Ubezpieczenia NonLife

Czym jest system Comarch NonLife Insurance?

Comarch NonLife Insurance to system przeznaczony dla towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe.

Rozwiązanie umożliwia spójne i elastyczne zarządzanie wszystkimi obszarami operacyjnej działalności zakładu ubezpieczeń. Dedykowane jest pracownikom działu obsługi klienta a także działom back-office, takim jak finanse, księgowość, aktuariat i reasekuracja. Z systemu Comarch NonLife Insurance korzystają wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, m.in. UNIQA TU, TU EUROPA czy CONCORDIA Polska TUW.

Kluczowe korzyści biznesowe

Automatyzacja i redukcja kosztów

Kompleksowe zarządzanie wszystkimi, nawet najbardziej złożonymi liniami produktów w jednym systemie administrowania polisami

Szybkie wdrożenie produktów

Szybka modyfikacja produktów i wprowadzenie nowych produktów na rynek ubezpieczeń majątkowych

Otwarta architektura

Łatwa integracja i rozbudowa systemu dzięki modułowemu podejściu i architekturze zorientowanej na usługi

Dostosowanie procesów biznesowych

Oparty na silniku workflow ze listami zadań zarządzanymi przez użytkowników biznesowych

Moduły funkcjonalne Comarch NonLife Insurance

Zarządzanie polisami i mieniem ubezpieczenia

Zarządzanie polisami i mieniem ubezpieczenia

Comarch NonLife Insurance wspiera następujące procesy i funkcje biznesowe:

 • zarządzanie kontrahentami i ubezpieczonym mieniem
 • automatyczne naliczanie składek ubezpieczeniowych
 • zarządzanie cyklem życia polis i umów grupowych, w tym zmiany na polisie i umowie, wypowiedzenia, anulowania
 • automatyczne i manualne wznowienia umów ubezpieczenia
 • kompleksowe zarządzanie przepływami pieniężnymi.
Zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi

Zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi

Dzięki dużej elastyczności oraz możliwości parametryzacji Moduły Definicji Produktów, system umożliwia:

 • definiowanie nowych produktów ubezpieczeniowych od podstaw lub poprzez wykorzystanie istniejących definicji (definicja pakietu produktów jak również na poziomie ubezpieczenia)
 • modyfikacja istniejących definicji produktów
 • możliwość łączenia różnych linii biznesowych w jednej definicji
 • automatyczne przesyłanie definicji produktów ze środowiska testowego na produkcyjne
 • wersjonowanie definicji cyklu życia produktu - każdy element posiada własne śledzenie statusu i parametry okresu ważności (od, do)
 • zachowanie historycznych wersji - wszystkie dane historyczne są przechowywane w systemie i nie mogą być modyfikowane ani usuwane, ponieważ mogą zostać wykorzystane przez istniejące polisy

Takie podejście znacznie skraca czas potrzebny na wdrożenie nowego produktu w systemie Comarch NonLife Insurance przez ubezpieczyciela bez udziału dostawcy systemu.

Moduł finansowo-księgowy

Moduł finansowo-księgowy

System Comarch NonLife Insurance może być rozszerzony o dodatkowy Moduł finansowo-księgowy, który wspiera:

 • wpływy pieniężne zarówno dla ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych
  • tworzenie należności w oparciu o przypis składki
  • zarządzanie płatnościami składek
  • nadpłaty i zarządzanie niezidentyfikowanymi płatnościami
  • obsługa tolerancji (niewielka niedopłata / nadpłata)
 • Import wyciągów i generowanie poleceń przelewu (SEPA, SWIFT) - integracja z systemem bankowym księga pomocnicza dla działalności ubezpieczeniowej - wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe są kategoryzowane, w tym podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, w celu wygenerowania księgowań do przeniesienia do księgi głównej
 • przypomnienia w przypadku niezapłacenia lub niedopłaty składki powyżej określonego limitu tolerancji
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Moduł umożliwia kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wymaganych dla wewnętrznego i zewnętrznego raportowania. Są to przede wszystkim:

 • rezerwa składki brutto
 • rezerwa na ryzyka niewygasłe.

Rezerwa składki jest kalkulowana na najniższym poziomie ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto, dzięki otrzymaniu danych o roszczeniach i szkodach z systemu szkodowego, moduł ten może także naliczać rezerwy związane z:

 • wypłatą roszczenia/odszkodowania:
  • rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone (RBNP)
  • rezerwa na szkody zaistniałe/zgłoszone a nieoszacowane (IBNeR)
  • rezerwa na szkody zaistniałe a niezgłoszone (IBNR)
  • rezerwa na skapitalizowaną wartość przyznanych rent
 • bezpośrednimi kosztami likwidacji szkód:
  • rezerwa na koszty likwidacji szkód zgłoszonych a niewypłaconych (RBNP)
  • rezerwa na koszty likwidacji szkód zaistniałych, a niezgłoszonych (IBNR)

System do obsługi ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych

System Comarch NonLife Insurance może obsługiwać ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe skierowane dla różnych typów klientów. Rozwiązanie Comarch oferuje produkty ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych (w życiu prywatnym), osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz klientów biznesowych (małe i średnie firmy oraz duże korporacje).

Produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla klientów indywidualnych to:

 • Ubezpieczenie komunikacyjne
 • Ubezpieczenie majątku i mienia
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie podróży
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie urządzeń mobilnych
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia środków płatniczych (kart płatniczych)
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenia rolne (gospodarstw rolnych)
 • Ubezpieczenie zwierząt domowych.

Produkty ubezpieczeniowe kierowane do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to:

 • Ubezpieczenie komunikacyjne
 • Ubezpieczenie majątku i mienia
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie podróży
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie OC zawodowej
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.

Produkty ubezpieczeniowe dedykowane klientom biznesowym (SME i korporacyjnym):

 • Ubezpieczenie komunikacyjne (flotowe)
 • Ubezpieczenia lotnicze, morskie, kolejowe
 • Ubezpieczenie transportu i ładunku (cargo)
 • Ubezpieczenia mienia i nieruchomości
 • Ubezpieczenie budowy i montażu (CAR / EAR)
 • Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i urzędników (D&O)
 • Ubezpieczenie na wypadek przerwy w działalności
 • Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego (ubezpieczenie handlowe)
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenie podróży służbowych
 • Ubezpieczenie środków płatniczych.

Wiele produktów ubezpieczeniowych może być i jest sprzedawana poprzez różne kanały dystrybucji. Coraz więcej podmiotów, których podstawowa działalność nie jest związana z ubezpieczeniami, oferuje swoim klientom własne usługi/produkty wzbogacone o ubezpieczenie.

I tak na przykład, banki do oferowanych kredytów i kart kredytowych proponują ubezpieczenie na wypadek niemożności spłacenia kredytu jak np. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub utraty możliwości zarobkowania.

Oferowane tu ubezpieczenia na życie są uproszczone w stosunku do tradycyjnych ubezpieczeń na życie, ale one również obejmują takie ryzyka jak śmierć, ciężka choroba, wypadki, inwalidztwo, niezdolność do pracy i bezrobocie.

Podobnie jak banki, również producenci lub dystrybutorzy sprzętu RTV, AGD jeśli sprzedają towary na raty, w kredycie, również mogą oferować ubezpieczenie płatności, a dodatkowo jeszcze ubezpieczenie rozszerzonej gwarancji do sprzedawanego sprzętu. Możliwości powiązania towarów, produktów i usług z ubezpieczeniem jest wiele więcej, zaś system Comarch NonLife Insurance wspiera obsługę takich ubezpieczeń oferowanych w różnych kanałach dystrybucji.

Cechy wyróżniające Comarch NonLife Insurance:

 • Pełen cykl życia polis dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych.
 • Integracja z narzędziami obsługującymi wszystkie kanały dystrybucji, tj. agentów wyłącznych, brokerów, bancassurance, call center, portal klienta.
 • Obsługa polis indywidualnych i grupowych dla klientów detalicznych i firm
 • Wielojęzyczność, wielowalutowość i wieloksięgowość w przypadku dwóch lub więcej spółek z jednej grupy kapitałowej.
 • Możliwość obsługi prostych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych w ramach systemu stworzonego dla ubezpieczeń majątkowych.
 • Modułowa konstrukcja systemu zapewniająca szybką integrację z istniejącymi systemami ubezpieczyciela.
Odkryj nasze rozwiązanie dla działów front-office

Zintegruj swoje oprogramowanie z Comarch Digital Insurance, wielokanałowym rozwiązaniem front-office.

System ten obsługuje takie linie biznesowe jak ubezpieczenia pojazdów, nieruchomości, podróży, zdrowotne oraz ubezpieczenia majątku I biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystko to dostosowane do Twoich potrzeb.

Comarch Digital Insurance obejmuje trzy portale dla dystrybutorów, administratorów biznesowych i klientów końcowych. Aplikacje te oparte są na jednym silniku logiki biznesowej.

Zarządzaj danymi klientów, twórz i deleguj zadania, otrzymuj przypomnienia i nie tylko. Ponadto zdigitalizuj cykl życia polisy w zakresie:

 • Analizy potrzeb
 • Kwotacji
 • Wystawiania polisy
 • Obsługi operacji posprzedażowych (rejestracji szkód, zmian na polisie, zamykania polisy)
 • Odnowień polisy

Comarch Digital Insurance

CDI
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.