Service & Resource Orchestration

Service & Resource Orchestration – platforma do orkiestracji usług i zasobów telekomunikacyjnych

Comarch Service & Resource Orchestration to produkt, który umożliwia operatorom telekomunikacyjnym przekształcenie dotychczasowego procesu zarządzania usługami i siecią w system bardziej zautomatyzowany, oparty na idei zarządzania bezobsługowego (ang. zero touch). Orkiestracja ma na celu zautomatyzowanie nie tylko obszaru realizacji usług, ale też pozostałych procesów związanych z całym cyklem życia usług i zasobów sieciowych.

W szczególności orkiestracja zasobów i usług telekomunikacyjnych powinna obejmować:

  • Orkiestrację w procesie planowania i modernizacji sieci w celu przygotowania jej do obsługi klienta z oczekiwanym poziomem jakości usług
  • Orkiestrację podczas procesu realizacji usług zamówionych przez klientów
  • Orkiestrację podczas procesu zarządzania jakością usług (service assurance), w tym samo-naprawianie i automatyczne skalowanie
     

Zasadnicze znaczenie dla zautomatyzowania orkiestracji ma faza projektowania usług, która powinna rozkładać intencje na koncepcje niskopoziomowe, modelując komponenty, na podstawie których orkiestracja ma być wykonywana w pełni automatycznie. Mimo że faza projektowania usług może nadal obejmować zadania wykonywane manualnie, to celem produktu jest zastosowanie analityki i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają zautomatyzować większość procesu. W przeciwieństwie do fazy projektowania, rzeczywista faza orkiestracji (realizacji) ma być w przeważającej mierze zautomatyzowana, szczególnie w przypadku domen zwirtualizowanych, ale z pozostawieniem miejsca na orkiestrację domen sieciowych starszej generacji, gdzie interwencję człowieka można ograniczyć do działań niestandardowych.

W odniesieniu do domen zwirtualizowanych Comarch Service & Resource Orchestration umożliwia zapewnienie spójności pomiędzy kontrolerami sieci zwirtualizowanych (NFV MANO – Management & Orchestration) i programowalnych (SDN). W szczególności, zarówno dzięki widoczności usług, jak i zasobów, moduł orkiestracji usług i zasobów Comarch może zapewnić kompleksową orkiestrację orkiestratora specyficznego dla danej domeny, tak by każda z nich dostarczała elementy usług potrzebnych do dostarczenia usługi zamówionej przez klienta.

Technicznie rzecz biorąc, oprogramowanie do orkiestracji usług i zasobów Comarch bazuje na module Comarch Service Fulfillment & Orchestration (SFO) z wstępną integracją z modułem zarządzania zasobami sieciowymi.

Jak przygotować systemy OSS na 5G

Zobacz nasze wideo!

Korzyści z wdrożenia produktu orkiestracji zasobów i usług telekomunikacyjnych - Service & Resource Orchestration:

Skrócenie czasu od koncepcji do realizacji usługi

Skracaj czas potrzebny na wdrożenie w życie koncepcji nowych usług, dzięki automatyzacji procesu orkiestracji. Proces ten obejmuje nie tylko realizację usług, ale również procesy budowy i modernizacji sieci wraz ze zorkiestrowanymi procesami zapewnienia jakości usług.

Ukierunkowanie operacji sieciowych na potrzeby klienta

Dostarczaj klientom wartość dodaną w postaci wysokiej jakości usług. Dzięki spójnej orkiestracji usług i zasobów sieciowych, możliwa jest zmiana koncentracji operacji sieciowych z możliwości infrastruktury (zasobów) na potrzeby klienta, które sterują procesami związanymi z usługami i siecią.

Płynne przejście od działalności tradycyjnej do orkiestracji zautomatyzowanej 

Dzięki podziałowi na fazę projektowania, w której może wciąż występować czynnik ludzki, i fazę realizacji, rozwiązanie Comarch Service & Resource Orchestration pozwala na płynne przejście od działalności tradycyjnej do orkiestracji zautomatyzowanej, w której człowiek decyduje „jakie” działania podejmować, a nie „jak” je realizować. 

Koordynacja orkiestracji kontrolerów NFV i SDN

Postaw na skoordynowaną orkiestrację kontrolerów SDN. Zarządzanie i orkiestracja sieci są według organizacji ETSI skoncentrowane na wirtualnych funkcjach sieci, ponieważ traktują one wirtualne połączenia tylko jako elementy spajające. W praktyce, aby realizować inteligentne usługi, należy skoordynować orkiestrację kontrolerów NFV i SDN. W szczególności, gdy istnieje możliwość dynamicznego przenoszenia funkcji wirtualnych pomiędzy różnymi punktami ich rozmieszczenia w ramach NFVI (na przykład pomiędzy rdzeniem a krawędzią sieci), skoordynowana orkiestracja kontrolerów SDN ma kluczowe znaczenie.

Automatyzacja orkiestracji usług w ramach sieci hybrydowych

Przeprowadzaj orkiestrację w sieci hybrydowej (łączącej elementy wirtualne - SDN/NFV i fizyczne) przez delegowanie zadań zarówno do tradycyjnych, jak i zwirtualizowanych części infrastruktury sieciowej.

Holistyczna orkiestracja sieci z architekturą opartą na mikrousługach

Zyskaj holistyczne spojrzenie na sieć, dzięki kompleksowej platformie Comarch Service & Resource Orchestration. System ten jest narzędziem modułowym, zbudowanym ze wstępnie zintegrowanych elementów, zaprojektowanych tak, by integrować się łatwo z mikrousługami świadczonymi przez firmy trzecie.

Kompleksowa orkiestracja zasobów i usług – niezależnie od domeny sieciowej 
 

Sprawnie realizuj usługi telekomunikacyjne i cyfrowe, i zarządzaj nimi, dzięki orkiestracji wielu specyficznych dla poszczególnych domen sieciowych kontrolerów i systemów zarządzania w taki sposób, aby wszystkie domeny sieciowe kontrybuowały na rzecz wartości dodanej dla klienta. 

Wysokiej jakości obsługa klienta dzięki zautomatyzowanej orkiestracji podczas samonaprawiania i autoskalowania

Aby zapewnić oczekiwaną jakość obsługi klienta, poziom automatyzacji i szybkość aktywnej reakcji muszą być znacznie wyższe niż w tradycyjnych sieciach. Jednocześnie, procedury samonaprawiania i autoskalowania muszą być zorganizowane z uwzględnieniem całościowego obrazu usługi.

Zobacz nasze materiały PDF związane z orkiestracją usług i zasobów telekomunikacyjnych!

Wykorzystanie AI i ML w automatycznym procesie skalowania i samonaprawiania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

Zobacz nasze wideo!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service & Resource Orchestration, poznaj także te produkty:

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza