Quo vadis Telemedycyno ? Dekalog telemedyczny oczami Fundacji TGR

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych oraz wzrost zapotrzebowania na innowacje z zakresu e-zdrowia, wpłynęły znacząco na zmiany legislacyjne w Polskim prawie (nowelizacja, maj 2015).

Od dokonanych wówczas zmian prawnych minęły trzy lata, warto zatem zadać sobie pytanie czy przy tak korzystnej legislacji w Polsce potencjał telemedycyny został należycie wykorzystany?

Potrzeba podsumowania oraz odpowiedzi na powyższe pytanie, przyczyniły się do opublikowania szczegółowego raportu, który podsumowuje obecny stan oraz nakreśla przyszłość telemedycyny w Polsce. Dokument zat. „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia?” został opracowany przez interdyscyplinarny zespół lekarzy i prawników w oparciu o doświadczenia członków fundacji, do której przynależy również Comarch Healthcare.


Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza w 170 stronicowym opracowaniu kompleksowo definiuje pojęcie telemedycyny, wylicza korzyści z jej stosowania by następnie wskazać pięć filarów oraz barier rozwoju tej dziedziny usług medycznych w Polsce.

Raport - zobacz więcej

Bariery rozwoju telemedycyny

Z opublikowanego raportu jednoznacznie wynika, że do głównych barier rozwoju telemedycyny w Polsce zalicza się niewystarczającą wiedza na temat e-zdrowia (nie tylko wśród pacjentów ale także personelu medycznego), brak spójności przepisów oraz brak strategicznego podejścia w zakresie finansowania telemedycyny przez sektor publiczny.

Obecnie kontraktowane są jedynie telekonsylia kardiologiczne i geriatryczne oraz telerehabilitacja kardiologiczna (w ramach KOS-zawał), w odróżnieniu od np. porady lekarskiej w formie telemedycznej. To zdaniem autorów raportu w pełni obrazuje powolny proces implementacji świadczeń telemedycznych.

telemedycyna-bariery

Kluczowe korzyści z wprowadzenia świadczeń telemedycznych w Polsce

Informatyzacja służby zdrowia, jak podkreślają autorzy opracowania zapewni poprawę jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia, co jest koniecznością w dobie szybko starzejącego się społeczeństwa oraz spadku dostępności wykwalifikowanych kadr lekarskich.

telemedycyna-korzyści

Koordynowana opieka zdrowotna, szansą popularyzacji telemedycyny w Polsce Comarch Healthcare - Case Study

Według autorów, kluczowym obszarem szerszego stosowania rozwiązań telemedycznych jest podstawowa opieka zdrowotna. Zbliżające się zmiany legislacyjne (1 października 2020 r) wprowadzają nowy model funkcjonowania POZ, który znacznie wzmacnia rolę świadczeń telemedycznych.

Autorzy raportu zwracają uwagę na kluczową rolę programów pilotażowych, będących skuteczną formą ewaluacji i testowania nowych rozważań z zakresu e-zdrowia. Jako przykład możliwości wykorzystania potencjału telemedycyny w pilotażu POZ+ przytoczony został wdrożony z sukcesem we Włoszech, Comarch Home Medical Assistant.

Oferta firmy Comarch Healthcare zdała trudny test na wymagającym włoskim rynku opieki medycznej udowadniając, że zdalne monitorowanie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płucną przyniosło szereg wymiernych korzyści. Beneficjentami usługi byli zarówno pacjenci objęci całodobową domową opieką, jak i ośrodki medyczne. Dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi Comarch SMA odnotowały one obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, odciążenie wykwalifikowanego personelu medycznego oraz możliwości szybszej reakcji w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta.

telemedycyna-grupa-robocza

Case study Comarch Healthcare


Comarch Healthcare, jeden z 3 czołowych dostawców rozwiązań IT dla sektora zdrowia w Polsce


Rozwiązania Comarch automatyzują procesy zarządcze w jednostkach medycznych, dodatkowo uzupełniając ich ofertę o element zdalnego monitorowania pacjentów (Machine Learning, Artificial Intelligence). Dostarczane przez firmę certyfikowane wyroby medyczne pozwalają na monitorowanie parametrów życiowych pacjentów w czasie rzeczywistym oraz szybki proces diagnostyczny poza środowiskiem szpitalnym.

Firma współpracując z lokalnymi samorządami uruchomiła pilotażowy projekt „Miasto Zdrowia” (2014-2020), dzięki któremu ponad 3 tys. pacjentów miało szansę skorzystać ze zdalnych usług medycznych. Zakończone z sukcesem wdrożenie stało się polem doświadczeń dla kolejnych realizacji. Warto tu wspomnieć o projekcie „Małopolski Tele-Anioł”, który już niebawem obejmie zdalną opieką medyczną 5 tys. seniorów (Comarch dostarczył cześć sprzętu oraz oprogramowanie). Kolejnym przykładem jest projekt Nomed-AF, gdzie Comarch jako partner technologiczny dostarczył 6 tys. kamizelek służących do przesiewowego wykrywania niemego migotania przedsionków oraz Platformę Analiz Medycznych CMAP. Bogate doświadczenie na rynku polskim zaowocowało podpisaniem umowy na realizację Miasta Zdrowia w niemieckim mieście Kulmbach. 

Telemedyczna Fundacja Grupa Robocza

Telemedyczna Fundacja Grupa Robocza został powołana w październiku 2015 roku, jej statusowa działalność to wzrost świadomości nt. e-zdrowia u wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości i bezpieczeństwa prawnego oraz zapewnienie finansowania świadczeń telemedycznych ze środków publicznych. Fundacja zrzesza świadczeniodawców, naukowców i ekspertów z zakresu doradztwa medycznego i prawnego, przedstawicieli branży wyrobów medycznych i dostawców rozwiązań IT.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać