Zarządzanie majątkiem vs. planowanie finansowe

Pojęcia „zarządzanie majątkiem” i „planowanie finansowe”, choć dotyczą różnych aspektów doradztwa finansowego, uzupełniają sie. Usługi te oferowane są klientom indywidualnym m.in. przez banki. Na czym polega zarządzanie majątkiem, a czym jest planowanie finansowe?

Czym jest zarządzanie majątkiem?

Przez zarządzanie majątkiem rozumie się przede wszystkim pomnażanie (bezpieczne inwestowanie) i ochronę majątku, jaki zgromadził klient indywidualny. Jednym z elementów zarządzania majątkiem jest planowanie finansowe.

Usługę zarządzania majątkiem oferuje całkiem liczna grupa podmiotów. Szczególnie w ostatnich latach przybyło firm specjalizujących się w doradztwie finansowym. Dokonywane najczęściej podziały wyróżniają:

 • instytucje finansowe – często mają one międzynarodowy zasięg, dzięki czemu obsługują klientów z różnych części świata,
 • niezależni doradcy – funkcjonują samodzielnie lub w ramach większych grup, często są to byli doradcy, którzy doświadczenia nabrali w bankach,
 • banki – doradztwem zajmują się wyspecjalizowane departamenty działające ramach banku.

Banki już dawno nie ograniczają swojej działalności jedynie do prowadzenia depozytów czy oferowania pożyczek i kredytów – potencjał dostrzegają one właśnie w oferowaniu klientom indywidualnym spersonalizowanych usług. Zarządzanie majątkiem jest jedną z takich usług.

Historia usługi zarządzania majątkiem nie jest długa – pierwsze firmy, które ją oferowały we współczesnej formie, powstały dopiero na początku lat 90. ubiegłego w wieku w Stanach Zjednoczonych. Powodem uruchomienia tej usługi była przede wszystkim próba zatrzymania przez banki zamożnych klientów, którzy korzystali z bankowości prywatnej.

Mimo że zarządzanie majątkiem jest stosunkowo nową usługą bankową, cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem wśród klientów indywidualnych. Powodów jest kilka: z roku na rok przybywa osób zamożnych, majętni klienci chcą jeszcze skuteczniej pomnażać posiadane środki i wreszcie powierzenie zarządzania majątkiem specjalistom pozwala osiągnąć optymalne efekty.

Do kogo skierowana jest usługa zarządzania majątkiem?

Zarządzanie majątkiem to usługa, z której skorzystać mogą zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. Najczęściej jednak banki dedykują ją klientom korzystającym z bankowości prywatnej. Grupą docelową są osoby zamożne, przy czym banki i instytucje oferujące zarządzanie majątkiem rozróżniają trzy grupy klientów. Czynnikiem uwzględnianym przy tym podziale jest wartość majątku klienta, który zostanie objęty usługą. W ten sposób wyróżnia się:

 • osoby bogate (HNWI – High Net Worth Individuals) – ich majątek przekazany do zarządzania wynosi od 1 do 5 mln dolarów,
 • osoby bardzo bogate (very HNWI) – instytucji oferującej usługę zarządzania majątkiem przekazują one od 5 do 30 mln dolarów,
 • tzw. ultra bogaczy (ultra HNWI) – posiadają oni co najmniej 30 mln dolarów, które obejmie usługa wealth management.

Są różne segmenty, ale usługa zarządzania majątkiem jest adresowana do każdej z nich w różny sposób.

Powyższe rozróżnienie kwotowe nie jest ścisłe – konkretna klasyfikacja zależy od banku lub firmy finansowej, która oferuje usługę zarządzania majątkiem. Banki najczęściej koncentrują się na stworzeniu jak najbardziej elastycznej oferty, dlatego obsługują również klientów mniej zamożnych. Zaliczani są do nich:

 • klienci zamożni (affluent) – dysponują majątkiem poniżej 500 tys. dolarów,
 • klienci bardzo zamożni (wealthy) – ich majątek szacowany jest poniżej 1 mln dolarów.

Banki nie ograniczają się jedynie do kompleksowej oferty zarządzania majątkiem – bardzo często proponują okazjonalne doradztwo na wybranych przez klienta produktach inwestycyjnych czy planowanie w zarządzaniu majątkiem. Uproszczone doradztwo cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród klientów, którzy dysponują relatywnie niewielkimi środkami.

Czym jest planowanie finansowe?

Mówiąc najprościej, planowanie finansowe polega na zidentyfikowaniu, przeglądzie i wyznaczeniu celów finansowych, które dana osoba może osiągnąć, podejmując konkretne kroki w sferze finansowej. Planowanie finansowe może odnosić się np. do oszczędzania na emeryturę. Odkładając co miesiąc pewną pulę środków, a następnie choćby zakładając i odnawiając lokaty bankowe, klient banku może zaoszczędzić środki, które spożytkuje już po zaprzestaniu aktywności zawodowej.

Planowanie finansowe pozwala wyznaczyć realne cele finansowe, a także ścieżkę do ich osiągnięcia. Dzięki wykorzystaniu planowania finansowego, klient może w sposób świadomy rozporządzać własnymi środkami finansowymi. Jednocześnie jest on też mniej podatny na manipulacje i rzadziej korzysta z instrumentów finansowych, które są ryzykowne i gdy zostaną nieumiejętnie wykorzystane mogą doprowadzić do utraty zgromadzonego kapitału.

Jak przebiega proces planowania finansowego? Obejmuje on kilka czynności, wykonanie których pozwala stworzyć i zrealizować plan finansowy:

 • ustalenie celów – jeżeli celów jest więcej niż jeden, należy je podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe,
 • podsumowanie aktywów i zobowiązań – w ten sposób można skontrolować aktualny stan finansów, a także wdrożyć niezbędne cięcia wydatków,
 • opracowanie planu – powinien on mieć „fizyczną” formę, aby można było do niego systematycznie wracać,
 • realizacja planu – realizację planu przez klienta może na bieżąco monitorować doradca, sprawdzając, czy klient odkłada pieniądze na konto oszczędnościowe lub zakłada lokaty,
 • monitorowanie planu i wprowadzanie zmian – sytuacja finansowa nie jest stała, może się zmieniać w czasie i dlatego plan w razie potrzeby należy korygować.

Planowanie w zarządzaniu majątkiem – na czym polegają te usługi?

W ramach zarządzania majątkiem klient może liczyć na kompleksową pomoc. Na tę usługę składa się nie tylko planowanie finansowe, ale np. zarządzanie inwestycjami. Specjaliści uzgadniają z klientem sposób inwestowania i pomnażania jego środków. Zarządcy majątkowi pomogą także w uzyskaniu dochodu z posiadanych aktywów niefinansowych. Do tej kategorii należą m.in. nieruchomości (w tym komercyjne), z których klient może co miesiąc czerpać zyski.

Jeżeli na klienta i jego majątek spojrzeć jak na podmiot gospodarczy, zarządzanie majątkiem i planowanie finansowe obejmuje również optymalizację podatkową. Jest ona szczególnie istotna dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub inwestują w nieruchomości w różnych krajach. Optymalizacja podatkowa może mieć różne wymiary, w tym obejmować korzystanie z tzw. rajów podatkowych przez klienta zlecającego zarządzanie majątkiem.

Planowanie finansowe jest integralną częścią usługi zarządzania majątkiem, trudno zatem mówić o dychotomii “zarządzanie majątkiem vs. planowanie finansowe”. W tym ujęciu odnosi się ono również do planowania spadkowego, które polega na zaplanowaniu i wdrożeniu działań mających ochronić i zachować zgromadzony przez klienta majątek w jego rodzinie w przypadku jego śmierci. Pomocne są w tym np. odpowiednia alokacja aktywów, wykorzystanie ulg podatkowych i zaplanowanie renty dla spadkobierców.

Zarządzanie majątkiem vs. planowanie finansowe – rozwiązania dla banków

Z raportu „How do you build value when clients want more than wealth?” przygotowanego przez Ernst & Young wynika, że w najbliższych trzech latach jedna trzecia klientów zmieni doradców z zakresu zarządzania majątkiem (szczególnie dotyczy to klientów UHNW). Ma to związek m.in. ze zmianami demograficznymi, rosnącą liczbą osób zamożnych i bogatych oraz rozwojem usług cyfrowych.

Z usług jakich doradców klienci korzystający z zarządzania majątkiem zamierzają zrezygnować, a kogo zaangażować? Z powyżej przywołanego raportu wynika, że trend dotyczy wszystkich podmiotów, chociaż w różnym stopniu:

 • banki komercyjne – 54 proc. (aktualnie) i 48 proc. (za 3 lata),
 • alternatywne firmy inwestycyjne (np. nieruchomości) – 51 proc. (aktualnie) i 52 proc. (za 3 lata),
 • banki uniwersalne (UBS, Citibank) – 42 proc. (aktualnie) i 45 proc. (za 3 lata),
 • niezależni doradcy finansowi – 40 proc. (aktualnie) i 47 proc. (za 3 lata),
 • firmy FinTech (w tym robo-doradcy) – 38 proc. (aktualnie) i 45 proc. (za 3 lata).

Z powyższego zestawienia można wywnioskować, że banki znajdują się wśród podmiotów, które może czekać odpływ klientów. To wyraźny sygnał dla banków oferujących usługi doradcze – już dziś muszą one wdrażać nowoczesne systemy do zarządzania majątkiem.

Jednym z takich systemów dostępnych obecnie na rynku jest Comarch Wealth Management. Pozwala on realizować usługę zarządzania majątkiem zarówno w sposób doraźny, jak i kompleksowy dla klientów należących do różnych segmentów. System Comarch Wealth Management oferuje aplikację do planowania finansowego, wielokanałowy front-end klienta i rozwiązania usprawniające zarządzanie portfelem. Klienci mogą też samodzielnie realizować inwestycje dzięki dostępnym dla nich kanałom samoobsługowym (robo-advisory).

Więcej o Comarch Wealth Management

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.