Comarch Bootcamp Junior Python Developer


Comarch Bootcamp Junior Python Developer to intensywny, weekendowy kurs, który przygotuje Cię do zawodu programisty języka Python. 204 godziny praktycznej nauki programowania pod okiem doświadczonego trenera oraz 4 godziny konsultacji HR !

Dlaczego warto?

 • Centrum Szkoleniowe będące jednostką w ramach dużej firmy z branży IT, globalnego gracza zatrudniającego 6500 ludzi, z projektami na niemal wszystkich kontynentach.
 • rozpoznawalna i ceniona marka
 • trener z kilkunastoletnim doświadczeniem
 • możliwość dofinasowania kursu 

Sprawdź finansowanie

 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Przygotowanie uczestnika do zawodu programisty języka Python w zakresie wymagań na stanowisko Junior Python Developer.

  Wprowadzenie uczestników w zaawansowane zagadnienia związane z programowania z programowaniem w języku Python, w tym:

  • przygotowanie uczestników do pisania programów opartych na złożonych strukturach języka Python.
  • przygotowanie uczestników do pisania programów służących do analizy danych (big data i data science).

  Umiejętności

  Dzięki intensywnemu szkoleniu Comarch Bootcamp Junior Python Developer uczestnik będzie:

  • Typować zmienne, rozumieć kolekcje
  • Programować funkcyjnie i obiektowo w zaawansowany sposób
  • W złożony sposób pracować z modułami
  • Stosować metaprogramowanie do realizacji modeli obiektowych
  • Wdrażać program współbieżne, równoległe i asynchroniczne
  • Programować dostęp do baz danych, SQL i noSQL
  • Stosować język Python do obliczeń i analizy danych
  • Stworzyć aplikację www z użyciem platformy Flask i Django
  • Stosować różne metody analizy danych
  • Analizować dane za pomocą algorytmów AI
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie prowadzone jest w formie intensywnego kursu i przeznaczone jest dla osób które chcą się przygotować do programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym.

  Szkolenie dla  programistów języka Python w zakresie Junior Python Developer

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  26 dni, 208 godzin szkoleniowych 

 7. Harmonogram spotkań
 8. 2022 rok:

  • 19-20.11
  • 03-04.12

  2023 rok:

  • 14-15.01
  • 21-22.01
  • 28-29.01
  • 11-12.02
  • 25-26.02
  • 11-12.03
  • 25-26.03
  • 29-30.04
  • 13-14.05
  • 27-28.05
  • 03-04.06
 9. Szczegółowy program szkolenia
 10. Szczegółowy program szkolenia 

  Moduł A: Język Python, jego interpreter i środowiska IDE (4 godz.)

  Programowanie w języku Python wymaga na początek zaznajomienia się z ideą języka, jego interpreterem, dokumentacją a następnie z różnymi środowiskami programistycznymi.

  Język Python (2 godziny)

  • Geneza
  • Zastosowania
  • Mocne i słabe strony języka
  • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie

  IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona (2 godz)

  • Porównanie różnych IDE dla języka Python
  • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
  • Instalacja i konfiguracja środowisk
  • Strona www.python.org i jej zawartość

  Moduł B: Wstęp do programowania (4 godz.)

  Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z idę programowania z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ogólnie programowania: definicją, algorytmem, instrukcjami. Omówienie zagadnień związanych z typowaniem oraz zmiennymi.

  • Co to są języki programowania?
  • Algorytm – definicja oraz użycie
  • Instrukcje programistyczne
  • Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?
  • Co to są zmienne i typy danych?
  • Analiza wybranych struktur języków programowania

  Moduł C: Podstawy programowania w języku Python (36 godz.)

  Celem modułu jest wprowadzenie uczestnika w świat programowania w języku Python. Zapoznanie ze składnią języka oraz podstawowymi strukturami. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego, jak również obiektowego.

  Typy danych w języku Python

  Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – opracje na danych oraz metody specyficzne dla typu

  • Liczby
  • Łańcuchy znaków (tekst)
  • Logiczne typy danych (prawda, fałsz)

  Struktury danych – ich charakterystyka i metody

  • Listy
  • Krotki
  • Zbiory
  • Słowniki

  Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)

  • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
  • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
  • Idea instrukcji sterujących
  • Przypisanie
  • Operacje wejścia/wyjścia
  •  Instrukcje warunkowe (if)
  • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
  •  Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.

  Zasady programowania w jęyku Python

  • Styl PEP8
  • Interpolacja ciągów string
  • Wdrożenie zasad programowania i konstruowania programów
  • Używanie funkcji i obiektów
  • Zasady użycia instrukcji

  Programowanie kolekcji

  • Kolekcje: listy, krotki, zbiory oraz słowniki
  • Operacje na danych
  • Stosowanie dedykowanych metod dla kolekcji
  • Asocjacje key – value
  • Zastosowania metody __missing__()

  Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python

  • Komentarze
  • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
  • PyDoc

  Pliki

  • Pliki binarne i tekstowe
  • Ścieżki  i dostęp do plików
  • Operacje na plikach
  • Pliki CSV
  • Funkcje

  Podstawy funkcji

  • Zasady tworzenia i nazewnictwa
  • Wywoływanie funkcji
  • Polimorfizm w funkcjach
  • Parametry w funkcjach

  Wybrane aspekty użycia funkcji

  • Funkcje zagnieżdzone
  • Zasięgi
  • Argumenty funkcji

  Zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcji

  • Fukcje rekurencyjne
  • Funkcje Lambda
  • Listy składane  i generatory

  Wstęp do tworzenie modułów

  • Tworzenie modułów
  • Używanie modułów
  • Pakiety modułów
  • Przestrzenie nazw

  Wstęp do programowania obiektowego w języku Python

  • Co to jest programowanie obiektowe?
  •  Definicja obiektu
  • Paradygmaty programowania obiektowego
  • Obiekty
  • Czym jest klasa?
  • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
  • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
  • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
  •  Klasy mieszane
  • Klasy abstrakcyjne, interfejsy

  Wyjątki, obsługa błędów

  • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchia
  • Instrukcja try/except/else/finally
  • Instrukcja raise
  • Instrukcja assert
  • Klasy wyjątków

  Moduł D: Zaawansowane aspekty programowania w języku Python (48 godz.)

  Zaawansowane aspekty typowania

  • Typowanie dynamiczne
  • Łańcuchy znaków
  • Generalne kategorie typów
  • Typy złożone

  Programowanie funkcyjne

  • Pisanie funkcji prostych i złożonych
  • Paradygmaty programowania funkcyjnego
  • Funkcje iteracyjne, funkcje: zip(), reverse(), enumerate()
  • Funkcje wyższego rzędu, funkcje generatorowe
  • Złożone funkcje rekurencyjne
  • Redukcje
  • Moduły: itertools, functools, biblioteka PyMonad
  • Dekoratory
  • Złożone funkcje Lambda
  • Funkcyjne programowanie wielowątkowe

  Programowanie obiektowe

  • Klasy, Interfejsy i metody
  • Paradygmaty programowania obiektowego
  • Klasy abstrakcyjne
  • Kontenery niestandardowe
  • Przeciążanie operatorów
  • Programowanie zorientowane obiektowo
  • Tworzenie klas mieszanych
  • Rozszerzanie typów wbudowanych
  • Dziedziczenie diamentowe – zmiany w wersji 3.x Pythona
  • Klasy w nowym stylu
  • Metody statyczne i metody klasy
  •  Pułapki związane z klasami

  Moduły

  • Przestrzenie nazw modułów
  • Pakiety modułów
  • Ukrywanie danych w modułach
  • Przechodnie przeładowywanie modułów
  • Pułapki związane z modułami

  Metaprogramowanie

  • Metaklasy – model metaklasy
  • Tworzenie i dekorowanie metaklas
  • Algorytm dzedziczenie w Pythonie
  • Atrybuty, Atrybuty getter i setter
  • Refaktoryzacja atrybutów a @property
  •  Podklasy i klasy nadrzędne
  • Zastoowanie metaklas

  Współbierzność i równoległość

  • Tworzenie wątków
  • Programowanie równoległe
  • Klasy współbierzne: Lock, Queue, ThreadPoolExecutor
  • Asynchroniczność
  • Pułapki wiazane  z programowaniem współbierznym i asynchronicznym

  Wydajność i optymalizacja

  • Testowanie aplikcaji w języku Python
  • Analiza błędów
  • Profilowanie 
  • Zarządzanie pamięcią
  • Testowanie wydajności

  Zaawansowane aspekty programowania w języku Python

  • Wzorce projektowe
  • Systemy rozproszone
  • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

  Bazy danych

  • Połączenie z bazą danych SQL
  • Systemy ORM
  • Interpreter sqlite Pythona, baza SQLITE3
  • Peewee
  • Bazy noSQL

  Moduł E: Analiza danych z użyciem języka Python (36 godz.)

  Biblioteka pandas

  • Wstęp do pandas
  • Tworzenie struktur: Series, DataFrame
  • Podstawowe Funkcjonalności
  • Operacje I/O
  • Indeksowanie i selekcjonowanie danych
  • Zaawansowane opracje na danch
  • Przekształcenia, Tabele przestawne

  Biblioteka Matplotlib

  • Elementy zaawansowane
  • Funkcje statystyczne
  • Grupowanie
  • Dane ziązane z osią czasową (timestamp)
  • Stylowanie
  • Skalowanie dużych zbiorów danych
  • Zastosowania biblioteki pandas w machine learning

  Biblioteka NumPy

  • Podstawy pakietu
  • Tablice: tworzenie i podstawowe operacje
  • Tablice jedno i dwuwumiarowe
  • Macierze, operacje na macierzach
  • Generatory liczb pseudolosowych
  • Praca z zależnościami matematycznymi
  • Kreślenie wykresów za pomocą biblioteki Matplotlib
  • Typy danych, I/O, indeksowanie
  • Podklasa ndarrays
  • Połączenie z językiem C
  • Zastosowania biblioteki NumPy w machine learning

  Moduł F: Programowanie aplikacji www z użyciem języka Python (40 godz)

  Podstawy tworzenia aplikacji www

  • Front-end i Back-end
  • HTML5 i CSS3
  • JavaScript
  • Bootstrap
  • Architektura aplikacji www          

  Platforma Flask

  • Architektura platformy
  • Projekt – struktura aplikacji
  • Szablony
  • Obsługa formularzy www I baz danych

  Platforma Django

  • Podstawy środowiska
  • Praca z modułami
  • Architektura MVC
  • Modele
  • Bezpieczeństwo

  Moduł G: Wstęp do algorytmów sztucznej inteligencji – implementacja w języku Python (36 godz)

  Pakiet Scikit - learn

  • Co zawiera pakiet? Strona główna scikit-learn
  • Instalacja
  • Klasyfikacja
  • Co to jest klasyfikacja?
  • Uczenie klasyfikatora binarnego.
  • Miary wydajności
  • Rodzaje klasyfikacji: wieloklasowa, wieloetykietowa, wielowyjściowa
  • Błędy

  Uczenie  modeli

  • Regresja, rodzaje regresji
  • Krzywe wielomianowe
  • Maszyny wektorów nośnych
  • Drzewa decyzyjne
  • Zbiory uczące się
  • Redukcja wymiarowości
  • Clustering,  analiza skupień
  • Analiza obrazu

  Deep Learning (uczenie głębokie) – zastosowania bibilioteki scikit-learn 

  Inne pakiety i narzędzia języka Python: TensorFlow, Keras, DEAP

  Moduł H: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

  Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

  • Statystyka rynku pracy w zawodzie programisty języka Python
  • Główne zasady rekrutacji pracowników
  • Zasady rekrutacji w Comarch SA
  • Klucz do dobrego CV
  • Przygotowanie profilu zawodowego na znanych portalach (Linkedin, Goldenline)
  • Rozmowa rekrutacyjna
    1. Przygotowanie do rozmowy
    2. Zasady prowadzenia rozmowy
    3. Pytania od i do rekrutera
    4. Stres – geneza i antidotum

  Pytania i odpowiedzi

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie jest realizowane różnymi metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne, praca indywidualna, z głębokim naciskiem położonym na aspekt praktyczny programowania.

  W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne:

  Projekt realizowany w trakcie trwania modułu C.

  • Celem projektu jest przygotowanie prostej aplikacji w języku Python z użyciem poznanych narzędzi i  metod poznanych w  trakcie realizacji modułu C

  Projekt realizowany w trakcie trwania modułu D.

  • Celem projektu jest przygotowanie aplikacji w języku Python z użyciem zaawansowanych narzędzi i  metod poznanych w  trakcie realizacji modułu D

   Projekt realizowany w trakcie trwania modułu EFG.

  • Celem projektu jest przygotowanie aplikacji w języku Python z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych z oprawą www a także z użyciem algorytmów AI

  Projekt końcowy

  • Jest to projekt podsumowujący wiedzę nabytą w trakcie kursu. Projekt będzie obejmował różnorodne techniki programowania realizowane w trakcie trwania całego kursu. Wyjściem ma być albo konsola z użyciem złożonych elementów obliczeniowych, albo prosty interfejs www. Dodatkowo każdy z modelu ma się odwoływać do zdefiniowanego wcześniej źródła danych

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
 12. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
  • Szkolenia z zakresu Machine Learning oraz programowania aplikacji webowych w języku Python
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Przygotowanie uczestnika do zawodu programisty języka Python w zakresie wymagań na stanowisko Junior Python Developer.

Wprowadzenie uczestników w zaawansowane zagadnienia związane z programowania z programowaniem w języku Python, w tym:

 • przygotowanie uczestników do pisania programów opartych na złożonych strukturach języka Python.
 • przygotowanie uczestników do pisania programów służących do analizy danych (big data i data science).

Umiejętności

Dzięki intensywnemu szkoleniu Comarch Bootcamp Junior Python Developer uczestnik będzie:

 • Typować zmienne, rozumieć kolekcje
 • Programować funkcyjnie i obiektowo w zaawansowany sposób
 • W złożony sposób pracować z modułami
 • Stosować metaprogramowanie do realizacji modeli obiektowych
 • Wdrażać program współbieżne, równoległe i asynchroniczne
 • Programować dostęp do baz danych, SQL i noSQL
 • Stosować język Python do obliczeń i analizy danych
 • Stworzyć aplikację www z użyciem platformy Flask i Django
 • Stosować różne metody analizy danych
 • Analizować dane za pomocą algorytmów AI
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie prowadzone jest w formie intensywnego kursu i przeznaczone jest dla osób które chcą się przygotować do programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie dla  programistów języka Python w zakresie Junior Python Developer

Czas trwania

Przed nami:

26 dni, 208 godzin szkoleniowych 

Harmonogram spotkań

2022 rok:

 • 19-20.11
 • 03-04.12

2023 rok:

 • 14-15.01
 • 21-22.01
 • 28-29.01
 • 11-12.02
 • 25-26.02
 • 11-12.03
 • 25-26.03
 • 29-30.04
 • 13-14.05
 • 27-28.05
 • 03-04.06
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

Moduł A: Język Python, jego interpreter i środowiska IDE (4 godz.)

Programowanie w języku Python wymaga na początek zaznajomienia się z ideą języka, jego interpreterem, dokumentacją a następnie z różnymi środowiskami programistycznymi.

Język Python (2 godziny)

 • Geneza
 • Zastosowania
 • Mocne i słabe strony języka
 • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie

IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona (2 godz)

 • Porównanie różnych IDE dla języka Python
 • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
 • Instalacja i konfiguracja środowisk
 • Strona www.python.org i jej zawartość

Moduł B: Wstęp do programowania (4 godz.)

Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z idę programowania z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ogólnie programowania: definicją, algorytmem, instrukcjami. Omówienie zagadnień związanych z typowaniem oraz zmiennymi.

 • Co to są języki programowania?
 • Algorytm – definicja oraz użycie
 • Instrukcje programistyczne
 • Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?
 • Co to są zmienne i typy danych?
 • Analiza wybranych struktur języków programowania

Moduł C: Podstawy programowania w języku Python (36 godz.)

Celem modułu jest wprowadzenie uczestnika w świat programowania w języku Python. Zapoznanie ze składnią języka oraz podstawowymi strukturami. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego, jak również obiektowego.

Typy danych w języku Python

Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – opracje na danych oraz metody specyficzne dla typu

 • Liczby
 • Łańcuchy znaków (tekst)
 • Logiczne typy danych (prawda, fałsz)

Struktury danych – ich charakterystyka i metody

 • Listy
 • Krotki
 • Zbiory
 • Słowniki

Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)

 • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
 • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
 • Idea instrukcji sterujących
 • Przypisanie
 • Operacje wejścia/wyjścia
 •  Instrukcje warunkowe (if)
 • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
 •  Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.

Zasady programowania w jęyku Python

 • Styl PEP8
 • Interpolacja ciągów string
 • Wdrożenie zasad programowania i konstruowania programów
 • Używanie funkcji i obiektów
 • Zasady użycia instrukcji

Programowanie kolekcji

 • Kolekcje: listy, krotki, zbiory oraz słowniki
 • Operacje na danych
 • Stosowanie dedykowanych metod dla kolekcji
 • Asocjacje key – value
 • Zastosowania metody __missing__()

Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python

 • Komentarze
 • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
 • PyDoc

Pliki

 • Pliki binarne i tekstowe
 • Ścieżki  i dostęp do plików
 • Operacje na plikach
 • Pliki CSV
 • Funkcje

Podstawy funkcji

 • Zasady tworzenia i nazewnictwa
 • Wywoływanie funkcji
 • Polimorfizm w funkcjach
 • Parametry w funkcjach

Wybrane aspekty użycia funkcji

 • Funkcje zagnieżdzone
 • Zasięgi
 • Argumenty funkcji

Zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcji

 • Fukcje rekurencyjne
 • Funkcje Lambda
 • Listy składane  i generatory

Wstęp do tworzenie modułów

 • Tworzenie modułów
 • Używanie modułów
 • Pakiety modułów
 • Przestrzenie nazw

Wstęp do programowania obiektowego w języku Python

 • Co to jest programowanie obiektowe?
 •  Definicja obiektu
 • Paradygmaty programowania obiektowego
 • Obiekty
 • Czym jest klasa?
 • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
 • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
 • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
 •  Klasy mieszane
 • Klasy abstrakcyjne, interfejsy

Wyjątki, obsługa błędów

 • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchia
 • Instrukcja try/except/else/finally
 • Instrukcja raise
 • Instrukcja assert
 • Klasy wyjątków

Moduł D: Zaawansowane aspekty programowania w języku Python (48 godz.)

Zaawansowane aspekty typowania

 • Typowanie dynamiczne
 • Łańcuchy znaków
 • Generalne kategorie typów
 • Typy złożone

Programowanie funkcyjne

 • Pisanie funkcji prostych i złożonych
 • Paradygmaty programowania funkcyjnego
 • Funkcje iteracyjne, funkcje: zip(), reverse(), enumerate()
 • Funkcje wyższego rzędu, funkcje generatorowe
 • Złożone funkcje rekurencyjne
 • Redukcje
 • Moduły: itertools, functools, biblioteka PyMonad
 • Dekoratory
 • Złożone funkcje Lambda
 • Funkcyjne programowanie wielowątkowe

Programowanie obiektowe

 • Klasy, Interfejsy i metody
 • Paradygmaty programowania obiektowego
 • Klasy abstrakcyjne
 • Kontenery niestandardowe
 • Przeciążanie operatorów
 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Tworzenie klas mieszanych
 • Rozszerzanie typów wbudowanych
 • Dziedziczenie diamentowe – zmiany w wersji 3.x Pythona
 • Klasy w nowym stylu
 • Metody statyczne i metody klasy
 •  Pułapki związane z klasami

Moduły

 • Przestrzenie nazw modułów
 • Pakiety modułów
 • Ukrywanie danych w modułach
 • Przechodnie przeładowywanie modułów
 • Pułapki związane z modułami

Metaprogramowanie

 • Metaklasy – model metaklasy
 • Tworzenie i dekorowanie metaklas
 • Algorytm dzedziczenie w Pythonie
 • Atrybuty, Atrybuty getter i setter
 • Refaktoryzacja atrybutów a @property
 •  Podklasy i klasy nadrzędne
 • Zastoowanie metaklas

Współbierzność i równoległość

 • Tworzenie wątków
 • Programowanie równoległe
 • Klasy współbierzne: Lock, Queue, ThreadPoolExecutor
 • Asynchroniczność
 • Pułapki wiazane  z programowaniem współbierznym i asynchronicznym

Wydajność i optymalizacja

 • Testowanie aplikcaji w języku Python
 • Analiza błędów
 • Profilowanie 
 • Zarządzanie pamięcią
 • Testowanie wydajności

Zaawansowane aspekty programowania w języku Python

 • Wzorce projektowe
 • Systemy rozproszone
 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Bazy danych

 • Połączenie z bazą danych SQL
 • Systemy ORM
 • Interpreter sqlite Pythona, baza SQLITE3
 • Peewee
 • Bazy noSQL

Moduł E: Analiza danych z użyciem języka Python (36 godz.)

Biblioteka pandas

 • Wstęp do pandas
 • Tworzenie struktur: Series, DataFrame
 • Podstawowe Funkcjonalności
 • Operacje I/O
 • Indeksowanie i selekcjonowanie danych
 • Zaawansowane opracje na danch
 • Przekształcenia, Tabele przestawne

Biblioteka Matplotlib

 • Elementy zaawansowane
 • Funkcje statystyczne
 • Grupowanie
 • Dane ziązane z osią czasową (timestamp)
 • Stylowanie
 • Skalowanie dużych zbiorów danych
 • Zastosowania biblioteki pandas w machine learning

Biblioteka NumPy

 • Podstawy pakietu
 • Tablice: tworzenie i podstawowe operacje
 • Tablice jedno i dwuwumiarowe
 • Macierze, operacje na macierzach
 • Generatory liczb pseudolosowych
 • Praca z zależnościami matematycznymi
 • Kreślenie wykresów za pomocą biblioteki Matplotlib
 • Typy danych, I/O, indeksowanie
 • Podklasa ndarrays
 • Połączenie z językiem C
 • Zastosowania biblioteki NumPy w machine learning

Moduł F: Programowanie aplikacji www z użyciem języka Python (40 godz)

Podstawy tworzenia aplikacji www

 • Front-end i Back-end
 • HTML5 i CSS3
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • Architektura aplikacji www          

Platforma Flask

 • Architektura platformy
 • Projekt – struktura aplikacji
 • Szablony
 • Obsługa formularzy www I baz danych

Platforma Django

 • Podstawy środowiska
 • Praca z modułami
 • Architektura MVC
 • Modele
 • Bezpieczeństwo

Moduł G: Wstęp do algorytmów sztucznej inteligencji – implementacja w języku Python (36 godz)

Pakiet Scikit - learn

 • Co zawiera pakiet? Strona główna scikit-learn
 • Instalacja
 • Klasyfikacja
 • Co to jest klasyfikacja?
 • Uczenie klasyfikatora binarnego.
 • Miary wydajności
 • Rodzaje klasyfikacji: wieloklasowa, wieloetykietowa, wielowyjściowa
 • Błędy

Uczenie  modeli

 • Regresja, rodzaje regresji
 • Krzywe wielomianowe
 • Maszyny wektorów nośnych
 • Drzewa decyzyjne
 • Zbiory uczące się
 • Redukcja wymiarowości
 • Clustering,  analiza skupień
 • Analiza obrazu

Deep Learning (uczenie głębokie) – zastosowania bibilioteki scikit-learn 

Inne pakiety i narzędzia języka Python: TensorFlow, Keras, DEAP

Moduł H: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

 • Statystyka rynku pracy w zawodzie programisty języka Python
 • Główne zasady rekrutacji pracowników
 • Zasady rekrutacji w Comarch SA
 • Klucz do dobrego CV
 • Przygotowanie profilu zawodowego na znanych portalach (Linkedin, Goldenline)
 • Rozmowa rekrutacyjna
   1. Przygotowanie do rozmowy
   2. Zasady prowadzenia rozmowy
   3. Pytania od i do rekrutera
   4. Stres – geneza i antidotum

Pytania i odpowiedzi

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie jest realizowane różnymi metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne, praca indywidualna, z głębokim naciskiem położonym na aspekt praktyczny programowania.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne:

Projekt realizowany w trakcie trwania modułu C.

 • Celem projektu jest przygotowanie prostej aplikacji w języku Python z użyciem poznanych narzędzi i  metod poznanych w  trakcie realizacji modułu C

Projekt realizowany w trakcie trwania modułu D.

 • Celem projektu jest przygotowanie aplikacji w języku Python z użyciem zaawansowanych narzędzi i  metod poznanych w  trakcie realizacji modułu D

 Projekt realizowany w trakcie trwania modułu EFG.

 • Celem projektu jest przygotowanie aplikacji w języku Python z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych z oprawą www a także z użyciem algorytmów AI

Projekt końcowy

 • Jest to projekt podsumowujący wiedzę nabytą w trakcie kursu. Projekt będzie obejmował różnorodne techniki programowania realizowane w trakcie trwania całego kursu. Wyjściem ma być albo konsola z użyciem złożonych elementów obliczeniowych, albo prosty interfejs www. Dodatkowo każdy z modelu ma się odwoływać do zdefiniowanego wcześniej źródła danych

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
Ścieżka rozwoju po szkoleniu
 • Szkolenia z zakresu Machine Learning oraz programowania aplikacji webowych w języku Python

Kolejna edycja Bootcampu

 • Rekrutacja  Comarch Bootcamp Junior Python Developer jest zakończona.

  Jesteś zainteresowany kolejną edycją? Bądź w gronie pierwszych uczestników! 

  Napisz do nas:  szkolenia@comarch.pl

  Spotkajmy się na kursie Comarch Bootcamp Junior Python Developer

  • MARCIN ALBINIAK

   Jestem trenerem o wszechstronnym zakresie tematycznym, szczególnie interesuję się tematyką związaną z grafiką komputerową: AutoCAD, Corel, Adobe, Programowanie: Web, Mobile, Java, Python, C#, VB, JS, Groovy, Scala, Swift itd., bazy danych, analiza danych, algorytmy AI i wiele innych zagadnień. Jestem doktorem informatyki w specjalności – algorytmy sztucznej inteligencji – Machine Learning, Deep Learning. Prywatnie – biegam ultra maratony w górach, uwielbiam filmy z Jamesem Bondem, a w muzyce ciężkie brzmienia

   Spróbuj i Ty, ponieważ Python ...

   Posiada prostą składnię

   Ma prostą, podręcznikową składnię. Wymaga pisania zgodnie ze stylami i zasadami (wcięcia)

   Jest interaktywny

   ... a także obiektowy, funkcyjny, dynamiczny.

   Posiada duże wsparcie

   Jest wspierany praktycznie przez wszystkie środowiska systemowe i sprzętowe.

   Możliwości

   Posiada bardzo wiele modułów i bibliotek.

   Szeroki zakres zastosowań

   Od programów konsolowych, webowych, mobilnych, AI, Machine Learning, po analizę danych i wiele innych.

   Jest prosty

   A także łatwy i szybki w nauce :)

   Sprawdź pełną ofertę szkoleń z Języka Python
   Różne poziomy zaawansowania, szkolenia dla programistów i osób jeszcze nie związanych z programowaniem.
   Interesują Cię inne języki ?
   Zajrzyj do naszej bogatej oferty szkoleń z popularnych języków programowania i wybierz coś dla siebie. Śledź również nasze nowości i atrakcyjne rabaty !

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33