Comarch Custody

System przeznaczony do kompleksowej obsługi operacji bankowych w zakresie obrotu papierami wartościowymi

Comarch Custody jest nowoczesnym, referencyjnym systemem przeznaczonym do kompleksowej obsługi operacji bankowych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Rozwiązanie skierowane jest do instytucji finansowych różnej wielkości. Zapewnia obsługę podstawowych i zaawansowanych procesów, w tym podstawową ewidencję stanów portfela klientów i pozycji własnych, pełną automatyzację komunikacji, a także rozliczenia transgraniczne i obsługę zabezpieczeń.

W systemie położono nacisk na wsparcie różnego typu operacji aktywnej instytucji finansowej: rozrachunków transakcji rynkowych, obsługi zdarzeń korporacyjnych, szerokiego zakresu sprawozdawczości banku oraz komunikacji z izbami rozliczeniowymi, klientami i kontrahentami. Comarch Custody realizuje wymienione zadania zgodnie z najnowszymi standardami wymiany danych (SWIFT, ISO20022).

 

System custody

Rozwiązanie back-office do pełnej obsługi operacji na papierach wartościowych

Comarch Custody to rozwiązanie back-office do pełnej obsługi operacji na papierach wartościowych. Jest adresowane do szerokiego spektrum banków oferujących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie i przechowywania różnorodnych typów instrumentów finansowych.

Funkcje systemu wspierają zarówno operacje instytucji kredytowych działających jako uczestnicy izb depozytowo-rozliczeniowych, jak i usługi świadczone na rzecz podmiotów emitujących własne instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym. Rozwiązanie zapewnia kompleksową obsługę wymiany informacji rynkowych, dostarcza szeroki wachlarz danych dla klientów instytucji finansowej, pozwala na ewidencję i rozliczenia transakcji portfela własnego banku oraz gwarantuje prawidłową i kompletną sprawozdawczość do instytucji nadzorujących.

 

System IT - custody

  Funkcjonalności Comarch Custody

  Rozwiązanie przygotowane jest do efektywnej współpracy z innymi systemami wykorzystywanymi w banku, w sposób zapewniający wysoką automatyzację pracy, obniżający koszty działalności i ograniczający ryzyka operacyjne w kluczowych obszarach biznesowych. Dzięki unikalnej konfiguracji środowiska IT, specyficznych procedur operacyjnych, bank może mieć pewność, że system będzie spełniał jego indywidualne potrzeby. Banki prowadzące szeroką działalność, wymagające bogatego zestawu funkcji i wysokiej efektywności przetwarzania danych, podobnie jak instytucje, dla których usługi powiernicze mają charakter pomocniczy z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, mogą z powodzeniem używać Comarch Custody jako skuteczne narzędzie prowadzenia biznesu. System został zaprojektowany z myślą o instytucjach, które działają zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Tak wyspecjalizowane rozwiązanie zapewniło Comarch pozycję lidera wśród dostawców systemów powierniczych na polskim rynku.

   

  Custody system

  Comarch Custody wspiera przetwarzanie i ewidencjonowanie w jednej aplikacji operacji na rachunkach banku i jego klientów (rachunki indywidualne i rachunki typu omnibus). System obsługuje transakcje i operacje zawierane na rynkach regulowanych i międzybankowych (krajowych i zagranicznych), na papierach wartościowych przechowywanych w centralnej izbie depozytowo-rozliczeniowej (KDPW, Clearstream, Euroclear, Keler itp.), rejestrach prowadzonych dla instrumentów oferowanych przez banki centralne lub u agentów przechowujących instrumenty z rynku niepublicznego. Przetwarzane operacje oraz wyliczane w oparciu o nie wartości portfela, prowizje i podatki mogą być wyrażone w dowolnej walucie. Narzędzie wspiera nowoczesne mechanizmy rynkowe, takie jak hold-release, netting czy rozliczanie w częściach.

  Wśród obsługiwanych operacji warto wymienić:

  - transakcje rynku regulowanego (za pośrednictwem lokalnych lub zdalnych brokerów) w trybie brutto lub netto,
  - transakcje rynku międzybankowego (zwykłe i warunkowe REPO/Sell-Buy-Back),
  - rozliczanie operacji rynku terminowego ETD,
  - operacje pomocnicze (przemieszczenia aktywów, blokady i zastawy, zabezpieczenia w papierach wartościowych i środkach pieniężnych, pożyczki papierów wartościowych itp.),
  - zdarzenia korporacyjne i operacje na papierach (dywidendy, odsetki, wykupy pełne i częściowe, nowe emisje, WZA, splity, scalenia, asymilacje, zamiany, umorzenia itp.).

  System zapewnia automatyczną wymianę i rekoncyliację danych z depozytami (NCSD, ICSD) i izbami rozliczeniowymi (CCP), klientem (zdalni brokerzy, fundusze inwestycyjne, globalni powiernicy) i wewnętrznymi systemami bankowymi, np. dealing-room, core banking, systemem GL, raportowym, podatkowym, AML, centralną bazą klientów, portalem internetowym banku czy zewnętrznymi źródłami danych rynkowych, w trybach online lub wsadowym. Konfigurowalne harmonogramy przetwarzania danych i schematy komunikacji zapewniają wysoki poziom STP. Rozwiązanie wyposażone jest także w wbudowany edytor komunikatów SWIFT i XML wspomagający pół-automatyczną obsługę przypadków niestandardowych.
   
  Comarch Custody oferuje raporty w formie widoków bazodanowych, plików bądź wydruków, które spełniają potrzeby informacyjne banku w zakresie komunikacji z klientem i instytucjami nadzorczymi, zgodnie z wewnętrznymi procedurami i przepisami prawa. Klient może skorzystać z przygotowanego w systemie zestawu kilkudziesięciu raportów lub zamówić przygotowanie raportów według własnych wzorów i formatów. Może też użyć konfigurowanych przez użytkowników ekstraktów danych lub sięgnąć wprost do baz danych systemu i w ten sposób pozyskać dane do dalszego przetwarzania w hurtowni danych lub narzędziach klasy Business Intelligence.

   

  Custody system dla banków

  Ciekawym rozwiązaniem jest moduł analityczny wraz konfigurowanym pulpitem, który umożliwia szybki przegląd statystyk przetwarzanych i prognozowanych operacji, przegląd aktywów oraz nadzór nad poprawnością automatycznego działania pracy systemu i weryfikację wyjątków. Przydatna jest też możliwość wyliczania wartości analitycznych (wartości aktywów, udziału w głosach i kapitale akcyjnym, limitów rozliczeniowych, limitów emisyjnych, poziomu zabezpieczeń, prognoz przepływów finansowych itp.), zwłaszcza w przypadku, gdy bank realizuje funkcje uczestnika rozliczającego lub w inny sposób uczestniczy w mechanizmie gwarantowania rozliczeń rynkowych.

  Wraz z Comarch Custody oferowane są aplikacje pomocnicze, m.in. Comarch ESDK+, służąca do tworzenia i wymiany komunikatów online między bankiem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i KDPW CCP w ramach tzw. Elektronicznego Systemu Dystrybucji Komunikatów. Drugim dodatkowym narzędziem jest Comarch Security Access Manager DRACO, którego zadaniem jest autentykacja i autoryzacja użytkowników w całym systemie, we współpracy z używanymi przez bank repozytoriami użytkowników (Active Directory, LDAP i inne).

  Comarch Custody funkcjonuje w architekturze trójwarstwowej. Jest uruchamiany z poziomu przeglądarki internetowej i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (autoryzacja i autentykacja użytkowników, zabezpieczenie transmisji danych itp.), jak i biznesowym (uprawnienia, zasada dwóch par oczu, audyt zmian). Zintegrowanie poszczególnych modułów systemowych i wykorzystanie komunikacji online (web services, kolejki MQ itp.) pozwala na automatyzację kluczowych procesów i minimalizację ryzyk związanych z przetwarzaniem danych w różnych obszarach funkcjonowania operacji banku.
  Warstwę prezentacyjną Comarch Custody oparto na modelu MVC (Model-View-Controller) i podejściu AJAX pozwalającym na pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje standard technologiczny J2EE (Java Enterprise Edition), i zapewniającym zgodność z aktualnymi wersjami przeglądarek WWW (Internet Explorer, Chrome, Firefox). Aplikacja pracuje na uznanych serwerach aplikacji JBoss i WebLogic. W warstwie bazodanowej wykorzystywane jest rozwiązanie RDBSM Oracle w wersjach 11g i wyższych (Standard Edition lub Enterprise Edition).

   Comarch Custody jest systemem rozwijanym na bieżąco w ramach prac R&D. Rozwój obejmuje rozbudowę funkcji w związku ze zmieniającymi się wymaganiami rynku, a także pojawianiem się nowych produktów, procedur rynkowych i wymagań nakładanych na instytucję finansowe przez regulatorów. Zespół specjalistów odpowiedzialnych za rozwój rozwiązania i wsparcie klientów monitoruje nowe regulacje oraz ściśle współpracuje z klientami w zakresie dostosowania i rozbudowy narzędzi oferowanych przez Comarch w ramach rozwiązań powierniczych.

    Comarch Custody - Przewaga konkurencyjna

    Comarch Custody pozwala bankowi obsłużyć w sposób zautomatyzowany każdą operację na rynkach, na których prowadzi on działalność. System przetwarza operacje w sposób zgodny z lokalnymi standardami i regulacjami, spełniając przy tym najnowsze wymogi w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa danych. Tworząc system, Comarch brał pod uwagę potrzebę jego elastycznej konfiguracji, zgodnie z zasadami przetwarzania transakcji i zdarzeń korporacyjnych obowiązujących w lokalnych i międzynarodowych izbach depozytowych oraz procedurami obowiązującymi agenta emisji papierów z rynku niepublicznego. Dostosowanie objęło również komunikację z klientem i innymi podmiotami rynku za pomocą komunikatów SWIFT (ISO 15022), XML (ISO 20022) i formatów lokalnych oraz spełnienie wymogów raportowania do instytucji nadzorczych.

    Comarch Custody, dzięki modułowej budowie i skalowalności, pozwala na dopasowanie zakresu dostarczanych funkcji do skali działalności banku, gwarantując jednocześnie możliwość przyszłej rozbudowy. Architektura logiczna i zastosowane mechanizmy konfiguracyjne umożliwiają obsługę szerokiej gamy produktów oraz dostosowanie do zasad przetwarzania transakcji i operacji, raportowania i interfejsów, księgowości finansowej, katalogu danych statycznych, uprawnień, naliczania prowizji i innych elementów.

    Skontaktuj się z ekspertem Comarch

    Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.