Ubezpieczenia NonLife

Wielomodułowy system zarządzania wychodzący naprzeciw potrzebom ubezpieczycieli

Comarch NonLife Insurance to system przeznaczony dla towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe. Rozwiązanie umożliwia spójne i elastyczne zarządzanie wszystkimi obszarami operacyjnej działalności zakładu ubezpieczeń. Dedykowane jest pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientem (podczas ofertowania, obsługi polis, likwidacji szkód, windykacji), a także działom back-office, takim jak finanse, księgowość, aktuariat i reasekuracja. Z systemu Comarch NonLife Insurance korzystają wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, m.in. UNIQA TU, TU EUROPA czy CONCORDIA Polska TUW.

 

System dla towarzystw ubezpieczeniowych

Odbiorca

Comarch NonLife Insurance wspomaga działania pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. System efektywnie wspiera też działy back-office, takie jak księgowość czy aktuariat. Obsługuje ubezpieczenia kierowane do klientów indywidualnych i korporacyjnych (podmioty gospodarcze). Rozwiązanie umożliwia sprzedaż ubezpieczeń poprzez różne kanały sprzedaży: sieć pośredników ubezpieczeniowych, bankowość ubezpieczeniową (bancassurance), czy sprzedaż bezpośrednią.

 

System wspierający agentów ubezpieczeniowych

Funkcjonalności ubezpieczeń NonLife

Comarch NonLife Insurance umożliwia kompleksową obsługę ubezpieczeń, począwszy od wprowadzenia produktu na rynek (definicję produktu), poprzez jego sprzedaż (ofertowanie), obsługę umów ubezpieczenia w trakcie cyklu ich życia (zmiany warunków ubezpieczenia, cesje, wznowienia), kończąc na procesach obsługi zgłoszeń szkód majątkowych, roszczeń z ubezpieczeń osobowych, likwidacji szkód, odwołań, windykacji oraz regresów.

 

Ubezpieczenia zdrowotne system IT

Innymi istotnymi funkcjami systemu, związanymi z obsługą polis i szkód w towarzystwie ubezpieczeniowym, są: definiowanie i rozliczanie sieci sprzedaży, wsparcie rozliczania umów ubezpieczenia, obsługa księgowości, naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obsługa umów i programów reasekuracyjnych, raportowanie i sprawozdawczość oraz wymiana informacji z instytucjami rynku ubezpieczeniowego. Wbudowany moduł windykacyjny zapewnia efektywne odzyskiwanie przeterminowanych należności w ramach postępowania upominawczego, sądowego, egzekucyjnego oraz wymianę danych z podmiotami zewnętrznym.

System Comarch NonLife Insurance wspiera procesy biznesowe związane z poszczególnymi liniami produktowymi z uwzględnieniem ich specyfiki:

  • ubezpieczenia komunikacyjne kierowane zarówno do osób prywatnych, jak i do przedsiębiorców w ramach ubezpieczenia floty,
  • ubezpieczenia majątku prywatnego i korporacyjnego, rozumianego nie tylko jako ubezpieczenie nieruchomości i dóbr ruchomych, ale także jako ubezpieczenie ryzyk budowy, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (prywatnej i związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą), w tym również OC dla różnych grup zawodowych,
  • ubezpieczenia transportowe związane z przewozem ładunków (cargo), ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora,
  • ubezpieczenia zdrowotne dla osób fizycznych (indywidualne i grupowe),
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi) – w ramach tej grupy ubezpieczeń system umożliwia obsługę różnorodnych pakietów ubezpieczeniowych, a także szeroko rozpowszechnionych ryzyk w ramach ubezpieczeń podróży, które oferowane są klientom indywidualnym i biznesowym, oraz coraz bardziej powszechne ubezpieczenia ochrony prawnej i wszelkie polisy typu assistance,
  • ubezpieczenia rolne związane z ochroną gospodarstw rolnych, całej ich infrastruktury, upraw oraz hodowli, a przede wszystkim z odpowiedzialnością cywilną w działalności rolniczej,
  • ubezpieczenia finansowe, w tym gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia kredytów bankowych, ubezpieczenia należności handlowych i ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych.

System wyposażony jest w narzędzie do konfiguracji procesów, co pozwala różnicować przebieg procesów biznesowych dla różnych typów ubezpieczeń lub różnych rodzajów szkód.

Przewaga konkurencyjna

O przewadze konkurencyjnej rozwiązania decyduje możliwość kompleksowej obsługi wszystkich linii produktów ubezpieczeń majątkowych i osobowych w jednym systemie. Duże znaczenie ma też modułowość rozwiązania, która znacząco ułatwia jego rozbudowę o nowe elementy oraz zintegrowanie z wykorzystywanymi przez klienta narzędziami. Comarch NonLife Insurance to rozwiązanie obsługujące wiele języków i walut, mogące sprostać oczekiwaniom kilku podmiotów jednocześnie. Zapewnia równoległe prowadzenie księgowości w dwóch lub większej liczbie spółek.

System Comarch NonLife Insurance gwarantuje skrócenie czasu wprowadzania nowych lub modyfikowania istniejących produktów na rynku ubezpieczeniowym. Ma to również bezpośrednie przełożenie na redukcję kosztów. Rozwiązanie wspiera zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi o wysokiej złożoności. Ponadto posiada architekturę otwartą na integrację z systemami partnerów współpracujących z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Wdrożenia Comarch NonLife Insurance

Comarch NonLife Insurance został wdrożony przez czołowe polskie towarzystwa ubezpieczeniowe: UNIQA TU, TU EUROPA oraz CONCORDIA Polska TUW. Natomiast TU Allianz Polska wykorzystuje rozwiązanie Comarch Debt Management wraz z modułem finansowo-księgowym systemu Comarch NonLife Insurance.

UNIQA TU
TU EUROPA
CONCORDIA Polska TUW
TU Allianz Polska
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.