Finanse i księgowość

Księgowość

Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników. Praca księgowego z Comarch ALTUM bardziej przypomina zarządzanie księgowością, niż faktyczne księgowanie.

Plan kont, konta księgowe, okresy obrachunkowe, dzienniki księgowe

Zakładowy plan kont jest ściśle powiązany z profilem działalności firmy i jej specyfiką. Comarch ALTUM umożliwia zbudowanie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki. Przydatnym narzędziem ułatwiającym tworzenie planu kont jest Generator Planu Kont. Z jego pomocą w kilka sekund można przygotować wzorcowy plan kont dostosowany do potrzeb wybranego rodzaju działalności i formy organizacyjno – prawnej. Konta na każdym poziomie planu kont mogą być dodawane także ręcznie. System Comarch ALTUM pozwala na tworzenie dowolnej ilości poziomów analityki do kont syntetycznych. Umożliwia również korzystanie z tzw. Kont słownikowych – tzn. powiązanych z konkretnymi obiektami, np. artykułami, kontrahentami, pracownikami, magazynami.

Wielopoziomowy plan kont w Comarch ALTUM

Kliknij, aby powiększyć »

Lista kont została wyposażona w mechanizmy ułatwiające dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji. Należą do nich m.in.:

  • Rozbudowane filtry pozwalające na wyszukiwanie konkretnych kont (możliwość szukania m.in. pod względem typu konta, rodzaju, poziomu, a także definiowania własnych filtrów)
  • Możliwość podglądu zapisów na koncie księgowym z poziomu planu kont
  • Dostęp do informacji o obrotach i saldach z poziomu planu kont

W każdym momencie możliwe jest dodawanie nowych kont do istniejącego planu kont. Dodatkowo dla Kontrahentów odpowiednie konta mogą być tworzone automatycznie. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość podglądu dokumentów źródłowych powiązanych z konkretnymi dekretami bezpośrednio z poziomu konta księgowego. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne w obszarze księgowości, w platformie Comarch ALTUM przewidziano możliwość księgowania „na brudno”. W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw do bufora. Księgowanie do bufora wpływa na obroty i salda na kontach, ale do momentu finalnego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić.

Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.


Okresy obrachunkowe w Comarch ALTUM

Kliknij, aby powiększyć »

Jeden okres obrachunkowy musi być ustawiony jako okres bieżący, ale w każdym momencie system pozwala na dostęp do danych księgowych odnoszących się do innych okresów obrachunkowych.

Zgodnie z przepisami do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Wszystkie dekrety księgowe dokonywane w systemie Comarch ALTUM są zapisywane w dziennikach księgowych. Użytkownik ma możliwość definiowania dzienników cząstkowych. Lista zapisów księgowych w dziennikach może być filtrowana, np. pod względem daty, okresu obrachunkowego lub dziennika cząstkowego. Z poziomu dzienników można bezpośrednio dodawać nowe zapisy księgowe, a także zatwierdzać zapisy w buforze.

Powrót do menu »

Automatyczne księgowanie

Comarch ALTUM wyposażony został w możliwość definiowania tzw. schematów księgowych, które umożliwiają automatyczne rejestrowanie wydarzeń na kontach księgowych w oparciu o dokumenty źródłowe. Mechanizm pozwala na definiowanie wzorców księgowań dla poszczególnych typów dokumentów w systemie. Do jednego typu dokumentów może być przypisany więcej, niż jeden schemat księgowy – wówczas Użytkownika podczas księgowania ma możliwość wyboru schematu, który zostanie wykorzystany. Platforma Comarch ALTUM umożliwia także zdefiniowanie księgowań okresowych, które będą przeprowadzane przez system w określonych przez Użytkownika odstępach czasu. Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowości zostaje w dużym stopniu zautomatyzowana.

Powrót do menu »

Wielowalutowość, różnice kursowe

System Comarch ALTUM pozwala na dokonywanie księgowań zarówno w walucie systemowej (w Polsce – PLN), jak i w walutach obcych. Platforma usprawnia naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych generują się automatycznie i mogą być automatycznie księgowanie na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

Powrót do menu »

Rejestry VAT

Obowiązek prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług wymaga prowadzenia ewidencji operacji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, z wykorzystaniem rejestrów VAT. W Comarch ALTUM wymagane jest zdefiniowanie minimum jednego rejestru zakupu i jednego rejestru sprzedaży. Zgodnie z potrzebami konkretnej formy, Użytkownik ma możliwość definiowania większej ilości rejestrów, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów. Lista rejestrów zawiera wszystkie wprowadzone do systemu faktury VAT. Wyszukiwanie konkretnych dokumentów jest ułatwione dzięki rozbudowanym filtrom. Comarch ALTUM pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu. Funkcjonalność Rejestrów VAT umożliwia uwzględnienie szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego.

Powrót do menu »

Zestawienia księgowe

Dane księgowe zapisane w systemie Comarch ALTUM mogą być analizowane za pomocą elastycznie budowanych zestawień księgowych. Platforma pozwala na szybkie przygotowanie zestawień typu bilans czy rachunek zysków i strat, a także budowanie przez Użytkowników własnych zestawień, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dzięki temu zestawienia księgowe mogą posłużyć np. do analizy płynności finansowej firmy.

Powrót do menu »

Finanse

Prowadzenie biznesu składa się z wielu różnego rodzaju działań, jednak wszystkie zmierzają do podstawowego celu – zarabiania pieniędzy. Dlatego obszar finansów w firmie wymaga szczególnie precyzyjnej kontroli. Comarch ALTUM pozwala na skuteczne zarządzanie kondycją finansową firmy.

Operacje kasowe i bankowe

Platforma Comarch ALTUM daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. Raporty z dokonanych już operacji kasowych i bankowych dają pogląd na historyczne przepływy środków pieniężnych w firmie. Z każdą operacją kasowo – bankową skojarzona jest kategoria, która niesie informację, jakiego rodzaju przychodu lub kosztu dotyczy dana wpłata lub wypłata. Każdy zapis niesie więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.

Powrót do menu »

Płatności i rozliczenia

Planowanie przyszłych wpływów i wydatków firmy jest ułatwione poprzez funkcjonalność obsługi płatności. Lista płatności podzielona jest na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), wraz z ich planowanymi terminami, a także listę zobowiązań firmy wobec kontrahentów.

Lista zobowiązań w Comarch ALTUM

Kliknij, aby powiększyć »

Płatności w systemie mogą być:

  • wprowadzane przez użytkownika z poziomu harmonogramu. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami
  • automatycznie dopisywane w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży (lub zakupu) z płatnością.

Comarch ALTUM pozwala na obsługę płatności gotówkowych, przelewów bankowych, czeków. Możliwe jest także kompensowanie należności ze zobowiązaniami, dzielenie płatności dla konkretnego dokumentu oraz łączenie płatności dla różnych dokumentów w jedną płatność.

Comarch ALTUM pozwala na swobodne rozliczanie faktycznych operacji kasowo – bankowych z zaplanowanymi płatnościami odnoszącymi się do poszczególnych transakcji. Możliwa jest obsługa rozliczeń całkowitych bądź częściowych, a także rozliczeń w walutach obcych (wówczas automatycznie generowane są dokumenty różnic kursowych).

Platforma Comarch ALTUM pozwala na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto może być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów – wówczas dotyczy ono płatności przychodowych, lub też ekwiwalentem za terminowe uregulowanie zobowiązania, dla płatności rozchodowych. System pozwala na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności – np. 10% w przypadku zapłaty w ciągu 3 dni, 7% w przypadku zapłaty w ciągu 6 dni itd. Skonto naliczane jest w momencie rozliczenia płatności, jeśli zostanie spełniony warunek skonta.

Powrót do menu &raguo;

powrót do wyboru funkcjonalności


Drukuj stronę