Strategie zarządzania majątkiem w erze digital

Proces digitalizacji usług, który można obserwować od kilkunastu (jeśli nie kilkudziesięciu) lat, nie omija branży finansowej. W kontekście digitalizacji, zarządzanie aktywami (asset management) odgrywa kluczową rolę w planowaniu, alokacji i optymalizacji wszystkich zasobów potrzebnych do osiągnięcia celów firmy, zapewniając jednocześnie jakość i bezpieczeństwo. Na czym polega zarządzanie strategiczne? Zarówno banki, jak i firmy zajmujące się doradztwem inwestycyjnym stawiają na nowoczesne oprogramowanie, którego celem jest usprawnienie zarządzania majątkiem klientów. Jak powinna wyglądać usługa zarządzania majątkiem w erze cyfrowej transformacji i jakie strategie mogą przyjąć instytucje ją oferujące?

Na czym polega zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to proces, który pozwala firmom na ustalenie długoterminowych celów i opracowanie planów ich realizacji. Obejmuje ono analizę otoczenia biznesowego, ocenę mocnych i słabych stron firmy oraz identyfikację szans i zagrożeń. Na podstawie tych informacji firmy opracowują strategie, które pomogą im osiągnąć cele.

zarządzanie strategiczne

W kontekście zarządzania majątkiem w erze cyfrowej, zarządzanie strategiczne odgrywa kluczową rolę w kontroli środków trwałych i aktywów trwałych. Obejmuje to:

 • Określenie celów strategicznych związanych z majątkiem firmy, takich jak poprawa efektywności wykorzystania aktywów, obniżenie kosztów utrzymania lub zwiększenie wartości majątku.
 • Analizę portfela aktywów w celu identyfikacji aktywów, które są nadmiarowe, przestarzałe lub nieefektywne.
 • Opracowanie planów zarządzania majątkiem, które określają, jak firma będzie zarządzać swoimi aktywami w celu osiągnięcia swoich celów strategicznych.
 • Wdrażanie planów zarządzania majątkiem i monitorowanie ich wyników.
 • Dokonywanie regularnych ocen strategii zarządzania majątkiem i dostosowywanie ich w razie potrzeby.

Kontrola strategii jest niezbędna, aby zapewnić długoterminowe przetrwanie i rozwój firmy. Planowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii pozwala firmie przewyższać konkurencję, dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz osiągać wyznaczone cele poprzez systematyczne podejmowanie decyzji i działania.

Skuteczne zarządzanie strategiczne może pomóc firmom w maksymalnym wykorzystaniu ich aktywów, zwiększeniu wartości firmy i osiągnięciu długoterminowych celów biznesowych.

Cyfrowa strategia zarządzania majątkiem firmy – wyzwania

Zarówno banki, jak i firmy oferujące usługę zarządzania majątkiem, stoją przed szeregiem wyzwań związanych z transformacją cyfrową i zarządzaniem aktywami. Z raportu „Sink or Swim: Why wealth management can’t afford to miss the digital wave” przygotowanego przez PwC wynika, że aktualnie usługa zarządzania majątkiem jest jedną z najmniej zaawansowanych technologicznie. Chociaż 69 % klientów z grupy HNWI (High Net Worth Individuals) korzysta z bankowości mobilnej, to zaledwie 25 % doradców oferuje kontakt za pośrednictwem kanałów cyfrowych innych niż poczta elektroniczna. Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka:

 • struktura wieku – duża część klientów kwalifikowanych do grup HNWI i UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) to seniorzy, którzy nie wymagają od banków czy firm doradczych nowoczesnych rozwiązań – polegają oni na bezpośrednim kontakcie z doradcami,
 • niechęć do innowacji – najbogatsi klienci wychodzą z założenia, że należy wykorzystywać już sprawdzone strategie zarządzania majątkiem, a wprowadzanie nowych rozwiązań jest zbyteczne,
 • ograniczenia technologiczne – wiele banków wciąż korzysta ze starszego oprogramowania, którego rozbudowa o nowe funkcje jest skomplikowana i kosztowna.

Mimo przeszkód, z którymi muszą zmierzyć się banki i firmy doradcze, cyfrowa strategia zarządzania majątkiem (wealth management digital strategy) może przynieść konkretne korzyści. Autorzy raportu firmy doradczej McKinsey “Key trends in digital wealth management—and what to do about them” zauważają, że klienci mający dostęp do oprogramowania usprawniającego zarządzanie majątkiem zgłaszają od 5 do 10 razy wyższy poziom zadowolenia niż klienci komunikujący się z doradcami w sposób tradycyjny.

cyfrowa strategia zarządzania

Z punktu widzenia banków i firm doradczych nie bez znaczenia są też koszty. Wykorzystanie kanału samoobsługowego (robo-advisory) pozwala je zminimalizować. Wykorzystując algorytmy, możliwe jest zaoferowanie klientom szybkiej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych bez ponoszenia dużych nakładów – takie doradztwo jest o wiele tańsze niż pomoc prawdziwego, doświadczonego doradcy i sprawdzi się nawet w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Zdigitalizowane strategie zarządzania majątkiem – proces planowania

Zarówno banki, jak i firmy doradcze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wykorzystując potencjał technologii cyfrowych, mogą jedynie zyskać. Coraz częściej w nowoczesne rozwiązania inwestują podmioty mogące pochwalić się długą historią na rynku. Przykładów jest wiele:

 • Perpetual to firma oferująca usługę zarządzania majątkiem, która może pochwalić się ponad 140-letnią historią na australijskim rynku. Zdecydowała się ona udostępnić swoim klientom natychmiastowy wgląd do ich portfeli inwestycyjnych oraz raporty dostarczane za pośrednictwem preferowanych mediów społecznościowych,
 • szwajcarski bank UBS uruchomiło kanał samoobsługowy dla klientów posiadających majątek mniejszy niż 2 mln funtów, który jest niezbędny, aby otworzyć konto bankowości prywatnej,
 • singapurski oddział Citi dał klientom możliwość korzystania z chatbota bankowego, z którego mogą oni korzystać za pośrednictwem Facebooka. Zapewnia on klientom informacje m.in. o saldach i transakcjach przeprowadzonych na rachunkach bankowych.
  Lepsze planowanie dzięki strategiom cyfrowym pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami, w tym aktywami trwałymi, i szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

proces planowania

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oznacza korzyści nie tylko dla klientów (którzy mogą uzyskać szybki wgląd do swojego portfela inwestycyjnego), ale również dla instytucji finansowych. Strategiczne zarządzanie majątkiem, w tym aktywami trwałymi, można w dużej części zautomatyzować – część czynności może zostać wykonana bez angażowania doradcy. Dodatkowo wyspecjalizowane oprogramowanie umożliwia zbieranie danych, które mogą następnie zostać poddane analizie i pozwolić skorygować przyjęte strategie zarządzania majątkiem.

Doradcy mający dostęp do narzędzi usprawniających część codziennych zadań związanych z zarządzaniem majątkiem, zyskują także więcej czasu na poznanie potrzeb klientów. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Ernst & Young wynika, że jednym z elementów zarządzania majątkiem, na którym szczególnie zależy klientom zamożnym, jest zrozumienie ich celów finansowych oraz zapewnienie im szerokiego dostępu do produktów i narzędzi inwestycyjnych.

Strategiczne zarządzanie majątkiem – wdrożenie strategii, jak wyprzedzić konkurencję?

To właśnie cyfrowa strategia zarządzania majątkiem (wealth management digital strategy) ma kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej i pozyskania klientów, którzy w kwestii zarządzania majątkiem nie chcą opierać się wyłącznie na swojej intuicji i wiedzy. W kontekście zarządzania majątkiem trwałym, kluczowe jest wdrożenie strategii, które obejmują planowanie, nabywanie, użytkowanie, utrzymanie oraz zbywanie aktywów trwałych. Aby jednak zaoferowane rozwiązania odpowiadały potrzebom ich odbiorców, banki i firmy oferujące usługę zarządzania majątkiem muszą:

Spojrzeć na wdrażane oprogramowanie oczami klientów

Szczególnie ważne jest, aby front-end klienta był intuicyjny w obsłudze, pozwalał wytyczać cele inwestycyjne, był wyposażony w aplikację do planowania finansowego i umożliwiał komunikację z doradcami i ekspertami. Proces planowania w tworzeniu takiego oprogramowania obejmuje strategiczne zarządzanie, które jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju firmy. Wielomodułowe oprogramowanie Comarch Wealth Management oferuje wielokanałowy front-end klienta. Osoby korzystające z tego rozwiązania mają dostęp do informacji na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, komputerach PC i tabletach.

Klienci mogą korzystać zarówno z pomocy doradców, jak i realizować zlecenia samodzielnie za pośrednictwem kanału samoobsługowego. Dodatkowo, oprogramowanie wspiera zgodność z regulacjami i standardami sprawozdawczości finansowej, co jest istotne dla uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych oraz zapewnienia dokumentacji do śledzenia wydajności i rentowności aktywów.

wdrożenie strategii

Sprecyzować docelową grupę klientów

Strategiczne zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie wygląda inaczej w przypadku osób zamożnych, a inaczej w przypadku klientów z grupy HNWI. Oprogramowanie powinno być dostosowane do potrzeb osób będących docelową grupą klientów. Szczególnie istotne jest to, aby wybrane rozwiązanie wspierało budowę relacji na linii doradca-klient. Wspomniany system Comarch Wealth Management pozwala świadczyć zarówno pełne, jak i uproszczone doradztwo. Dodatkowo klienci mogą szybko przekazywać zlecenia doradcom lub samodzielnie je realizować.

Comarch Wealth Management zapewnia także doradztwo finansowe i inwestycyjne. Klienci mogą być profilowani, dla każdego z nich doradca może też indywidualnie realizować strategię zarządzania majątkiem.

Poprawić (rozszerzyć) swoją ofertę

Cyfrowa strategia zarządzania majątkiem (wealth management digital strategy) jest postrzegana przez pryzmat korzyści m.in. dlatego, że pozwala w większym stopniu niż dotychczas skoncentrować się na kliencie i jego potrzebach. Wdrożenie strategii umożliwia adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz zapewnia wymierne efekty w dłuższej perspektywie. Zautomatyzowanie niektórych czynności usprawnia cały proces doradczy. To z kolei pozwala rozszerzać ofertę o nowe produkty inwestycyjne, które mogą zainteresować szerszą rzeszę klientów.

Wykorzystując Comarch Wealth Management, banki i firmy doradcze mogą przeprowadzać dla swoich klientów różnorodne analizy, w tym efektywności i ryzyka. Dzięki kontroli i systematycznemu raportowaniu, klient może liczyć na kompleksowe wsparcie, a także wdrażać najbardziej dochodowe strategie zarządzania majątkiem, w tym zarządzanie środkami trwałymi. Efektywne zarządzanie środkami trwałymi, takimi jak budynki, maszyny, pojazdy i sprzęt, obejmuje planowanie, kontrolę, utrzymanie oraz zgodność z przepisami i standardami.

Czym wyróżnia się oprogramowanie Comarch Wealth Management?

Rozwiązanie Comarch Wealth Management zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb zarówno klientów usługi zarządzania majątkiem, jak i ich doradców. To wielomodułowy system do zarządzania majątkiem, który stworzony został z myślą o klientach bankowości prywatnej. Wspiera on pracę wszystkich pracowników mających kontakt z kapitałem powierzonym przez klientów i opracowujących strategie zarządzania majątkiem oraz zarządzania aktywami, czyli:

 • doradców – mogą oni wygenerować profil ryzyka dla każdego z klientów i na tej podstawie podejmować dalsze decyzje doradcze, w tym oferować strategiczne zarządzanie majątkiem,
 • zarządzających – uczestniczą oni w procesie inwestycyjnym, zajmując się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi klientów,
 • analityków – są oni odpowiedzialni za przygotowywanie analiz na podstawie gromadzonych danych i uzyskanych wyników finansowych.
  Oprogramowanie wspiera również sprawozdawczość finansową, co jest kluczowe dla zachowania zgodności z regulacjami i standardami zarządzania długoterminowymi aktywami.

strategia CWM

System wspomaga także obsługę posprzedażową, która ma ogromne znaczenie dla dalszej współpracy między bankiem (czy firmą doradczą) a klientem. Klient może liczyć m.in. na stały wgląd do swojego portfela inwestycyjnego oraz otrzymywać raporty. Pozwalają one zapoznać się inwestorowi z wynikami na różnych poziomach, w tym m.in. klas aktywów czy walut.

Oprogramowanie stworzone przez Comarch jest też dostosowane do wymagań regulacyjnych, w tym m.in. do dyrektywy MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), która nakłada obowiązki informacyjne na banki i firmy oferujące produkty inwestycyjne. Dzięki temu klienci otrzymują informacje o ryzyku wiążącym się z zainwestowaniem w wybrane instrumenty finansowe oraz kosztach, jakie poniosą w związku ze skorzystaniem z pomocy doradcy.

Więcej o Comarch Wealth Management

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.