Comarch ERP

System ERP dla placówek medycznych

Szpital to nie tylko miejsce leczenia pacjentów i badań naukowych. Szpital – widziany od strony części szarej - to duże przedsiębiorstwo realizujące rozbudowane procesy związane z zaopatrzeniem, zarządzaniem posiadanym majątkiem własnym – jego utrzymaniem i rozwojem, a także z zatrudnieniem, utrzymaniem, bieżącą obsługą i rozwojem szerokiej rzeszy specjalistów. 

Aby zapewnić personelowi medycznemu odpowiednie warunki pracy, pacjentom właściwe warunki bytowe i wysoki poziom usług medycznych – monitorując przy tym sytuację bieżącą instytucji, jej wyniki i prognozy na przyszłość - konieczne jest wykorzystanie rozbudowanego, elastycznego i stale rozwijanego systemu do obsługi części szarej czyli systemu klasy ERP II.

 

System ERP dla szpitala

Zalety rozwiązania

Elastyczność systemu

System Comarch ERP Egeria zapewnia możliwość szerokiej konfiguracji i dostosowania do specyfiki działalności konkretnej placówki. Pozwala na skuteczną obsługę instytucji różnej wielkości i świadczących różne rodzaje usług medycznych.

Zintegrowane procesy biznesowe

Każda informacja jest wprowadzana do systemu tylko raz i może być wykorzystywana przez wszystkich uprawnionych użytkowników bez konieczności przesyłania i ustalania zgodności. Jednocześnie system jest przygotowany do wymiany danych z wykorzystywanymi przez placówkę systemami zewnętrznymi.

Rozbudowane narzędzia do budżetowania i analiz

Comarch ERP Egeria oferuje szerokie portfolio raportów i analiz. Równocześnie zapewnia użytkownikom definiowanie własnych raportów i zestawień oraz różnorodne narzędzia do analizy zarejestrowanych danych.

Bezpieczeństwo i wydajność

Oparty na narzędziach Oracle, system cechuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych, szerokie możliwości zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników oraz wydajności.

Funkcjonalności

Szpital to nie tylko miejsce leczenia pacjentów i badań naukowych. Szpital – widziany od strony części szarej - to duże przedsiębiorstwo realizujące rozbudowane procesy związane z zaopatrzeniem, zarządzaniem posiadanym majątkiem własnym – jego utrzymaniem i rozwojem, a także z zatrudnieniem, utrzymaniem, bieżącą obsługą i rozwojem szerokiej rzeszy specjalistów. 

Aby zapewnić personelowi medycznemu odpowiednie warunki pracy, pacjentom właściwe warunki bytowe i wysoki poziom usług medycznych – monitorując przy tym sytuację bieżącą instytucji, jej wyniki i prognozy na przyszłość - konieczne jest wykorzystanie rozbudowanego, elastycznego i stale rozwijanego systemu do obsługi części szarej czyli systemu klasy ERP II.

 

Korzyści z zastosowania

ERP dla pionu ekonomicznego

Pion ekonomiczny

System zapewnia wydajne wsparcie wszystkich realizowanych procesów, a dzięki możliwości budowania definiowalnych obiegów dokumentów elastycznie dostosowuje się do specyfiki konkretnej jednostki. 

Pozwala na obsługę pracowników zatrudnionych w parciu o różne typy umów, na dowolne części etatu, w różnych systemach czasu pracy i w oparciu o zróżnicowane stawki. System umożliwia planowanie czasu pracy, ewidencję czasu rzeczywiście przepracowanego (z podziałem na poszczególne OPK), rejestrację absencji i skuteczne wyliczenia list płac. System wspiera obsługę pracownika począwszy od rejestracji danych o jego rodzinie, wyksztalceniu, uprawnieniach, stażach, poprzez obsługę bieżących szkoleń, badań, odzieży roboczej, czy należnych pracownikowi benefitów. Moduły kadrowo – płacowe są wyposażone w szereg predefiniowanych raportów i formularzy wspierających raportowanie na potrzeby własne i administracji państwowej. 

Moduły finansowo-księgowe gromadzą dane rejestrowane w pozostałych obszarach systemu umożliwiając sprawne rozliczenie rozrachunków, wykonanie zagregowanych raportów prezentujących stopień realizacji założeń i bieżące wyniki. 

 

ERP dla pionu technicznego

Pion techniczny

Moduł obsługi technicznej pozwala na obsługę i utrzymanie posiadanego majątku trwałego (wraz z wyposażeniem) zapewniając jednocześnie pełną kontrolę finansową podejmowanych działań.

Projekty to moduł umożliwiający prowadzenie projektów inwestycyjnych na rzecz placówki (planowanie, realizacja i rozliczenia). Moduł wspiera również obsługę projektów badawczych umożliwiając obsługę różnych źródeł finansowania, obsługę projektów wieloletnich wraz z pełną dokumentacją rzeczową i formalną.

 

korzyści dla kierownictwa szpitala z ERP od Comarch Healthcare

Kierownictwo szpitala

System nie tylko zapewnia planowanie i budżetowanie działalności (w definiowalnych strukturach niekoniecznie identycznych z podstawową strukturą jednostki), ale również raportowanie z poziomu poszczególnych obszarów biznesowych, czy raportowanie do jednostek nadrzędnych i do organów administracji państwowej. Dzięki mechanizmom samodzielnego tworzenia definiowanych raportów w formie tabeli przestawnej oraz zarządzania nimi (udostępniania określonym użytkownikom – wraz z możliwością cyklicznego rozsyłania), pozwala na zapewnienie kierownictwu placówki stałego dostępu do najbardziej aktualnej i pełnej wiedzy o sytuacji i prognozach instytucji. Wykorzystując funkcjonalność przesuwania kosztów, stosowaniu kluczy podziałów i szerokiej gamy rozliczeń – system zapewnia analizę opłacalności określonych oddziałów, centrów a nawet konkretnych projektów.  Definiowane symulacje pozwalają na sprawną weryfikację skuteczności zakładanych zmian i budżetów. W wielu projektach funkcjonalności Comarch ERP Egeria były dodatkowo rozbudowywane przez wykorzystanie dedykowanej hurtowni danych. 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.