System Comarch Fault Management wspiera inicjatywę Orange i T-Mobile w zakresie współdzielenia infrastruktury w Polsce

Klient: NetWorkS!

Branża:
Telekomunikacja

Wdrożone produkty:
Comarch Fault Management,
Geographic Information System (GIS)


 
NetWorkS! to spółka joint venture utworzona w 2011 roku przez operatorów: T-Mobile Polska oraz Orange Polska, która odpowiada za zarządzanie współdzieloną infrastrukturą w Polsce. Umowa dotycząca wspólnego korzystania z radiowych sieci dostępowych określa zasady zarządzania, planowania, eksploatacji, rozwoju i utrzymania tych sieci.
  
NetWorkS! zapewnia natychmiastową modernizację radiowej sieci dostępowej (RAN) i jej dostosowanie do standardów wspierających najnowocześniejsze technologie. Świadcząc profesjonalne usługi, NetWorkS przyczynia się do budowy najlepszych i najbardziej wydajnych sieci komórkowych w Polsce.

Potrzeba biznesowa

Współdzielenie infrastruktury to ciekawy model biznesowy, który na nowo definiuje konkurencję pomiędzy dwoma operatorami telekomunikacyjnymi. W modelu tym współpracują oni na poziomie zasobów (obsługiwanym przez dostawcę sieci - ang. NetCo), stając się w rzeczywistości jedną firmą, która w równym stopniu obsługuje dwóch  dostawców usług (ang. ServCo), konkurujących nadal w obszarze usług.
Koncepcja ta powstała w odpowiedzi na potrzebę obniżenia kosztów ponoszonych na inwestycje w infrastrukturę, niezbędne do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi transmisji danych, a co za tym idzie – na większą przepustowość sieci.

 
W lipcu 2011 roku dwóch wiodących polskich operatorów – PTC (operator      T-Mobile Polska) oraz PTK Centertel (operator Orange Polska) – podpisało umowę o współdzieleniu mobilnej sieci dostępowej na okres 15 lat. Obaj operatorzy założyli spółkę joint venture NetWorkS! na potrzeby zarządzania skonsolidowaną siecią 2G/3G obecnie i siecią 4G w przyszłości oraz rozwijania tych sieci w celu zwiększenia ich zasięgu i jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że obaj partnerzy również konkurują na poziomie usług, jednym z głównych wyzwań tego projektu było zapewnienie synchronizacji między wspólną domeną Fault Management (zarządzanie błędami w sieci) a domeną Service Assurance (zarządzanie jakością usług) zarządzaną indywidualnie przez współpracujące (i jednocześnie konkurujące) strony.

 
Ze względu na to, że jest to pierwszy w Polsce przypadek współdzielenia infrastruktury, spółka NetWorkS! musiała zająć się kluczowymi kwestiami, takimi jak:

 • Centralizacja monitorowania sieci składającej się początkowo z dwóch niezależnych środowisk
 • Zwiększenie satysfakcji klientów zarówno T-Mobile, jak i Orange dzięki wspólnej infrastrukturze
 • Zmniejszenie kosztów poprzez połączenie wysiłków na poziomie zarządzania siecią
 • Wdrożenie ujednoliconego rozwiązania „parasolowego” w obszarze zapewniania jakości usług, nadrzędnego wobec różnych systemów zarządzania zasobami sieciowymi (NEM/EMS)
 • Zwiększenie zasięgu sieci, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów,
 • Zapewnienie wysokiej jakości parametrów sieci, zgodnie z określonymi umowami
 • Zapewnienie osobom trzecim kontrolowanego dostępu do informacji o sieci

Wdrożone produkty

Dla obu operatorów ważne było, aby projekt zapewniał wysoką wydajność operacyjną. Dlatego też głównym celem tego wdrożenia była automatyzacja wybranych procesów oraz standaryzacja i minimalizacja ilości alarmów, które muszą być obsługiwane przez operatorów systemu.

 
Z tego względu rozwiązanie zostało oparte na systemie Comarch Fault Management, który pozwala efektywnie kontrolować występowanie problemów i usterek w całej sieci telekomunikacyjnej. Poprzez ciągłe monitorowanie zasobów sieciowych operatora, umożliwia odbiór, wizualizację i śledzenie występujących zdarzeń, tworząc jednolity system nadrzędny wobec różnych systemów zarządzania elementami sieci.

 
Dla spółki NetWorkS! bardzo duże znaczenie miała zapewniana przez rozwiązanie możliwość samodzielnej konfiguracji akwizycji i dalszego przetwarzania alarmów. Kolejną istotną zaletą rozwiązania było przyspieszenie reakcji na problemy sieciowe poprzez filtrowanie i wzbogacanie zdarzeń przy użyciu złożonych reguł przetwarzania i mechanizmów korelacji. Dzięki tej funkcji operator otrzymuje teraz tylko istotne informacje o alarmach. Funkcjonalność ta umożliwia dodatkowe oszacowanie potencjalnego wpływu problemów sieciowych na świadczone usługi oraz pozwala na podejmowanie odpowiednich działań proaktywnych.

 
Dzięki funkcjonalności GIS (System Informacji Przestrzennej) operator wspólnej sieci może teraz korzystać z prezentacji obiektów w odniesieniu do współrzędnych geograficznych map wektorowych i rastrowych. Pomaga to kontrolować konfigurację sieci i wykonywać zaawansowane analizy danych geograficznych, a także przyspieszyć dalsze naprawy (dzięki dostarczeniu szczegółowych informacji o dokładnej lokalizacji uszkodzonych elementów).

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie zapewnia zarówno spółce Orange Polska, jak i T-Mobile Polska odpowiednią jakość ich sieci na poziomie zasobów. Stanowi to fundament wysokiego poziomu satysfakcji klientów obsługiwanych indywidualnie przez każdego operatora, przy jednoczesnym zapewnieniu im korzyści wynikających z uczciwej konkurencji w warstwie usługowej i produktowej.

 
Obecnie system monitoruje dwie wcześniej niezależne sieci telekomunikacyjne z około 14 000 lokalizacji oraz jedną nową, skonsolidowaną sieć z około 2 600 lokalizacji. Nowa sieć będzie sukcesywnie zastępować dotychczasowe, a w przyszłości zostanie rozbudowana o technologię LTE.

 
Główne korzyści z wdrożenia to:

 • Koncentracja na zapewnieniu wysokiej jakości danych i zmniejszeniu liczby zdarzeń w scentralizowanym systemie zarządzania zasobami sieciowymi
 • Automatyzacja procesów usuwania błędów sieciowych – Fault Clearance (skonfigurowane korelacje i integracja w systemie zarządzania zgłoszonymi błędami – Trouble Ticketing)
 • Szybka reakcja na wszystkie problemy związane z infrastrukturą sieciową
 • Samodzielne wykonanie znacznej części konfiguracji przez operatora

Dlaczego Comarch?

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.