ESEF – nowy wymóg dla Emitentów papierów wartościowych w Unii Europejskiej

Nowy format raportów rocznych

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to nowy wymóg dotyczący postaci, w jakiej będą tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na GPW.

Wymóg dotyczy wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE – w Polsce to właśnie spółki z GPW. 

Aplikacja Comarch ESEF to narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z najnowszymi wymogami.

Zapisz się na demo

Co wnosi raportowanie w ESEF?

1. Wszystkie raporty roczne sporządzone przez Emitentów będą tworzone i publikowane w formacie XHTML – pozwoli to na odczytywanie każdego tego typu raportu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) będą znakowane/tagowane przy użyciu języka znaczników XBRL:

  • Poprawne wyświetlanie sprawozdań w XBRL w przeglądarce internetowej będzie możliwe dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu Inline XBRL.
  • Taksonomia, czyli słownik do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL, jest oparta na MSSF.
  • Od 1 stycznia 2020 r. podstawowe elementy sprawozdania finansowego (wszystkie elementy prócz informacji dodatkowej) będą znakowane szczegółowo. Z kolei od stycznia 2022 r. obowiązywać będzie znakowanie informacji dodatkowej (lecz już na poziomie zbiorowym).

Typy raportowania wg ESEF

Od kiedy obowiązuje raportowanie w ESEF?

ESEF będzie stosowany do rocznych sprawozdań finansowych począwszy od roku 2020. Oznacza to, że pierwsze raporty w nowej postaci będą składane na początku roku 2021.

Niech nikogo nie zwiedzie odległy termin – nie ma zbyt wiele czasu na przygotowanie się. Poziom wiedzy i praktyki na temat standardu XBRL jest stosunkowo niski w Polsce z powodu braku jego dotychczasowej popularności w naszym kraju.

Paweł Krupa
Product Manager systemów FK/HR Comarch SA

Ekspert Comarch - Paweł Krupa - Product Manager rozwiazan finansowo księgowych i kadrowych

Korzyści z raportowania w ESEF

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg wielowymiarowych korzyści które opierają się głównie na zwiększeniu porównywalności i użyteczności informacji finansowych.

Dla spółek giełdowych

Najważniejsze korzyści wiążą się ze zmniejszeniem liczby błędów w raportowanych danych, a w dalszej pespektywie z możliwością analizy danych finansowych innych spółek w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne.

Dla inwestorów

Ta grupa uzyska dostęp do ustrukturyzowanej informacji – czyli możliwość szybkiego, kompleksowego przetwarzania najważniejszych informacji finansowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki analizy finansowej (inwestorzy większość czasu będą mogli poświęcić samej analizie, a nie zbieraniu danych).

Dla organów nadzorujących np. KNF

Przy tworzeniu sprawozdania w formacie XBRL przewidziano szeregu walidatorów które na bieżąco informują o błędach lub uwagach. Większa przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie na większą pewność co do poprawności danych

Co w praktyce oznacza XBRL?

Sprawozdanie finansowe w XBRL pozwala na przechowywanie znaczników/danych o wybranej pozycji tego sprawozdania finansowego.

Każda pozycja w sprawozdaniu może być oznaczona/tagowana. Pozycja taka może mieć zaszyte w sobie takie informacje jak:

  • Pozycja z taksonomii MSSF (pozycja ze słownika).
  • Okres jakiego dana wartość dotyczy
  • Waluta
  • Wielkość zaokrągleń (np. kwota przedstawiona w tys. czy mln.)
  • Nazwa podmiotu którego ta dana dotyczy.

Comarch w międzynarodowych testach ESEF

Jednostką która została odpowiedzialna za opracowanie regulacji dotyczących jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego w Unii Europejskiej jest Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W 2017 r. ESMA przeprowadził testy mające na celu praktyczną ocenę tworzonych regulacji w zakresie ESEF. Na podstawie wniosków wyciągniętych podczas testów praktycznych, ESMA dopracowała i sfinalizowała projekt ESEF.

Jednym spośród 25 Emitentów z Unii Europejskiej biorących udział w testach był Comarch SA (akcje Comarch S.A. są notowane warszawskiej Giełdzie Papierów Wartosciowych). Udział w testach pozwolił na rozpoznanie przez Comarch tworzących się wtedy regulacji i wytycznych dotyczących ESEF.

Doświadczenie zdobyte podczas testów oraz wzorowa komunikacja pomiędzy zespołami Raportowania Finansowego Comarch a zespołem produkcyjnym systemów Comarch ERP, pozwoliła na budowę projektu logicznego nowej aplikacji Comarch ESEF, której używanie pomoże spełnić nowe wymogi raportowania przez Emitentów z całej Unii Europejskiej.

Comarch S.A. udostępni swoje sprawozdanie finansowe za rok 2019 w formacie iXBRL stworzone w aplikacji Comarch ESEF rok wcześniej niż wymagają tego nowe przepisy.

Bieżące informacje o ESEF w Polsce na stronach KNF

Więcej na temat ESEF na stronach ESMA

Testy ESEF z udziałem Comarch SA


Wypełnij poniższy formularz, a na Twój adres email wyślemy powiadomienie o udostępnieniu wersji demo Comarch ESEF, które pojawi się w grudniu 2019 roku.
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego telefoniczni, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe. Przeczytaj: Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez spółki z grupy Comarch oraz o Twoich uprawnieniach.

Informujemy Cię, że Comarch S.A. jest producentem systemów ERP, które sprzedawane i wdrażane są przez Autoryzowaną Sieć Partnerów Comarch . W związku z takim modelem sprzedaży może skontaktować się z Tobą zarówno przedstawiciel Comarch S.A. jak i przedstawiciel firmy Partnerskiej Comarch.