznych swoich pacjentów. Poza tym, dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu Zdalnej Przychodni mieszkańcy mogą przeglądać swoją dokumentację medyczną, umawiać się na wizyty, otrzymywać personalne rekomendacje dotyczące ich zdrowia oraz kontrolować realizację zaleceń lekarskich. Zdalna Przychodnia umożliwia też stały kontakt pacjenta z personelem medycznym oraz nadzór stanu zdrowia pacjenta, co jest szczególnie praktyczne w przypadku osób starszych lub osób wymagających ciągłej obserwacji.
Miasto Zdrowia uwzględnia też usługę Zdalna Położna, która umożliwia objęcie opieką kobiet w ciąży w warunkach domowych poprzez homeKTG. Automatycznie transmituje dane wykonanego badania do placówki medycznej oraz umożliwia zdalny odbiór wyniku. Jest to nie tylko wygodne, ale też ogranicza kontakt kobiety w ciąży z patogenami, które znajdują się np. w środkach komunikacji miejskiej lub samej placówce medycznej.

Miasto Zdrowia dla placówek medycznych.

Usługa Zdalna Przychodnia w ramach Miasta Zdrowia umożliwia świadczenie usług medycznych na odległość. Jest to wsparcie dla tradycyjnej opieki zdrowotnej i pozwala na poszerzenie wachlarza oferowanych świadczeń zdrowotnych bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu medycznego. Dzięki technologii możliwe jest obsłużenie większej ilości pacjentów w tym samym czasie. Poprzez ciągły monitoring stanu zdrowia oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych w warunkach domowych, przy wykorzystaniu urządzeń telemedycznych, leczenie jest bardziej efektywne. 
W ramach Miasta Zdrowia funkcjonuje Platforma Telemedyczna Comarch e-Care. Dzięki niej możliwe jest monitorowanie korzystających z usług pacjentów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez wykwalifikowany personel medyczny. Ciągła opieka pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrytych automatycznie anomalii. Kolejnym ułatwieniem dla placówek medycznych jest Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka. Dzięki niej możliwa jest domowa opieka nad pacjentami po przebytych chorobach kardiologicznych, będących w grupie ryzyka kardiologicznego.

Miasto Zdrowia dla samorządów.

Miasto Zdrowia posiada Platformę Analityczną i Raportującą. Przeprowadza ona analizę stanu zdrowia populacji na danym terytorium, po czym generuje raporty, które umożliwiają skuteczne planowanie ochrony zdrowia i profilaktykę zdrowotną mieszkańców danego obszaru. Po pewnym czasie od wprowadzenia określonych działań, wyniki z Platformy Analitycznej i Raportującej pomogą zweryfikować ich skuteczność oraz ułatwią podjęcie decyzji o dalszych krokach.
Miasto Zdrowia wychodzi też naprzeciw potrzebom szkół. Dzięki usłudze Zdalna Pielęgniarka możliwa jest mobilna diagnostyka uczniów szkół podstawowych, dzięki której będzie można zaplanować i przeprowadzić właściwe badania przesiewowe.


Miasto-Zdrowia-Comarch-Healthcare

Czy Miasto Zdrowia już działa?

Na terenie całego kraju przeprowadzono pilotaże wdrożeń projektu miasto zdrowia. Najdłuższe pilotaże, które potrwają rok prowadzone są w Suwałkach, Zabrzu i Płocku. W Suwałkach objęto Zdalną Opieką, usługą Zdalnej Położnej oraz usługą Rehabilitacji i Profilaktyki aż 920 pacjentów. W Płocku aż 2000 uczniów jest objętych usługą Zdalnej Pielęgniarki. W Łodzi pilotaż trwa 6 miesięcy. 240 pacjentów podlega Zdalnej Opiece, natomiast usługą Zdalnej Pielęgniarki objęto 200 uczniów.

 

Kto to finansuje?

W ramach umowy zawartej przez Comarch S.A. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzane są prace rozwojowe i wytworzona jest instalacja demonstracyjna platformy teleinformatycznej Miasto Zdrowia. Łączna inwestycja COMARCH w realizację projektu wynosi 20 963 504,00 zł, z czego 8 385 401,60 zł zostanie pokryte w formie dofinansowania ze środków NCBiR. Realizacja umowy obejmie okres 01.2016 – 12.2018. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać