SENT – System rejestracji i monitorowania przewozu towarów

System SENT powstał w ramach uszczelniania systemu podatkowego, aby zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT.  Na platformie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów została udostępniona usługa „e Przewóz” oraz został uruchomiony SENT – czyli system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych” (m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki,  alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, susz tytoniowy). W ustawie określono kody CN, które podlegają monitorowaniu.

Rejestr SENT przyjmuje zgłoszenia o transporcie towarów wrażliwych już od 18 kwietnia 2017 roku, kiedy to weszły w życie nowe przepisy Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Każda firma transportowa trudniąca się przewozem towarów wrażliwych. Za niewywiązanie się z nowych obowiązków ustawodawca przewidział poważne kary. Grzywna może sięgać aż 20 tys. złotych.

Rejestracja zgłoszeń przewozu towaru przez podmiot wysyłający do systemu SENT przez podmiot odbierający jest możliwa w programie Comarch ERP Optima od wersji 2017.6.1. Więcej informacji o tym jak zgłosic przewóz towarów do systemu SENT

Ponadto:

W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539) SENT umożliwiliśmy określenie danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożonych towarów

Wykaz wszystkich kodów CN objętych monitorowaniem przewozu drogowego:

https://puesc.gov.pl/

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego oraz przewoźnika.

Zgłoszenie przewozu do systemu SENT oraz inne kroki

W przypadku przewozu tzw. towaru „wrażliwego” rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

  • przesłać do systemu SENT zgłoszenie przewozu,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
  • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.


W przypadku dostawy towarów przy sprzedaży krajowej, podmiot wysyłający jest również obowiązany przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.

Zgłoszenie SENT zawiera dane o podmiocie wysyłającym, odbierającym, o towarze, o trasie (miejsce załadunku, dostawy towaru, dacie wyjazdu z Polski jeżeli występuje). Po zgłoszeniu przewozu towaru, jego aktualizacji, uzupełnienia dokonuje przewoźnik. Ma on obowiązek uzupełnić zgłoszenie przed rozpoczęciem przewozu towaru, między innymi informacjami o środku transportu, swojej licencji, planowanej dacie zakończenia przewozu, miejscu dostawy towaru (dane wskazane w ustawie).

W dostawie towarów podmiot odbierający zamyka zgłoszenie (wpisuje datę zakończenia przewozu) wcześniej uzupełniając je o informację o odbiorze towaru (czy wszystko jest zgodne), nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

Przy przewozie towaru z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Nabycie wewnątrzwspólnotowe) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import) podmiot odbierający przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju jest obowiązany:

  • przesłać zgłoszenie do systemu SENT,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia
  • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Zgłoszenie SENT zawiera dane określone w ustawie (informację o wysyłającym, odbierającym, o towarze, trasie (dacie wjazdu do Polski, miejscu dostawy towaru w Polsce).

Po wysłaniu zgłoszenia do systemu SENT przez podmiot odbierający odpowiedzialność za jego aktualizację i uzupełnienie danych ponosi przewoźnik. Ma on obowiązek uzupełnić zgłoszenie przed rozpoczęciem przewozu towaru między innymi informacjami o środku transportu, swojej licencji, planowanej dacie zakończenia przewozu, miejscu dostawy towaru, dacie wjazdu do Polski (dane wskazane w ustawie).

Po zakończeniu przewozu podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. Podmiot odbierający zamyka zgłoszenie, wysyła informację o zgodnym przewozie lub podaje ewentualne niezgodności, wpisuje datę zakończenia przewozu.

W sytuacji przewozu towaru przez terytorium Polski, z państwa Unii Europejskiej do drugiego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, obowiązek zgłoszenia przewozu towaru leży po stronie przewoźnika.

Podstawa prawna systemu SENT:

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaruogłoszona 3 kwietnia 2017 roku, pozycja 708 w Dzienniku Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1 .

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza