Comarch Bootcamp Junior Python Developer

IV Edycja
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp Junior Python Developer


   Comarch Bootcamp Junior Python Developer to intensywny, weekendowy kurs, który przygotuje Cię do zawodu programisty języka Python. 204 godziny praktycznej nauki programowania pod okiem doświadczonego trenera oraz 4 godziny konsultacji HR !

   Comarch Bootcamp Junior Python Developer IV Edycja to intensywny kurs weekendowy, dla tych, którzy marzą o rozpoczęciu kariery jako programista języka Python. Trwający 204 godziny program praktycznej nauki programowania jest prowadzony pod czujnym okiem doświadczonego trenera, co zapewnia uczestnikom pełne wsparcie i profesjonalne podejście do nauki.

   Celem szkolenia jest przygotowanie do roli Junior Python Developer poprzez wprowadzenie w zaawansowane zagadnienia związane z programowaniem w tym języku. Program Bootcampu obejmuje takie tematy jak pisanie programów opartych na złożonych strukturach, przygotowanie do pisania programów służących do analizy danych (big data i data science), czy tworzenie aplikacji webowych z użyciem platform Flask i Django.

   Dzięki Comarch Bootcamp Python zdobędziesz wiele nowych umejętności! Opanujesz typowanie zmiennych, pracę z kolekcjami, programowanie funkcyjne i obiektowe w zaawansowany sposób. Dodatkowo, będziesz stosować metaprogramowanie do realizacji modeli obiektowych, oraz wdrażać programy współbieżne, równoległe i asynchroniczne.

   Weź udział w IV edycji Comarch Bootcamp Junior Python Developer! To intensywna, pełna praktycznych zagadnień podróź w świat programowania, która otworzy drzwi do fascynującej ścieżki zawodowej jako Junior Python Developer.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Przygotowanie uczestnika do zawodu programisty języka Python w zakresie wymagań na stanowisko Junior Python Developer.

   Wprowadzenie uczestników w zaawansowane zagadnienia związane z programowania z programowaniem w języku Python, w tym:

   • przygotowanie uczestników do pisania programów opartych na złożonych strukturach języka Python.
   • przygotowanie uczestników do pisania programów służących do analizy danych (big data i data science).

   Umiejętności

   Dzięki intensywnemu szkoleniu Comarch Bootcamp Junior Python Developer uczestnik będzie:

   • Typować zmienne, rozumieć kolekcje
   • Programować funkcyjnie i obiektowo w zaawansowany sposób
   • W złożony sposób pracować z modułami
   • Stosować metaprogramowanie do realizacji modeli obiektowych
   • Wdrażać program współbieżne, równoległe i asynchroniczne
   • Programować dostęp do baz danych, SQL i noSQL
   • Stosować język Python do obliczeń i analizy danych
   • Stworzyć aplikację www z użyciem platformy Flask i Django
   • Stosować różne metody analizy danych
   • Analizować dane za pomocą algorytmów AI
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie prowadzone jest w formie intensywnego kursu i przeznaczone jest dla osób które chcą się przygotować do programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym.

   Szkolenie dla  programistów języka Python w zakresie Junior Python Developer

   Czas trwania

   Przed nami:

   26 dni, 208 godzin szkoleniowych 

   Harmonogram spotkań

   Szczegóły wkrótce!

   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Moduł A: Język Python, jego interpreter i środowiska IDE (4 godz.)

   Programowanie w języku Python wymaga na początek zaznajomienia się z ideą języka, jego interpreterem, dokumentacją a następnie z różnymi środowiskami programistycznymi.

   Język Python (2 godziny)

   • Geneza
   • Zastosowania
   • Mocne i słabe strony języka
   • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie

   IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona (2 godz)

   • Porównanie różnych IDE dla języka Python
   • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
   • Instalacja i konfiguracja środowisk
   • Strona www.python.org i jej zawartość

   Moduł B: Wstęp do programowania (4 godz.)

   Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z idę programowania z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ogólnie programowania: definicją, algorytmem, instrukcjami. Omówienie zagadnień związanych z typowaniem oraz zmiennymi.

   • Co to są języki programowania?
   • Algorytm – definicja oraz użycie
   • Instrukcje programistyczne
   • Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?
   • Co to są zmienne i typy danych?
   • Analiza wybranych struktur języków programowania

   Moduł C: Podstawy programowania w języku Python (36 godz.)

   Celem modułu jest wprowadzenie uczestnika w świat programowania w języku Python. Zapoznanie ze składnią języka oraz podstawowymi strukturami. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego, jak również obiektowego.

   Typy danych w języku Python

   Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – opracje na danych oraz metody specyficzne dla typu

   • Liczby
   • Łańcuchy znaków (tekst)
   • Logiczne typy danych (prawda, fałsz)

   Struktury danych – ich charakterystyka i metody

   • Listy
   • Krotki
   • Zbiory
   • Słowniki

   Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)

   • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
   • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
   • Idea instrukcji sterujących
   • Przypisanie
   • Operacje wejścia/wyjścia
   •  Instrukcje warunkowe (if)
   • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
   •  Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.

   Zasady programowania w jęyku Python

   • Styl PEP8
   • Interpolacja ciągów string
   • Wdrożenie zasad programowania i konstruowania programów
   • Używanie funkcji i obiektów
   • Zasady użycia instrukcji

   Programowanie kolekcji

   • Kolekcje: listy, krotki, zbiory oraz słowniki
   • Operacje na danych
   • Stosowanie dedykowanych metod dla kolekcji
   • Asocjacje key – value
   • Zastosowania metody __missing__()

   Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python

   • Komentarze
   • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
   • PyDoc

   Pliki

   • Pliki binarne i tekstowe
   • Ścieżki  i dostęp do plików
   • Operacje na plikach
   • Pliki CSV
   • Funkcje

   Podstawy funkcji

   • Zasady tworzenia i nazewnictwa
   • Wywoływanie funkcji
   • Polimorfizm w funkcjach
   • Parametry w funkcjach

   Wybrane aspekty użycia funkcji

   • Funkcje zagnieżdzone
   • Zasięgi
   • Argumenty funkcji

   Zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcji

   • Fukcje rekurencyjne
   • Funkcje Lambda
   • Listy składane  i generatory

   Wstęp do tworzenie modułów

   • Tworzenie modułów
   • Używanie modułów
   • Pakiety modułów
   • Przestrzenie nazw

   Wstęp do programowania obiektowego w języku Python

   • Co to jest programowanie obiektowe?
   •  Definicja obiektu
   • Paradygmaty programowania obiektowego
   • Obiekty
   • Czym jest klasa?
   • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
   • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
   • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
   •  Klasy mieszane
   • Klasy abstrakcyjne, interfejsy

   Wyjątki, obsługa błędów

   • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchia
   • Instrukcja try/except/else/finally
   • Instrukcja raise
   • Instrukcja assert
   • Klasy wyjątków

   Moduł D: Zaawansowane aspekty programowania w języku Python (48 godz.)

   Zaawansowane aspekty typowania

   • Typowanie dynamiczne
   • Łańcuchy znaków
   • Generalne kategorie typów
   • Typy złożone

   Programowanie funkcyjne

   • Pisanie funkcji prostych i złożonych
   • Paradygmaty programowania funkcyjnego
   • Funkcje iteracyjne, funkcje: zip(), reverse(), enumerate()
   • Funkcje wyższego rzędu, funkcje generatorowe
   • Złożone funkcje rekurencyjne
   • Redukcje
   • Moduły: itertools, functools, biblioteka PyMonad
   • Dekoratory
   • Złożone funkcje Lambda
   • Funkcyjne programowanie wielowątkowe

   Programowanie obiektowe

   • Klasy, Interfejsy i metody
   • Paradygmaty programowania obiektowego
   • Klasy abstrakcyjne
   • Kontenery niestandardowe
   • Przeciążanie operatorów
   • Programowanie zorientowane obiektowo
   • Tworzenie klas mieszanych
   • Rozszerzanie typów wbudowanych
   • Dziedziczenie diamentowe – zmiany w wersji 3.x Pythona
   • Klasy w nowym stylu
   • Metody statyczne i metody klasy
   •  Pułapki związane z klasami

   Moduły

   • Przestrzenie nazw modułów
   • Pakiety modułów
   • Ukrywanie danych w modułach
   • Przechodnie przeładowywanie modułów
   • Pułapki związane z modułami

   Metaprogramowanie

   • Metaklasy – model metaklasy
   • Tworzenie i dekorowanie metaklas
   • Algorytm dzedziczenie w Pythonie
   • Atrybuty, Atrybuty getter i setter
   • Refaktoryzacja atrybutów a @property
   •  Podklasy i klasy nadrzędne
   • Zastoowanie metaklas

   Współbierzność i równoległość

   • Tworzenie wątków
   • Programowanie równoległe
   • Klasy współbierzne: Lock, Queue, ThreadPoolExecutor
   • Asynchroniczność
   • Pułapki wiazane  z programowaniem współbierznym i asynchronicznym

   Wydajność i optymalizacja

   • Testowanie aplikcaji w języku Python
   • Analiza błędów
   • Profilowanie 
   • Zarządzanie pamięcią
   • Testowanie wydajności

   Zaawansowane aspekty programowania w języku Python

   • Wzorce projektowe
   • Systemy rozproszone
   • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

   Bazy danych

   • Połączenie z bazą danych SQL
   • Systemy ORM
   • Interpreter sqlite Pythona, baza SQLITE3
   • Peewee
   • Bazy noSQL

   Moduł E: Analiza danych z użyciem języka Python (36 godz.)

   Biblioteka pandas

   • Wstęp do pandas
   • Tworzenie struktur: Series, DataFrame
   • Podstawowe Funkcjonalności
   • Operacje I/O
   • Indeksowanie i selekcjonowanie danych
   • Zaawansowane opracje na danch
   • Przekształcenia, Tabele przestawne

   Biblioteka Matplotlib

   • Elementy zaawansowane
   • Funkcje statystyczne
   • Grupowanie
   • Dane ziązane z osią czasową (timestamp)
   • Stylowanie
   • Skalowanie dużych zbiorów danych
   • Zastosowania biblioteki pandas w machine learning

   Biblioteka NumPy

   • Podstawy pakietu
   • Tablice: tworzenie i podstawowe operacje
   • Tablice jedno i dwuwumiarowe
   • Macierze, operacje na macierzach
   • Generatory liczb pseudolosowych
   • Praca z zależnościami matematycznymi
   • Kreślenie wykresów za pomocą biblioteki Matplotlib
   • Typy danych, I/O, indeksowanie
   • Podklasa ndarrays
   • Połączenie z językiem C
   • Zastosowania biblioteki NumPy w machine learning

   Moduł F: Programowanie aplikacji www z użyciem języka Python (40 godz)

   Podstawy tworzenia aplikacji www

   • Front-end i Back-end
   • HTML5 i CSS3
   • JavaScript
   • Bootstrap
   • Architektura aplikacji www          

   Platforma Flask

   • Architektura platformy
   • Projekt – struktura aplikacji
   • Szablony
   • Obsługa formularzy www I baz danych

   Platforma Django

   • Podstawy środowiska
   • Praca z modułami
   • Architektura MVC
   • Modele
   • Bezpieczeństwo

   Moduł G: Wstęp do algorytmów sztucznej inteligencji – implementacja w języku Python (36 godz)

   Pakiet Scikit - learn

   • Co zawiera pakiet? Strona główna scikit-learn
   • Instalacja
   • Klasyfikacja
   • Co to jest klasyfikacja?
   • Uczenie klasyfikatora binarnego.
   • Miary wydajności
   • Rodzaje klasyfikacji: wieloklasowa, wieloetykietowa, wielowyjściowa
   • Błędy

   Uczenie  modeli

   • Regresja, rodzaje regresji
   • Krzywe wielomianowe
   • Maszyny wektorów nośnych
   • Drzewa decyzyjne
   • Zbiory uczące się
   • Redukcja wymiarowości
   • Clustering,  analiza skupień
   • Analiza obrazu

   Deep Learning (uczenie głębokie) – zastosowania bibilioteki scikit-learn 

   Inne pakiety i narzędzia języka Python: TensorFlow, Keras, DEAP

   Moduł H: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

   Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

   • Statystyka rynku pracy w zawodzie programisty języka Python
   • Główne zasady rekrutacji pracowników
   • Zasady rekrutacji w Comarch SA
   • Klucz do dobrego CV
   • Przygotowanie profilu zawodowego na znanych portalach (Linkedin, Goldenline)
   • Rozmowa rekrutacyjna
     1. Przygotowanie do rozmowy
     2. Zasady prowadzenia rozmowy
     3. Pytania od i do rekrutera
     4. Stres – geneza i antidotum

   Pytania i odpowiedzi

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie jest realizowane różnymi metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne, praca indywidualna, z głębokim naciskiem położonym na aspekt praktyczny programowania.

   W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne:

   Projekt realizowany w trakcie trwania modułu C.

   • Celem projektu jest przygotowanie prostej aplikacji w języku Python z użyciem poznanych narzędzi i  metod poznanych w  trakcie realizacji modułu C

   Projekt realizowany w trakcie trwania modułu D.

   • Celem projektu jest przygotowanie aplikacji w języku Python z użyciem zaawansowanych narzędzi i  metod poznanych w  trakcie realizacji modułu D

    Projekt realizowany w trakcie trwania modułu EFG.

   • Celem projektu jest przygotowanie aplikacji w języku Python z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych z oprawą www a także z użyciem algorytmów AI

   Projekt końcowy

   • Jest to projekt podsumowujący wiedzę nabytą w trakcie kursu. Projekt będzie obejmował różnorodne techniki programowania realizowane w trakcie trwania całego kursu. Wyjściem ma być albo konsola z użyciem złożonych elementów obliczeniowych, albo prosty interfejs www. Dodatkowo każdy z modelu ma się odwoływać do zdefiniowanego wcześniej źródła danych

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   • Szkolenia z zakresu Machine Learning oraz programowania aplikacji webowych w języku Python

   Dlaczego warto się uczyć języka Python?

   Czy wiesz, że Python w gruncie rzeczy jest jedym z najpopularniejszych języków? Jest czwartą najczęsciej wykorzystywaną technologią na świecie a wg szacunkowych statystyk znajomośc języka Python zajmuje obecnie 3 miejsce wśród najchętniej poszukiwanych w świecie IT umiejętności.

   Ranking najpopularniejszych języków programowania 2023

   Python na podium!

   Przeczytaj na blogu

   Spotkajmy się na Bootcamp Junior Python Developer!

   • MARCIN ALBINIAK

    Jestem trenerem o wszechstronnym zakresie tematycznym, szczególnie interesuję się tematyką związaną z grafiką komputerową: AutoCAD, Corel, Adobe, Programowanie: Web, Mobile, Java, Python, C#, VB, JS, Groovy, Scala, Swift itd., bazy danych, analiza danych, algorytmy AI i wiele innych zagadnień. Jestem doktorem informatyki w specjalności – algorytmy sztucznej inteligencji – Machine Learning, Deep Learning. Prywatnie – biegam ultra maratony w górach, uwielbiam filmy z Jamesem Bondem, a w muzyce ciężkie brzmienia

    Szkolenia z programowania Python!
    Szeroka oferta szkoleń z programowania Python, w tym Aplikacje webowe z Django, Wstęp do Machine Learning i Deep Learning oraz Flask. Mikroserwisy w Pythonie!
    Comarch Bootcamp
    Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!