Czym jest ubezpieczenie i kim są jego strony?

Na czym polega ubezpieczenie?

W swojej istocie ubezpieczenie to mechanizm zaprojektowany do ochrony jednostek i firm przed potencjalnymi stratami lub odpowiedzialnością. Działa poprzez umowę między dwiema głównymi stronami: ubezpieczycielem i ubezpieczonym. W zamian za opłacenie składek ubezpieczyciel zgadza się zapewnić ochronę finansową lub rekompensatę ubezpieczonemu w przypadku określonych strat, szkód, chorób lub zobowiązań.

Na czym polega ubezpieczenie?

Jaka jest rola ubezpieczeń?

Celem ubezpieczenia jest zmniejszenie ryzyka poprzez rozproszenie go wśród dużej grupy ubezpieczonych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i spokój umysłu jednostkom i firmom stawiającym czoło niepewnym wydarzeniom. Ubezpieczenie usuwa lub ogranicza ciężar pewnych rodzajów zdarzeń losowych. Mogą to być zdarzenia negatywne lub pozytywne, jednak prowadzą do zwiększonych potrzeb finansowych. Dla pojedynczej osoby koszty finansowe takich zdarzeń mogą być bardzo dotkliwe. Dzięki firmie ubezpieczeniowej, która pobiera składki od wielu osób, ale wypłaca odszkodowania tylko tym, którzy ponieśli straty, koszty są rozłożone.

Czym się różni ubezpieczenie od polisy?

Ubezpieczenie to umowa zawarta między zakładem ubezpieczeń a osobą ubezpieczaną, która dotyczy wypłaty świadczenia za określone w umowie zdarzenia. Natomiast polisa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Polisa zawiera informacje takie jak suma i przedmiot ubezpieczenia, wysokość składek oraz okres, na jaki zawarta jest umowa. W praktyce, posiadanie polisy i ubezpieczenia dla klienta oznacza to samo i ma takie same konsekwencje, ale z prawnego punktu widzenia są to dwa różne pojęcia.

rola ubezpieczeń

Trzy główne strony polisy ubezpieczeniowej

W polisie ubezpieczeniowej na życie zazwyczaj uczestniczy trzy główne strony:

  • Ubezpieczony: To osoba, której życie jest ubezpieczone na polisie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, uprawnieni wskazani w polisie otrzymują świadczenie z tytułu śmierci.
  • Posiadacz polisy: Osoba ta, znana również jako właściciel polisy, kupuje polisę ubezpieczeniową od firmy ubezpieczeniowej. Posiadacz polisy jest odpowiedzialny za opłacanie składek, aby utrzymać polisę w mocy. Może to być ta sama osoba co ubezpieczony lub inna, na przykład ktoś może zakupić polisę ubezpieczeniową na rzecz małżonka lub dziecka.
  • Beneficjent: Beneficjent to osoba lub instytucja wskazana przez posiadacza polisy do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci w przypadku śmierci ubezpieczonego. Beneficjentem może być członek rodziny, przyjaciel, fundacja lub organizacja. Posiadacz polisy może wskazać jednego lub wielu beneficjentów oraz określić procent świadczenia z tytułu śmierci, który otrzyma każdy beneficjent.

Trzy główne strony polisy ubezpieczeniowej

Funkcje ubezpieczeń

Ubezpieczenia pełnią trzy podstawowe funkcje:

Ochronna: Zapewnia ubezpieczonemu ochronę w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Ochrona ubezpieczeniowa ma zazwyczaj wymiar finansowy, ponieważ świadczenia wypłacane przez firmę ubezpieczeniową mają zaspokoić nagle zwiększone potrzeby lub rekompensować nieoczekiwane szkody. W praktyce usługi ubezpieczeniowe również dostarczają rozwiązań problemów w sposób zorganizowany. Oznacza to, że nawet przed wystąpieniem zdarzenia ubezpieczonego, ubezpieczony ma poczucie bezpieczeństwa, gdyż za niską cenę w porównaniu z możliwymi stratami, zrezygnuje z konieczności finansowego i psychicznego przygotowania się do konsekwencji tego, co może się wydarzyć.

Zapobiegawcza: Oznacza zapobieganie występowaniu zdarzeń losowych. Zapobieganie szkodom to jedno z obowiązków posiadacza polisy – jego zaniedbanie lub intencjonalne wyrządzenie szkody stanowi podstawę do odmowy wypłaty świadczeń.

Finansowa: Istnieje wiele pozytywnych skutków finansowania ryzyka poprzez ubezpieczenia. Obejmują one eliminowanie zmartwień związanych z doświadczaniem strat lub wystąpieniem nagłych, zwiększonych potrzeb finansowych; bezpieczeństwo finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego; pewność i stabilność finansową; zwiększenie wiarygodności finansowej lub zwolnienie funduszy, które w przeciwnym razie zostałyby wykorzystane na pokrycie szkód.

Zawarcie określonych rodzajów polis ubezpieczeniowych pozwala na gromadzenie oszczędności z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Środki zgromadzone w ten sposób mogą być użyte do zabezpieczenia dochodu na starość, spłacenia kredytu hipotecznego lub na przyszłe potomstwo.

Klasyfikacja ubezpieczeń i produktów ubezpieczeniowych

Produkt ubezpieczeniowy to zestaw usług świadczonych osobie ubezpieczonej przez firmę ubezpieczeniową w zamian za określoną opłatę, począwszy od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia aż do jej zakończenia. Produkty te mogą być podzielone według kilku kryteriów. Głównym podziałem jest ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenia obowiązkowe to te, które są wymagane przez prawo. Mogą być one dalej kategoryzowane na ubezpieczenia obowiązkowe ogólne, takie jak ubezpieczenie OC sprawcy szkody dla właścicieli pojazdów mechanicznych, rolników lub doradców podatkowych, oraz obowiązkowe specjalne ubezpieczenie OC, na przykład dla biegłych rewidentów lub komorników sądowych.

Drugim kryterium klasyfikacji produktów ubezpieczeniowych jest liczba ubezpieczonych obiektów - stąd podział na dalsze typy ubezpieczeń: indywidualne i zbiorowe. Ubezpieczenie zbiorowe pozwala na objęcie ochroną większej liczby osób lub instytucji. Dzięki temu możliwe jest negocjowanie niższej składki oraz uproszczenie formalności związanych z zawarciem odrębnych umów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie zbiorowe wyróżnia także grupowe ubezpieczenie, w którym system oceny ryzyka osobistego, poziom składek i świadczeń dla określonej grupy ubezpieczonych osób, np. pracowników z jednego miejsca pracy, są standaryzowane.

Trzecim kryterium podziału ubezpieczeń jest przedmiot ubezpieczenia i z tego powodu wyróżnia się ubezpieczenia osobowe i rzeczowe.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Polska charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej, a liczba zawieranych dobrowolnych polis ubezpieczeniowych jest wciąż niższa niż w innych krajach europejskich. Skutkuje to niewielką liczbą zawieranych umów ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Jest to często aspekt zaniedbywany wśród naszych rodaków.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Jednym z najpopularniejszych rodzajów produktów ubezpieczeniowych w Polsce jest obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC. Nieco w tyle plasują się grupowe ubezpieczenia na życie, organizowane głównie przez pracodawców, zapewniające korzystne warunki ze względu na liczbę ubezpieczonych, stąd jest to jedna z chętniej zawieranych umów. Nasz system obsługuje zarówno ubezpieczenia indywidualne, jak i grupowe. Dzięki niemu w łatwy i efektywny sposób możesz zarządzać działalnością ubezpieczeniową, produktami, oceną ryzyka itp. oraz przygotowywać oferty.

Kolejnym popularnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie majątku. Obejmuje ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie podróży i inne. Jest skierowany do dystrybutorów, administratorów biznesowych i klientów końcowych. Konsoliduje wszystkie dane klientów w jednym miejscu.

Kwestią, która może zniechęcać do ubezpieczenia jest obawa przed utratą wpłaconych na polisę pieniędzy lub trudnościami w uzyskaniu świadczenia. Powołano jednak szereg instytucji, które działają na rzecz klientów, a także zrzeszają i wspierają towarzystwa ubezpieczeniowe. Organy nadzorcze mają obowiązek weryfikować zakłady ubezpieczeń pod kątem wypłacalności, prawa do uzyskiwania informacji o zgodności ich działalności z prawem i sposobie jej prowadzenia. W przypadku zaniedbań ze strony przedsiębiorstwa, jego koncesja na prowadzenie działalności może zostać nawet cofnięta. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Ubezpieczonych, jako główne organy działające w imieniu klientów zakładu ubezpieczeń.

Więcej o Comarch Digital Insurance

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.