Doświadczenie Grupy Kapitalowej Comarch w zakresie rozwiązań e-usług dla sektora "zdrowie"

Od kilu lat w segmencie Healthcare, w ramach grupy Comarch, rozwijana jest oferta zaawansowanych usług teleopieki oraz rozwiązań telemedycznych wraz ze świadczeniem usług monitorowania zdrowia pacjentów. Usługi te zapewniane są przez wykwalifikowany personel medyczny, w oparciu o Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Cel Zdalnych Usług Opiekuńczych:

 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: monitorowanie upadków, monitorowanie przyjmowania leków, kontrola fizjoterapeuty
 • zdalna opieka i ciągły monitoring stanu zdrowia seniora ze szczególnym uwzględnieniem chorób nabytych i chronicznych
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej
 • łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej przez umożliwienie konsultacji telefonicznych lub wideokonsultacji
 • dostęp do historii zdrowia i choroby seniora usprawnia pracę lekarza, pozwalając na skuteczną opiekę i zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia

 

rozwiązania dla seniorów i osób niesamodzielnych od Comarch Healthcare

Grupa odbiorców:

 • osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, wymagające opieki
 • osoby po hospitalizacji - będące w trakcie rekonwalescencji, wymagające częstych badań i kontroli
 • osoby, u których wykryto zaburzenia zdrowotne, wymagające monitoringu podczas diagnostyki
 • podopieczni MOPS-ów/GOPS-ów itp.
 • osoby przebywające pod opieką prywatnych ośrodków opieki oraz mieszkańcy DPS-ów
 • seniorzy mieszkający z rodziną lub seniorzy mieszkający sami, chcący zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa i niezależności
 • aktywni seniorzy - uczestnicy spotkań i zajęć w centrach aktywizacji dziennej

 

zdalne usługi opiekuńcze - grupa odbiorców

Dofinansowanie projektów z zakresu e-Zdrowia

W nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 budżet projektów dot. e-Zdrowia i Usług Społecznych to niemal 3 miliardy PLN. W 2016 roku ich wartość szacuje się na 800 milionów PLN. Ośrodki opiekuńcze i medyczne mogą rozszerzyć zakres swojej działalności, wprowadzając rozwiązania telemedyczne do swojej oferty. Dla pacjentów oznacza to większe bezpieczeństwo dzięki zdalnemu monitorowaniu ich stanu zdrowia oraz zwiększony komfort wykonywania badań w zaciszu domowym.

Beneficjenci

Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej

Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przez nie utworzone

Administracja rządowa i państwowe jednostki budżetowe

Podmioty lecznicze

Centra aktywności lokalnej

Kościoły i związki wyznaniowe

Zakres działań i projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020

 1. Województwo zachodniopomorskie
 2. Działanie 7.6 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki, systemów przywoławczych i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii oraz bezpośredniej pomocy (m.in. lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych) na wezwanie w szczególnej sytuacji, 

  - Przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej.

 3. Województwo pomorskie
 4. Działanie 6.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

 5. Województwo kujawsko-pomorskie
 6. Działanie 9.1.2, 9.3.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

  - Sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność tych osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego).

 7. Województwo lubuskie
 8. Działanie 9.1.1 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

 9. Województwo wielkopolskie
 10. Działanie 7.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.

 11. Województwo mazowieckie
 12. Działanie 9.2.1 i i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze; aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

  - Przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej.

 13. Województwo dolnośląskie
 14. Działanie 9.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopiece i innych formach niebezpośrednich usług opiekuńczych

 15. Województwo lubelskie
 16. Działanie 11.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego;

  - Rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej);

  - Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób niesamodzielnych.

 17. Województwo podlaskie
 18. Działanie 7.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

 19. Województwo łódzkie
 20. Działanie IX.2.1, IX.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności

 21. Województwo opolskie
 22. Działanie 10.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-Zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej.

 23. Województwo śląskie
 24. Działanie 9.2.3/4/6 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),

  - Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

 25. Województwo świętokrzyskie
 26. Działanie 7.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  -  Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia polegające na robotach remontowo-budowlanych, (niezbędnych z punktu widzenia świadczenia usług zdrowotnych) związanych z: przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań informatycznokomunikacyjnych (tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • opieki długoterminowej,
  • opieki paliatywnej,
  • opieki hospicyjnej,
  • podstawowej opieki zdrowotnej.
 27. Województwo małopolskie
 28. Działanie 9.2.2 i i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

 29. Województwo podkarpackie
 30. Działanie 8.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

  - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

  - Finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób.

Województwo zachodniopomorskie

Działanie 7.6 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki, systemów przywoławczych i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii oraz bezpośredniej pomocy (m.in. lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych) na wezwanie w szczególnej sytuacji, 

- Przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej.

Województwo pomorskie

Działanie 6.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

Województwo kujawsko-pomorskie

Działanie 9.1.2, 9.3.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

- Sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność tych osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego).

Województwo lubuskie

Działanie 9.1.1 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Województwo wielkopolskie

Działanie 7.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.

Województwo mazowieckie

Działanie 9.2.1 i i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze; aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

- Przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej.

Województwo dolnośląskie

Działanie 9.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopiece i innych formach niebezpośrednich usług opiekuńczych

Województwo lubelskie

Działanie 11.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego;

- Rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej);

- Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób niesamodzielnych.

Województwo podlaskie

Działanie 7.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

Województwo łódzkie

Działanie IX.2.1, IX.2.2 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności

Województwo opolskie

Działanie 10.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-Zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej.

Województwo śląskie

Działanie 9.2.3/4/6 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),

- Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Województwo świętokrzyskie

Działanie 7.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

-  Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia polegające na robotach remontowo-budowlanych, (niezbędnych z punktu widzenia świadczenia usług zdrowotnych) związanych z: przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań informatycznokomunikacyjnych (tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie:

 • opieki długoterminowej,
 • opieki paliatywnej,
 • opieki hospicyjnej,
 • podstawowej opieki zdrowotnej.

Województwo małopolskie

Działanie 9.2.2 i i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Województwo podkarpackie

Działanie 8.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

- Finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza