Nadchodzą duże zmiany w CIT

W tygodniu do 27 października można spodziewać się przeprocesowania w Sejmie projektu ustawy wprowadzającej znaczne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Posiedzenie Senatu przewidziane jest na 8 i 9 listopada co zapowiada, że projekt pomyślnie przejdzie ścieżkę legislacyjną i zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Projektowane zmiany obejmą m.in. wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów oraz wprowadzenie limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia usług niematerialnych.

 

Jakie dokładnie zmiany czekają zatem przedsiębiorców?


 

Wyodrębnienie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) dwóch źródeł przychodów

Projekt zakłada podział przychodów na tzw. „przychody z zysków kapitałowych” oraz przychody z „innych źródeł”. Nowa kategoria „przychodów z zysków kapitałowych” ma objąć m.in. przychody:

  • z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy, nadwyżki finansowe, przychody z umorzenia udziałów, przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki);
  • z wkładów niepieniężnych (aportów);
  • ze zbycia wierzytelności i papierów wartościowych;
  • z niektórych praw majątkowych (licencje, know-how, prawa autorskie).

Kategoria przychodów określonych jako „inne źródła” będzie obejmować przychody z działalności operacyjnej, tj. podstawowej działalności gospodarczej (sprzedaży towarów i usług).

Istotą wprowadzanej regulacji jest brak możliwości pomniejszania dochodu z jednego źródła stratą z drugiego źródła. W praktyce kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozliczenia podatku będzie miała również odpowiednia alokacja kosztów do poszczególnych źródeł.

Jednocześnie na skutek uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, konieczności wyodrębnienia źródeł nie będą podlegać banki i niektóre inne instytucje finansowe, dla których tzw. „przychody z zysków kapitałowych” stanowią przedmiot podstawowej działalności gospodarczej.

 

Wprowadzenie limitu kosztów uzyskania przychodów (KUP) na wydatki ponoszone z tytułu tzw. usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio

Limitowi mają podlegać wydatki przekraczające w roku podatkowym 3 mln PLN, poniesione z tytułu tzw. usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych pośrednio lub bezpośrednio (zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych) obejmujące m.in. koszty:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz innych świadczeń o podobnym charakterze;
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności z tytułu korzystania lub prawa korzystania z autorskich i pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności intelektualnej, know-how.

Zgodnie z projektem, limit KUP miałby wynosić 5% zysku operacyjnego podatnika (liczonego według wzoru wskazanego w ustawie). Oznacza to, że wydatki ponoszone z tytułu zakupu usług niematerialnych w kwocie przewyższającej 3 mln PLN będą limitowane. Przyjęte w trakcie prac legislacyjnych ograniczenia nie będą miały zastosowania dla płatności objętych uprzednim porozumieniem cenowym.

Co ciekawe, w pierwotnym projekcie limit kosztów miał obejmować również wydatki na rzecz podmiotów niepowiązanych. Jednakże po konsultacjach społecznych zrezygnowano z tego rozwiązania. Zwiększeniu uległ również próg wydatków, w stosunku do których znajdzie zastosowanie limit z 1,2 mln PLN do 3 mln PLN rocznie.

Wprowadzenie ww. limitu powoduje konieczność uważnego przyjrzenia się wydatkom dotyczącym transakcji z podmiotami powiązanymi, nie tylko z perspektywy regulacji dotyczących cen transferowych, ale także nowo wprowadzanych limitów dotyczących kosztów uzyskania przychodów.

 

Modyfikacja przepisów o tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji

Projektowane zmiany przewidują również wprowadzenie limitu KUP dla kosztów finansowania dłużnego w przypadku wystąpienia nadwyżki kosztów finasowania dłużnego nad przychodami o charakterze finansowym. Według projektowanych przepisów, podatnicy będą mogli ująć w KUP jedynie część ww. nadwyżki nieprzekraczającej 30% zysku operacyjnego podatnika (liczonego według wzoru wskazanego w ustawie).

W przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących przepisów, dla kwestii ustalenia limitu KUP bez znaczenia będzie źródło pochodzenia finansowania (tj. nie trzeba będzie już weryfikować powiązań między podmiotami).

Jest to niezwykle istotna zmiana z punktu widzenia pomiotów korzystających z zewnętrznego finansowania i z uwagi na powyższe zasadne jest zrewidowanie już teraz poziomu zadłużenia wynikającego z wszelkich form finansowania dłużnego pod kątem nowych regulacji. Wkrótce przedstawimy Państwu inne istotne zmiany zawarte w nowelizacji

 

Autorzy:

Krzysztof Rembierz, adwokat w Arena TaxKrzysztof Rembierz, adwokat w Arena Tax

Adwokat posiadający ponad 9 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Praktyka zawodowa Krzysztofa skupia się na obsłudze prawnej i podatkowej instytucji finansowych oraz firm z sektora nowych technologii.

 

 

 

 

 

Agata Czerniak, doradca podatkowy w Arena Tax

Agata Czerniak, doradca podatkowy w Arena Tax

Licencjonowany doradca podatkowy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w prowadzeniu sporów podatkowych i bieżącym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

Arena Tax

W razie pytań prosimy o kontakt z Rafałem Czyżewskim:

e-mail: rafal.czyzewski@arenatax.pl;

tel.: +48 22 102 21 00 .

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza