Ubezpieczenie na życie

Czym jest system Comarch Life Insurance?

Comarch Life Insurance jest systemem do obsługi ubezpieczeń indywidualnych i grupowych na życie w towarzystwach ubezpieczeniowych. Rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi obszarami działalności ubezpieczeniowej, w tym definiowaniem produktów, przygotowywaniem ofert, oceną ryzyka, operacjami polisowymi, zarządzaniem funduszami, zarządzaniem należnościami i zobowiązaniami, naliczaniem rezerw i raportowaniem. Dzięki modułowej budowie i ponadstandardowej elastyczności, rozwiązanie może być każdorazowo dopasowane do potrzeb i wymagań klienta, z uwzględnieniem indywidualnego przebiegu procesów biznesowych i specyfiki działalności towarzystwa ubezpieczeniowego. Całe rozwiązanie, jak i poszczególne jego moduły zostały z powodzeniem wdrożone m.in. w TUnŻ EUROPA, WTUŻiR Concordia Capital, Swiss Life (Luksemburg) i Delta Lloyd Life (Belgia).

Kluczowe korzyści biznesowe

Konkurencyjność

Szybkie dostosowywanie się do zmian rynkowych dzięki elastycznym i konfigurowalnym narzędziom

Optymalizacja procesów

Rozwiązanie zorientowane na procesy, zapewniające wysoki poziom automatyzacji i efektywniejsze zarządzanie zadaniami

Skalowalność rozwiązania

Budowa modułowa systemu, otwarta architektura, sprawdzona technologia dostarczana przez doświadczony zespół

Ciągły rozwój i wzrost biznesu

Nowe perspektywy i możliwości rozszerzenia globalnej działalności

Moduły funkcjonalne

kod kreskowy

Definicja produktu

Dzięki dużej elastyczności oraz możliwości parametryzacji modułu definicji produktów, system umożliwia:

 • definiowanie nowych produktów ubezpieczeniowych od podstaw lub poprzez wykorzystanie istniejących definicji (definicja pakietu produktów jak również na poziomie ubezpieczenia)
 • modyfikowanie istniejących definicji produktów
 • łączenie różnych linii biznesowych w jednej definicji
 • automatyczne przesyłanie definicji produktów ze środowiska testowego na produkcyjne
 • wersjonowanie definicji cyklu życia produktu - każdy element posiada własne śledzenie statusu i parametry okresu ważności (od, do)
 • zachowanie historycznych wersji - wszystkie dane historyczne są przechowywane w systemie i nie mogą być modyfikowane ani usuwane, ponieważ mogą zostać wykorzystane przez istniejące polisy

Takie podejście znacznie skraca czas potrzebny na wdrożenie nowego produktu w systemie Comarch Life Insurance przez ubezpieczyciela bez udziału dostawcy systemu.

zarzadzanie funduszami konsultingowymi

Zarządzanie funduszami

Moduł zarządzania funduszami jest odpowiedzialny za obsługę wielu operacji na różnych typach funduszy: funduszach wewnętrznych / zewnętrznych, otwartych / zamkniętych, dedykowanych / strukturyzowanych. Większość procesów jest zautomatyzowana np. generowanie zleceń i operacji, obsługa korekt. Moduł wspiera takie funkcje jak:

 • obsługa indywidualnego rachunku inwestycyjnego
 • definiowanie i realizację indywidualnych zleceń i operacji inwestycyjnych
 • obsługa korekt
 • rejestr wycen funduszy
 • zarządzanie zleceniami zagregowanymi
 • prowadzenie rachunków inwestycyjnych towarzystw ubezpieczeniowych.

ochrona oszczędności

Zarządzanie polisami indywidualnymi i grupowymi

Comarch Life Insurance obsługuje wszystkie operacje związane z ofertowaniem i administracją polis ubezpieczeniowych na życie, wspiera zadania manualne i automatyzuje procesy:

 • kwotacji, symulacji i oferty dla ubezpieczeń grupowych na życie
 • wystawienie polisy
 • obsługi posprzedażowej, w tym szeroki zakres operacji zmian na polisie powodujących finansowe zmiany lub też bez zmian finansowych:
  • modyfikacja warunków ubezpieczenia
  • umorzenie jednostek funduszu
  • automatyczne i manualne wznowienia polis
  • zamknięcie lub zawieszenie całej polisy, kontraktu lub poszczególnych ubezpieczeń

W przypadku polis grupowych system obsługuje operacje na poziomie umów grupowych, jak również na poziomie polisy indywidualnej (dla poszczególnych ubezpieczonych).

dokument

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego

Moduł oceny ryzyka (Underwriting) wspiera zespół specjalistów w ich codziennych zadaniach w zakresie oceny ryzyka poprzez m.in.:

 • zbieranie danych o ubezpieczonych
 • silnik reguł biznesowych (underwritingowych)
 • automatyczną ocenę ryzyka
 • automatyczne przypisywanie wymagań medycznych i pozamedycznych
 • umożliwienie zarządzania narzutami, klauzulami, zmianami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wg wiedzy underwriterów
 • dostosowanie procesu biznesowego w ramach oceny ryzyka do różnych ról i kompetencji (uwzględniając komisję lekarską, lekarzy, decydentów).

benefity

Moduł finansowo-księgowy

System może być wyposażony w dodatkowy moduł finansowo-księgowy, który wspiera:

 • księgowanie zdarzeń ubezpieczeniowych w ramach księgi pomocniczej - wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe są kategoryzowane, w tym podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, w celu wygenerowania księgowań do przeniesienia do księgi głównej
 • przypomnienia w przypadku niezapłacenia lub niedopłaty składki powyżej określonego limitu tolerancji
 • wpływy pieniężne zarówno dla ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych
  • tworzenie należności w oparciu o przypis składki
  • zarządzanie płatnościami składek
  • nadpłaty i zarządzanie niezidentyfikowanymi płatnościami
  • obsługa tolerancji (niewielka niedopłata / nadpłata)
 • Import wyciągów i generowanie poleceń przelewu (SEPA, SWIFT) - integracja z systemem bankowym
rezerwy pieniężne

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Moduł ten służy do wyliczania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wymaganych przez nadzorujące instytucje ubezpieczeniowe. Oprócz automatycznego wyliczania moduł daje również możliwość ręcznej modyfikacji wyliczonych kwot rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z wiedzą aktuarialną. System Comarch Life Insurance wylicza:

 • rezerwa składki brutto
 • rezerwa matematyczna dla ubezpieczeń na życie

Rezerwa składki jest kalkulowana na najniższym poziomie ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto, dzięki otrzymaniu danych o roszczeniach i szkodach z systemu szkodowego, moduł ten może także naliczać rezerwy związane z:

 • wypłatą roszczenia/odszkodowania:
  • rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone (RBNP)
  • rezerwa na szkody zaistniałe/zgłoszone a nieoszacowane (IBNeR)
  • rezerwa na szkody zaistniałe a niezgłoszone (IBNR)
  • rezerwa na skapitalizowaną wartość przyznanych rent
 • bezpośrednimi kosztami likwidacji szkód:
  • rezerwa na koszty likwidacji szkód zgłoszonych a niewypłaconych (RBNP)
  • rezerwa na koszty likwidacji szkód zaistniałych, a niezgłoszonych (IBNR)

Cechy wyróżniające Comarch Life Insurance:

 • System wspiera zarówno ubezpieczenia indywidualne, rodzinne jak i grupowe kontrakty dla ubezpieczeń na życie, emerytalnych i zdrowotnych
 • System do ubezpieczeń na życie zapewnia rozwój produktu poprzez silnik obliczeń aktuarialnych, tabele taryf i narzędzie do zarządzania aktualizacjami produktów ubezpieczeniowych
 • System daje możliwości przechowywania rozszerzonego zakresu danych i interfejsów
 • System wspiera pełny cykl życia polisy – od zarządzania ofertami i wnioskami, wystawianie polis, po szerokie administrowanie bieżącymi umowami
 • System do obsługi ubezpieczeń na życie może także pełnić rolę techniczną jako księga pomocnicza dla księgi głównej towarzystwa ubezpieczeniowego w celu księgowania wpływów i wypłat dotyczących ubezpieczeń
 • System wyróżnia się kompleksowym i ergonomicznym widokiem polis ubezpieczeniowych i  kontraktów grupowych wraz z podglądem wersji historycznych

Wdrożenia Comarch Life Insurance

System do obsługi ubezpieczeń na życie Comarch Life Insurance wykorzystują w swojej działalności TUnŻ Europa (grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz zarządzanie funduszami) i WTUŻiR Concordia Capital (grupowe ubezpieczenia na życie). Moduły służące ocenie ryzyka oraz zarządzaniu ubezpieczeniowymi procesami biznesowymi, które stanowią część rozwiązania Comarch Life Insurance, zostały także wdrożone w belgijskim towarzystwie ubezpieczeniowym Delta Lloyd Life.

TUnŻ Europa
WTUŻiR Concordia Capital
Delta Lloyd Life

Sprawdź jak możesz wzmocnić swoje siły sprzedaży!

Zintegruj swoje oprogramowanie z Comarch Digital Insurance, wielokanałowym rozwiązaniem front-office.

Rozwiązanie to oferuje wsparcie sprzedaży i obsługi posprzedażowej dla ubezpieczeń na życie wraz z produktami oszczędnościowymi i ubezpieczeń zdrowotnych. Wszystko, czego potrzebujesz, dostosowane do Twoich potrzeb.


CDI
Comarch Digital Insurance składa się z trzech portali dedykowanych dla sprzedawców, administratorów biznesowych oraz klientów indywidualnych. Wszystkie te aplikacje oparte są na jednym silniku logiki biznesowej.

Zarządzaj danymi klientów, twórz i deleguj zadania, otrzymuj przypomnienia i nie tylko. Zautomatyzuj cykl życia polisy, w ramach podprocesów:

 • Analizy potrzeb
 • Przygotowania oferty
 • Oceny ryzyka
 • Rejestracji wniosku o ubezpieczenie i wystawienia polisy
 • Obsługi posprzedażowej (zmiany na polisie, indeksacje, zmiany w portfelu inwestycyjnym)
 • Rejestracji roszczeń

Comarch Digital Insurance

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.