Programowanie w języku Java – kompendium wiedzy

Opis szkolenia

Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA.  Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE.  Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP. 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA.  Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE.  Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP. 

  Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił

  • Podstawy języka JAVA
  • Programowanie webowych z wykorzystaniem frameworka Spring
  • Programowanie sieci TCp/IP
  • Programowanie aplikacji wielowątkowych 
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie skierowane jest do programistów chcących poznać język JAVA, pozwala na wsparcie przygotowań do certyfikacji OCPJP.

  Przygotowanie uczestników

  • Z uwagi na ilość realizowanych zagadnień oraz intensywność ich realizacji niezbędna jest umiejętność programowania w dowolnym języku. 
 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 5 dni, 40 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie

   • Platforma i język Java: najważniejsze pomysły i cechy charakterystyczne
   • Edycje Javy i rodzaje instalacji
   • Narzędzia Java SE: kompilator, debuger, interpreter, javadoc
   • Zasoby dostępne dla programisty: specyfikacja języka, dokumentacja API, tutoriale
   • Kompilacja i uruchamianie programów
   • Sposoby dystrybucji aplikacji Java SE

   Środowisko programisty Java

   • Intelij IDEA
   • Narzędzie kontroli wersji (Git, ewentualnie Subversion)
   • Budowanie aplikacji (Maven, opcjonalnie Gradle)

   Podstawy języka Java

   • Nazwy, obowiązujące konwencje
   • Literały liczbowe i tekstowe
   • Zmienne, deklaracja, inicjalizacja, przypisanie
   • Instrukcje sterujące: warunkowe (if, switch), pętle (while, for), przerwania i etykiety
   • Wyrażenia arytmetyczne i logiczny
   • Typy proste, konwersja i rzutowanie
   • Metody i parametry
   • Metoda main i parametry wiersza poleceń
   • Podstawowe sposoby komunikacji z otoczeniem i interakcji z użytkownikiem

   Programowanie obiektowe w Javie

   • Pojęcia obiektu i klasy
   • Definiowanie klas w Javie, pola i metody instancyjne
   • Konstruktory i bloki inicjalizacyjne
   • Pola i metody statyczne
   • Dziedziczenie i polimorfizm
   • Nadpisywanie metod (override)
   • Klasy abstrakcyjne, interfejsy, metody domyślne w interfejsach
   • Przeciążanie metod (overload)
   • Typy wyliczeniowe (enum)

   Podstawy projektowania obiektowego

   • Koncepcje związane z programowaniem obiektowym i ich znaczenie w Javie: Encapsulation, Coupling, Cohesion
   • Diagram klas UML
   • Zależności między klasami: agregacja, kompozycja, asocjacja, generalizacja (dziedziczenie)
   • Podstawowe wzorce projektowe (Singleton, Fabryka, Metoda Szablonowa)

   Java SE API – biblioteka standardowa Javy – wprowadzenie

   • Najważniejsze pakiety
   • Klasa Object, rola i sposoby nadpisywania wybranych metod
   • Klasy opakowujące (wrappers)
   • Klasa Math

   Wyjątki

   • Mechanika działania wyjątków, konstrukcja try-catch
   • Klauzula finally i jej wykorzystywanie
   • Podstawowe rodzaje wyjątków: Throwable, Exception, RuntimeException, Error; wyjątki wyłapywane i nie
   • Klauzula try-with-resources, automatyczne zamykanie zasobów
   • Przegląd wbudowanych wyjątków platformy Java
   • Tworzenie własnych typów wyjątków
   • Asercje

   Obsługa napisów w Javie

   • Klasa String i operacje na napisach
   • Klasy StringBuilder i StringBuffer
   • Podstawowa obsługa wyrażeń regularnych (Pattern, Matcher)
   • Przetwarzanie tekstu fragment po fragmencie (String.split, StringTokenizer, Scanner)
   • Formatowanie napisów, dat i liczb (klasa Formatter i podklasy)
   • Ustawienia regionalne (Locale)
   • Umiędzynarodowienie i lokalizacja aplikacji (ResourceBundle)

   Tablice, kolekcje i klasy generyczne

   • Tablice: deklaracja, utworzenie, tworzenie tablicy o podanej zawartości
   • Tablice wielowymiarowe
   • Klasa narzędziowa Arrays
   • Kolekcje platformy Java (JCF): rodzaje, główne interfejsy, cechy wspólne i różnice
   • Porównanie wydajności operacji na różnych kolekcjach
   • Porównywanie obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator
   • Klasa narzędziowa Collections
   • Kolekcje specjalnego zastosowania oraz opakowania kolekcji: tylko do odczytu, synchronizowane itp.
   • Kopiowanie obiektów, interfejs Cloneable
   • Typy generyczne, działanie na przykładzie kolekcji, tworzenie własnych klas i metod generycznych

   Wejście / wyjście

   • Strumienie: wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe
   • Wybrane wyspecjalizowane klasy strumieni (w tym do obsługi plików i konsoli), opakowywanie strumieni
   • Obsługa kodowania znaków w Javie
   • Klasa Files i możliwości „NIO.2” (od Javy 7)
   • Serializacja: strumienie obiektowe, możliwość zmiany sposobu serializacji własnych klas

   Podstawowa obsługa baz danych

   • JDBC: wspólne klasy i interfejsy, sterowniki, otwieranie połączenia
   • Zapytania, zapytania sparametryzowane, obsługa wyników
   • Transakcje

   Programowanie wielowątkowe

   • Wątek: co to jest, sposoby tworzenia (Runnable i Thread)
   • Przeploty, priorytety, metody yield, join, sleep
   • Podstawowa synchronizacja: metody i bloki synchronized, metody wait i notify/notifyAll
   • Ryzyka programowania współbieżnego: wzajemne wykluczanie, zakleszczenie, zagłodzenie
   • Gotowe mechanizmy synchronizacji z pakietu java.util.concurrent
   • Pule wątków, mechanizm Fork/Join

   Podstawy programowania sieciowego

   • Podstawy protokołów IP / TCP / UDP
   • UDP w Javie (DatagramSocket, Datagram Packet)
   • TCP w Javie (Socket, ServerSocket)
   • Przesyłanie danych tekstowych, binarnych i obiektów
   • Możliwości współbieżnej obsługi wielu połączeń, select

   Programowanie funkcyjne w Javie

   • Klasy wewnętrzne i anonimowe
   • Lambda-wyrażenia i referencje do metod (od Javy 8)
   • Strumienie, zastosowanie dla kolekcji

   Wprowadzenie do technologii Spring

   • Spring Boot
   • Spring MVC
   • Spring Data

   Podstawy przetwarzania XML w Javie (DOM, SAX, StAX, JAXB, Transformer)

   Podstawy automatycznego testowania aplikacji

   • Rodzaje testów, testy jednostkowe
   • Biblioteka JUnit
   • Koncepcje TDD i BDD
   • Dodatkowe biblioteki: AssertJ oraz Mockito

   Przegląd zagadnień zaawansowanych

   • Debugowanie, logowanie
   • Obszary pamięci JVM, ustawianie rozmiaru podczas uruchomienia
   • Koniec życia obiektu (Garbage Collector, metoda finalize)
   • Monitorowanie zasobów wirtualnej maszyny
   • Ładowanie klas i Classloader
   • Podstawy refleksji
   • Integracja i zdalne wywoływanie procedur (RMI, web services)
   • Metody natywne (JNI)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

  • Ścieżka rozwoju
  • Udział w szkoleniu wspiera przygotowanie do certyfikacji OCPJP. 

  • W ramach szkolenia zapewniamy
  • W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
  Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

  Cele szkolenia

  Intensywny 5-dniowy kurs programowania w języku JAVA.  Kurs oprócz podstaw języka obejmuje m.in. podstawy Java Reflection API, JDBC oraz elementy JEE.  Szkolenie pokrywa się z większością zagadnień objętych certyfikatem OCPJP. 

  Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił

  • Podstawy języka JAVA
  • Programowanie webowych z wykorzystaniem frameworka Spring
  • Programowanie sieci TCp/IP
  • Programowanie aplikacji wielowątkowych 
  Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

  Profil uczestników

  Szkolenie skierowane jest do programistów chcących poznać język JAVA, pozwala na wsparcie przygotowań do certyfikacji OCPJP.

  Przygotowanie uczestników

  • Z uwagi na ilość realizowanych zagadnień oraz intensywność ich realizacji niezbędna jest umiejętność programowania w dowolnym języku. 
  Czas trwania

  Przed nami:

  • 5 dni, 40 godzin szkoleniowych
  Szczegółowy program szkolenia

  Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie

   • Platforma i język Java: najważniejsze pomysły i cechy charakterystyczne
   • Edycje Javy i rodzaje instalacji
   • Narzędzia Java SE: kompilator, debuger, interpreter, javadoc
   • Zasoby dostępne dla programisty: specyfikacja języka, dokumentacja API, tutoriale
   • Kompilacja i uruchamianie programów
   • Sposoby dystrybucji aplikacji Java SE

   Środowisko programisty Java

   • Intelij IDEA
   • Narzędzie kontroli wersji (Git, ewentualnie Subversion)
   • Budowanie aplikacji (Maven, opcjonalnie Gradle)

   Podstawy języka Java

   • Nazwy, obowiązujące konwencje
   • Literały liczbowe i tekstowe
   • Zmienne, deklaracja, inicjalizacja, przypisanie
   • Instrukcje sterujące: warunkowe (if, switch), pętle (while, for), przerwania i etykiety
   • Wyrażenia arytmetyczne i logiczny
   • Typy proste, konwersja i rzutowanie
   • Metody i parametry
   • Metoda main i parametry wiersza poleceń
   • Podstawowe sposoby komunikacji z otoczeniem i interakcji z użytkownikiem

   Programowanie obiektowe w Javie

   • Pojęcia obiektu i klasy
   • Definiowanie klas w Javie, pola i metody instancyjne
   • Konstruktory i bloki inicjalizacyjne
   • Pola i metody statyczne
   • Dziedziczenie i polimorfizm
   • Nadpisywanie metod (override)
   • Klasy abstrakcyjne, interfejsy, metody domyślne w interfejsach
   • Przeciążanie metod (overload)
   • Typy wyliczeniowe (enum)

   Podstawy projektowania obiektowego

   • Koncepcje związane z programowaniem obiektowym i ich znaczenie w Javie: Encapsulation, Coupling, Cohesion
   • Diagram klas UML
   • Zależności między klasami: agregacja, kompozycja, asocjacja, generalizacja (dziedziczenie)
   • Podstawowe wzorce projektowe (Singleton, Fabryka, Metoda Szablonowa)

   Java SE API – biblioteka standardowa Javy – wprowadzenie

   • Najważniejsze pakiety
   • Klasa Object, rola i sposoby nadpisywania wybranych metod
   • Klasy opakowujące (wrappers)
   • Klasa Math

   Wyjątki

   • Mechanika działania wyjątków, konstrukcja try-catch
   • Klauzula finally i jej wykorzystywanie
   • Podstawowe rodzaje wyjątków: Throwable, Exception, RuntimeException, Error; wyjątki wyłapywane i nie
   • Klauzula try-with-resources, automatyczne zamykanie zasobów
   • Przegląd wbudowanych wyjątków platformy Java
   • Tworzenie własnych typów wyjątków
   • Asercje

   Obsługa napisów w Javie

   • Klasa String i operacje na napisach
   • Klasy StringBuilder i StringBuffer
   • Podstawowa obsługa wyrażeń regularnych (Pattern, Matcher)
   • Przetwarzanie tekstu fragment po fragmencie (String.split, StringTokenizer, Scanner)
   • Formatowanie napisów, dat i liczb (klasa Formatter i podklasy)
   • Ustawienia regionalne (Locale)
   • Umiędzynarodowienie i lokalizacja aplikacji (ResourceBundle)

   Tablice, kolekcje i klasy generyczne

   • Tablice: deklaracja, utworzenie, tworzenie tablicy o podanej zawartości
   • Tablice wielowymiarowe
   • Klasa narzędziowa Arrays
   • Kolekcje platformy Java (JCF): rodzaje, główne interfejsy, cechy wspólne i różnice
   • Porównanie wydajności operacji na różnych kolekcjach
   • Porównywanie obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator
   • Klasa narzędziowa Collections
   • Kolekcje specjalnego zastosowania oraz opakowania kolekcji: tylko do odczytu, synchronizowane itp.
   • Kopiowanie obiektów, interfejs Cloneable
   • Typy generyczne, działanie na przykładzie kolekcji, tworzenie własnych klas i metod generycznych

   Wejście / wyjście

   • Strumienie: wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe
   • Wybrane wyspecjalizowane klasy strumieni (w tym do obsługi plików i konsoli), opakowywanie strumieni
   • Obsługa kodowania znaków w Javie
   • Klasa Files i możliwości „NIO.2” (od Javy 7)
   • Serializacja: strumienie obiektowe, możliwość zmiany sposobu serializacji własnych klas

   Podstawowa obsługa baz danych

   • JDBC: wspólne klasy i interfejsy, sterowniki, otwieranie połączenia
   • Zapytania, zapytania sparametryzowane, obsługa wyników
   • Transakcje

   Programowanie wielowątkowe

   • Wątek: co to jest, sposoby tworzenia (Runnable i Thread)
   • Przeploty, priorytety, metody yield, join, sleep
   • Podstawowa synchronizacja: metody i bloki synchronized, metody wait i notify/notifyAll
   • Ryzyka programowania współbieżnego: wzajemne wykluczanie, zakleszczenie, zagłodzenie
   • Gotowe mechanizmy synchronizacji z pakietu java.util.concurrent
   • Pule wątków, mechanizm Fork/Join

   Podstawy programowania sieciowego

   • Podstawy protokołów IP / TCP / UDP
   • UDP w Javie (DatagramSocket, Datagram Packet)
   • TCP w Javie (Socket, ServerSocket)
   • Przesyłanie danych tekstowych, binarnych i obiektów
   • Możliwości współbieżnej obsługi wielu połączeń, select

   Programowanie funkcyjne w Javie

   • Klasy wewnętrzne i anonimowe
   • Lambda-wyrażenia i referencje do metod (od Javy 8)
   • Strumienie, zastosowanie dla kolekcji

   Wprowadzenie do technologii Spring

   • Spring Boot
   • Spring MVC
   • Spring Data

   Podstawy przetwarzania XML w Javie (DOM, SAX, StAX, JAXB, Transformer)

   Podstawy automatycznego testowania aplikacji

   • Rodzaje testów, testy jednostkowe
   • Biblioteka JUnit
   • Koncepcje TDD i BDD
   • Dodatkowe biblioteki: AssertJ oraz Mockito

   Przegląd zagadnień zaawansowanych

   • Debugowanie, logowanie
   • Obszary pamięci JVM, ustawianie rozmiaru podczas uruchomienia
   • Koniec życia obiektu (Garbage Collector, metoda finalize)
   • Monitorowanie zasobów wirtualnej maszyny
   • Ładowanie klas i Classloader
   • Podstawy refleksji
   • Integracja i zdalne wywoływanie procedur (RMI, web services)
   • Metody natywne (JNI)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Udział w szkoleniu wspiera przygotowanie do certyfikacji OCPJP. 

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Najbliższe szkolenia

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33