Ubezpieczenia majątkowe i ich rodzaje

Ubezpieczenia majątkowe - definicja

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrycie strat materialnych powstałych w wyniku szkody.

Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka, przykładem może być ubezpieczenie morskie, czy budynków od ognia.


Podmiotem ubezpieczenia majątkowego może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a jego przedmiotem są prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. Charakter szkody objętej ochroną jest zawsze negatywny, a sama szkoda - wymierna w pieniądzu. Suma ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia, świadczenie zaś wypłacane jest w formie odszkodowania. Polisy dotyczące majątku są ubezpieczeniami zawieranymi wyłącznie krótkoterminowo, czyli na okres do 1 roku.

Zakres ochrony ubezpieczeń majątkowych:

W ubezpieczeniach majątkowych ochrona ubezpieczeniowa dotyczy:

 • mienia - i obejmuje jego utratę lub zniszczenie
 • odpowiedzialności cywilnej - i obejmuje szkodę wyrządzoną osobom trzecim

W przypadku zaistnienia przewidzianego w umowie wypadku, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania.

Comarch Digital Insurance

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Ubezpieczenia majątkowe można podzielić na przeznaczone dla odbiorców indywidualnych i korporacyjnych.

Odbiorcom tym oferuje się im:

 • produkty ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • produkty dla gospodarstw domowych,
 • produkty dla podróżnych,
 • produkty ubezpieczeń morskich, lotniczych, kolejowych,
 • produkty dla przedsiębiorstw przemysłowych,
 • produkty dla rolników,
 • produkty ogólnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • produkty ubezpieczeń finansowych.

Produkty ubezpieczeń komunikacyjnych adresowane są do osób indywidualnych i korporacji i oferowane jako:

 • casco (AC) – szkody dotyczą pojazdu,
 • OC – odpowiedzialność cywilna właściciela lub prowadzącego pojazd za szkody dla życia, zdrowia, mienia osób trzecich
 • Assistance, które obejmuje holowanie, koszty kasacji, powrotu z miejsca wypadku, pomocy medycznej, hospitalizacji, przewozu rannych.

Ubezpieczenie domowe, czyli nieruchomości, obejmuje szkody takie jak: uszkodzenie budynku, zniszczenie mienia domowego, zbicie szyb, włamanie, kradzież, niemożliwość zamieszkania wskutek pożaru, powodzi itp., a także OC w życiu prywatnym (np. zalanie sąsiada).

Comarch Insurance Demo

Ubezpieczenie podróżnych z kolei jest zwykle bardzo szerokie. Swoim zakresem obejmuje utratę lub zniszczenie bagażu, następstwo wypadków, koszty medyczne, OC za szkody wyrządzone innym.

Produkty ubezpieczenia morskiego dotyczą: casco – statku, cargo – szkody w zakupionych lub dostarczanych towarach, frachtu – kosztu transportu ładunku, OC – odpowiedzialności armatora z tytułu prowadzonej działalności.

Produkty ubezpieczenia lotniczego są podobne do morskiego i obejmują odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażerów za szkody na lądzie, a także odpowiedzialność producentów samolotów, portów lotniczych i operatorów działających na lotnisku.

Produkty ubezpieczenia kolejowego oferowane są przewoźnikom i właścicielom infrastruktury na wypadek szkód w mieniu własnym, użytkowników oraz szkód osobowych.

Produkty dla przedsiębiorstw przemysłowych w części obejmują ryzyka podobne do domowych (klęski żywiołowe, kradzież, OC), ale obejmują także zdarzenia takie jak sabotaż, specyficzne ryzyka branżowe czy awarie urządzeń.

W ofercie dla rolników ochroną obejmuje się skutki działań sił przyrody (susza, powódź, gradobicie), oraz straty w uprawach i inwentarzu a także obowiązkowo OC i ubezpieczenie budynków.

Produkty OC przygotowywane są dla różnych grup zawodowych, np. lekarzy, prawników, doradców inwestycyjnych, przedsiębiorców a także osób fizycznych.

Ostatnią wymienioną grupą są ubezpieczenia finansowe chroniące wierzytelności (kredyty bankowe, kupieckie, leasing czy raty). Do tego typu produktów należy ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu czy zysku, od nadzwyczajnych kosztów/ wydatków czy przerw w działalności biznesowej.

Do najczęściej zawieranych polis ubezpieczeniowych należą: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (niemal połowa z wszystkich podpisywanych umów), a następnie są to polisy od pozostałych szkód rzeczowych, następstw działania żywiołów, casco pojazdów lądowych i OC rolników.

Ubezpieczenia majątkowe to zabezpieczenie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ich szeroki zakres pozwala uchronić się przed następstwami szkody związanej z pojazdem, nieruchomością, podróżą czy osobą fizyczną. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej pozwala również w pewnym stopniu zrekompensować poniesione straty majątkowe.

Comarch Digital Insurance
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.