Service Fulfillment & Orchestration

Service Fulfillment & Orchestration – automatyzacja dostarczania i orkiestracji usług telekomunikacyjnych

Comarch Service Fulfillment & Orchestration (SFO) to produkt, który oferuje automatyzację procesu realizacji usług telekomunikacyjnych i cyfrowych, także w oparciu o sieć hybrydową (łączącą funkcje wirtualne i fizyczne) – dzięki czemu pozwala na skrócenie czasu wprowadzania nowych usług na rynek. System wykorzystuje koncepcję, w której centrum jest jednolity model usługi (centralny katalog produktów), umożliwiający orkiestrację sieci hybrydowych, w których funkcje sieci wirtualnej i usługi sieciowe są modelowane spójnie, a fizyczne funkcje sieci i starsze usługi sieciowe korzystają z modelu TMF SID. SFO (używając terminologii ETSI NFV ISG, service fulillment & orchestration) może wdrożyć kompleksową orkiestrację usług oraz zarządzać procesem realizacji wirtualnych funkcji sieciowych (virtual network function - VNF).

Comarch Service Fulfillment & Orchestration implementuje ten proces albo jako jedno rozwiązanie, albo w modelu federacyjnym, który polega na orkiestracji zewnętrznych orkiestratorów poszczególnych domen. Oznacza to, że SFO może odgrywać rolę tylko orkiestrowanego dla orkiestratora lub zarządzać kompleksową orkiestracją w domenach.

  Rola AI i ML w automatycznych procesach samonaprawiania i skalowania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!

  Korzyści z wdrożenia produktu do automatyzacji procesu realizacji usług telekomunikacyjnych - Service Fulfillment & Orchestration:

  Sprawne uruchamianie usług cyfrowych w oparciu o sieci hybrydowe (łączące funkcje wirtualne i fizyczne)

  Skorzystaj z możliwości stopniowego wdrożenia technologii NFV/SDN w połączeniu z istniejącą infrastrukturą starszego typu, by sprawnie realizować nowe usługi dla klientów w oparciu o sieć hybrydową. System umożliwia łatwe włączanie nowych funkcji sieciowych do katalogu usług oraz tworzenie nowych usług dla klientów przy użyciu katalogu usług i zasobów, w celu uniknięcia nadmiaru kodowania i pisania skryptów. Wstępna integracja z katalogiem produktów BSS umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych tworzenie i oferowanie nowych produktów z wykorzystaniem koncepcji „szybkich porażek” (ang. fail fast) i „usług beta”, znanych ze świata firm OTT.

  Możliwość użycia wirtualnych funkcji sieciowych do modelowania nowych usług
   

  Włączaj wirtualne funkcje sieciowe (VNF) i usługi sieciowe (NS) do katalogu usług w sposób zautomatyzowany, w oparciu o dostarczone deskryptory VNF i NS wyrażone w zapisach YANG lub TOSCA. W trakcie procesu włączania użytkownik może rozszerzyć metadane opisujące VNF i uzupełnić konfigurator dostarczony przez producenta VNF/NS. Włączone do katalogu funkcje wirtualne i usługi sieciowe można wykorzystać do modelowania usług oferowanych klientom końcowym, poprzez GUI katalogu usług bez potrzeby tworzenia skryptów YANG lub TOSCA.

  Łatwe tworzenie nowych usług, dzięki ponownemu wykorzystaniu ich komponentów

  Pozwól swoim pracownikom łatwo tworzyć nowe usługi dzięki możliwości ponownego wykorzystania wstępnie zdefiniowanych komponentów. System oparty jest na modelu tworzenia usług opracowanym przez organizację branżową TM Forum (TMF SID:CFS-RFS-R), zaadaptowanym do środowiska zwirtualizowanego. Oznacza to, że zwirtualizowane funkcje sieciowe (VNF) i usługi sieciowe (NS) można łatwo włączyć do katalogu usług, czyniąc z nich komponenty usług, na których można oprzeć usługi oferowane klientom końcowym. Operatorzy systemów mogą zatem łatwo definiować nowe usługi bezpośrednio w katalogu usług bez konieczności rozumienia technicznych aspektów architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture – SOA), technologii mikrousług, umiejętności tworzenia skryptów w YANG, TOSCA ani innych kwalifikacji IT wymagających znajomości jakiegokolwiek języka skryptowego. System przyspiesza tworzenie usług końcowych poprzez poprawę możliwości ponownego wykorzystania wcześniej zdefiniowanych komponentów usług, umożliwia również łatwe włączanie usług partnerów do swojej oferty w celu stania się agregatorem usług.

  Zwiększenie efektywności świadczenia usług dzięki automatyzacji
   

  Obniżaj koszty utrzymania, uruchomienia, realizacji i udostępniania usług, dzięki automatyzacji procesu. Szybko i łatwo integruj komponenty usług zewnętrznych firm, starszych systemów i infrastruktury usługowej z wykorzystaniem systemu ewidencji usług sieciowych Comarch Service Inventory, pełniącego rolę centrum integracji. System umożliwia konsolidację krok po kroku wielu pionowych systemów OSS w ramach jednej poziomej platformy.

  Zmiana orientacji procesu tworzenia nowych usług z IT na klienta

  Popraw relację między oferowanymi klientom usługami a możliwościami infrastruktury sieciowej, dzięki skoncentrowaniu procesu realizacji usług wokół zintegrowanych katalogów produktów i usług. Osiągnij prawdziwe zorientowanie na klienta — produkt stanowi inspirację do przeniesienia głównych kompetencji w firmie z operacji sieciowych na innowacje w zakresie usług i obsługi klienta.

  Szybkie wprowadzanie na rynek usług telekomunikacyjnych i cyfrowych

  Szybko uruchamiaj i dostarczaj oferty konwergentne nowej generacji (w tym usługi cyfrowe i oparte o treść), niezależnie od technologii bazowej, dzięki możliwości budowania usług na podstawie wcześniej zdefiniowanych komponentów zarządzanych w katalogu usług. Skracaj cykl życia produktów dzięki procesowi realizacji usług w oparciu o centralny katalog produktów i usług.

  Realizacja usług telekomunikacyjnych w sieciach hybrydowych (tradycyjnych i zwirtualizowanych)

  Produkt Comarch Service Fulfillment & Orchestration zakłada budowanie usług w oparciu o predefiniowane komponenty zarządzane w katalogu usług, co umożliwia operatorom telekomunikacyjnym skrócenie czasu wprowadzania nowych ofert na rynek i utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności portfolio produktów.

  W erze sieci programowalnych i zwirtualizowanych (NFV/SDN) te predefiniowane komponenty można wprowadzać znacznie szybciej niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych usług sprzętowych. Uwalnia to pełny potencjał modelowania opartego na katalogach produktów i usług, które w sieci tradycyjnej było utrudnione przez jej fizyczne ograniczenia. Dzięki orkiestracji opartej na katalogach, Comarch SFO umożliwia szybkie wprowadzanie do portfolio usług tradycyjnych i cyfrowych, realizowanych w zaawansowanych łańcuchach wartości. Proces świadczenia usług jest realizowany ponad istniejącymi odizolowanymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala na stopniowe transformacje, bez konieczności ponoszenia z góry ogromnych nakładów inwestycyjnych.

  Zobacz rozwiązanie Service Fulfillment & Orchestration w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

  Arqiva logo
  Arqiva (Wielka Brytania)

  Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

  Orange logo
  Orange Polska

  Wsparcie wdrożenia i rozwoju FTTH (Fiber to the Home) na terenie całego kraju poprzez dostarczenie systemu OSS.

  Notka prasowa

  Optymalizacja zarządzania usługami realizowanymi w terenie, dla sieci pokrywającej ponad 300 000 kilometrów kwadratowych i obsługującej ponad 20 milionów abonentów

  450connect logo
  450connect (Niemcy)

  Dostarczenie firmie dopasowanego systemu BSS/OSS z wyłącznym przydziałem pasma 450 MHz w Niemczech.

  Zobacz nasze materiały PDF związane z automatyzacją dostarczania i orkiestracji usług telekomunikacyjnych!

  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Fulfillment & Orchestration, poznaj także te produkty:

  Proszę czekać

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

  Przejdź do formularza