SENT – czym jest system rejestracji i monitorowania przewozu towarów?

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) to system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych, takich jak paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, czy susz tytoniowy. 

Każda firma transportowa, która zajmuje się przewozem towarów wrażliwych musi zgłosić ten fakt do rejestru SENT. W ustawie określono kody CN, które podlegają monitorowaniu. Niewywiązanie się z ustawowych obowiązków wiąże się z ryzykiem kary. Grzywna może sięgać aż 20 tys. złotych.

12 stycznia br. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zgodnie z rozporządzeniem zostaje wprowadzony katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju. Zmiana rozporządzenia polega na objęciu SENT przewozu 11 rodzajów odpadów.

Jak działa SENT?

Dostęp do SENT odbywa się za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Konto na PUESC może założyć sobie tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do dokonywania czynności w rejestrze SENT może to być, np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia konieczne jest posiadanie zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC – wymaga to założenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji. 

Natomiast przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują zgłoszenia mogą posiadać jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga to tylko założenia konta na PUESC.

Jakie produkty i towary podlegają monitorowaniu SENT?

Katalog towarów jest określony w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 3 ust. 2) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na liście monitorowania przez SENT są m in. towary zawierające alkohol etylowy, paliwa opałowe, alkohol całkowicie skażony, susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy wyroby medyczne.

UWAGA!

12 stycznia 2024 roku weszła w życie zmiana rozporządzenia. Systemem SENT objęto przewóz 11 rodzajów odpadów – realizowanego na podstawie art. 5 ustawy SENT. Chodzi tu o odpady, których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Są to przede wszystkim odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki lub inne substancje niebezpieczne, zawiesiny zawierające farby i lakiery, zmywacz farb lub lakierów, odpady farb drukarskich i inne substancje.

SENT uwzględnia również uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne i uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne – łącznie 11 rodzajów odpadów. Przewóz tych towarów trzeba będzie zgłaszać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie do systemu SENT?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zamiaru przewozu towaru wrażliwego przez podmiot wysyłający poprzez wypełnienie formularza. Po zalogowaniu się na PUESC należy wybrać właściwą usługę w grupie „Przewóz towarów objętych monitorowaniem (SENT)”, a potem odpowiedni formularz.

W zgłoszeniu podaje się informacje o podmiocie wysyłającym, odbierającym, o towarze, o trasie (miejsce załadunku, dostawy towaru, dacie wyjazdu z Polski jeżeli występuje).

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza do rejestru zostaje wygenerowany numer SENT (ważny przez 10 dni) oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego z uczestników procesu (wysyłającego, przewoźnika oraz odbierającego).

Podmiot zgłaszający przekazuje numer referencyjny przewoźnikowi (w przypadku sprzedaży krajowej należy również przekazać ten numer podmiotowi odbierającemu). Kolejnym etapem jest uzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika. Musi on dodać swoje dane, numer rejestracyjny pojazdu, informacje o licencji, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę zakończenia. Przewoźnik może rozpocząć transport po uzyskaniu potwierdzenia.

Ostatnim etapem realizacji zgłoszeń w systemie SENT jest uzupełnienie zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dostarczeniu towaru. Podmiot odbierający zamyka zgłoszenie uzupełniając informacje o odbiorze towaru i wpisując datę zakończenia przewozu.

Przewóz towarów z terytorium państwa członkowskiego UE albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import) podmiot odbierający przez rozpoczęciem przewozu powinien:

  • przesłać zgłoszenie do systemu SENT,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia
  • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

W sytuacji przewozu towaru przez terytorium Polski, z państwa Unii Europejskiej do drugiego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, obowiązek zgłoszenia przewozu towaru leży po stronie przewoźnika.

Obsługa SENT w systemie Comarch ERP Optima

System Comarch ERP Optima daje możliwość generowania i wysyłania zgłoszeń przewozu towaru na PUESC do systemu SENT przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający. Zgłoszenia SENT można tworzyć ręcznie i generować na podstawie FS, WZ, FZ, PZ.

Taki sposób znacząco ułatwia i przyspiesza proces zgłoszenia – nie jest potrzebne wypełnianie formularza na PUESC, wystarczy jednorazowe poprawne skonfigurowanie w systemie ERP, a następnie generowanie zgłoszeń. 

Comarch ERP Optima umożliwia wybór dwóch typów zgłoszenia przewozu towaru:

  • Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG
  • Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych

Więcej informacji na stronie Pomocy: 

- https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/formularz-zgloszenia-wysylka-do-systemu-sent/

- https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/zgloszenia-sent/

Obsługa SENT w systemie Comarch ERP XL

Comarch ERP XL umożliwia rejestrowanie i wysyłanie do systemu SENT zgłoszeń przywozu i wywozu towarów wrażliwych. Zgłoszenia można rejestrować ręcznie wprowadzając wszystkie potrzebne dane takie jak podmiot wysyłający, odbierający, kody CN transportowanych towarów wraz z ilością bezpośrednio na formularz zgłoszenia w Comarch ERP XL.

Możliwe jest również wygenerowanie zgłoszenia na podstawie dokumentów handlowych. ZPT - wywóz można wygenerować na podstawie dokumentów: FS, FSE, WZ, WZE natomiast ZPT - przywóz na podstawie FZ, PZ, FA, PZI.

Zarejestrowane zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych należy przesłać do systemu SENT za pomocą przycisku Wyślij zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia i poprawnej weryfikacji pobierany jest z systemu SENT nr referencyjny zgłoszenia oraz klucze dostępu do zgłoszeń dla Wysyłającego, Odbierającego, Przewoźnika. Informacje te zapisywane są na zakładce SENT zgłoszenia. 

Zgłoszenia wysłane do SENT mogą być modyfikowane, anulowane oraz zamykane – informacja o wprowadzonych zmianach może być przesyłana do sytemu SENT, który na tej podstawie aktualizuje stan zgłoszenia w systemie. Możliwa jest również wysyłka zgłoszeń mailem w przypadku awarii systemu SENT.

Więcej informacji na stronie Pomocy:

- https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/sent-zgloszenia-przewozu-towarow-wrazliwych/

oraz w biuletynie:

- https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/xl131-system-monitorowania-transportu-towarow-wrazliwych-zgloszenia-do-sent/

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza