Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

   Opis szkolenia

   Szkolenie „Autoprezentacja, sztuka przekonywania, wywierania wpływu” przeznaczone jest dla firm, instytucji, organizacji, których działalność opiera się na kontakcie z klientem (petentem) lub celem jej jest docieranie do grup społecznych i biznesowych, w których zamierza poszukiwać poparcia i współpracy.

   • Cele szkolenia

    • poznanie teorii skutecznej autoprezentacji
    • kształtowanie umiejętności przekonywania do swojego zdania, argumentacji, wpływania na decyzje i działania innych
    • nabycie i rozwój zdolności świadomego kierowania własnym wizerunkiem i wpływania na ocenę własnej osoby przez odbiorców
    • poznanie własnych zalet i słabości w kontekście wystąpień publicznych
    • poznania cech osobowościowych przydatnych dobremu prezenterowi
    • doskonalenie pamięci, przydatne dla prezenterów, mówców, referentów
    • sprawdzenie w praktyce stopnia sprawności w wystąpieniach publicznych
    • poznanie i ćwiczenie zastosowania chwytów językowych w przekazie ustnym i pisemnym
     
    Przy  założeniu  powyższych  celów  efektem  szkolenia  jest :

    Ø  zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznej autoprezentacji

    Ø  nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnego wpływania na odbiorcę

    Ø  udoskonalenie własnego warsztatu przygotowania i prowadzenia wystąpienia publicznego

    Ø  przekonanie się uczestników treningu o swoim potencjale i możliwościach w kontekście bycia dobrym przedstawicielem, prezenterem, retorem, sprzedawcą

    Ø  wzrost efektywności Instytucji i jej rozwój, będący skutkiem osiągnięcia czterech wcześniejszych  efektów  szkolenia
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie „Autoprezentacja, sztuka przekonywania, wywierania wpływu” przeznaczone jest dla firm, instytucji, organizacji, których działalność opiera się na kontakcie z klientem (petentem) lub celem jej jest docieranie do grup społecznych i biznesowych, w których zamierza poszukiwać poparcia i współpracy. A zatem odbiorcami powinni być:

    przedstawiciele firm, agenci, pełnomocnicy, reprezentanci – osoby, które w imieniu firmy oferują produkt klientowi, dokonują prezentacji, mają za zadanie przekonywać do zakupu, wyboru oferty
    biznesmeni – ci, którzy we własnym interesie nawiązują kontakt ze współpracownikiem i klientem, aby przekonać go do współpracy i płynących z niej korzyści
    wykładowcy – osoby prowadzące zajęcia, wykłady, szkolenia, których praca polega na uczeniu, przekazywaniu wiedzy słuchaczom szkół i uczelni
    rzecznicy – komentujący działania i decyzje struktur, których są rzecznikami, mający kontakt z mediami i innymi środowiskami opiniotwórczymi
    działacze społeczni i polityczni – chcący przekonywać do swoich działań i idei, szukający poparcia społecznego dla realizacji szerszych zamierzeń oraz poparcia politycznego
    szefowie firm – aby mieli świadomość, jakich cech, postaw i zachowań powinni oczekiwać od swoich podwładnych, kontaktujących się z klientami
     

    Szkolenie ma charakter uniwersalny i dotyczy kompetencji potrzebnych każdemu, kogo praca polega między innymi na prezentowaniu treści wobec grupy osób (prezentacje handlowe, sprawozdania na Zarządzie, wystąpienia konferencjyjne itd.), a zatem uczestnikiem szkolenia może być każdy, kto chce świadomie wywierać wpływ na innych poprzez umiejętność występowania i przekonywania innych.
   • Wymagania wstępne

    brak
   • Czas trwania

    2 dni - 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych)
   • Metody realizacji szkolenia

    * mini-wykłady - zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej  efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności.

    * ćwiczenia - pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w  większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg. Niektóre z ćwiczeń przeprowadzane "na żywca" przed wykładem relaksują i mobilizują uczestników do  teoretycznej części szkolenia.

    * dyskusja – stanowi moment refleksji po wykonywanych ćwiczeniach, pomaga zrozumieć mechanizmy funkcjonowania mówcy podczas wystąpienia, daje możliwość realnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, moderowana przez trenera, kształtuje docelowe dobre praktyki

    * akwarium i obserwacja – uczestnicy nie tylko ćwiczą własne wystąpienia, ale uczą się również poprzez obserwację innych. Stąd łatwiej wyciąga się wnioski dotyczące skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień publicznych

    * praca zespołowa – nad określonymi modułami pozwala na wieloperspektywiczne spojrzenie na zagadnienie i wspólne opracowanie dobrych praktyki (np. w obszarze różnicowania wystąpienie zależnie od rodzaju publiczności)

    * wystąpienia uczestników – stanowią globalne praktyczne podsumowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy i analizowanych umiejętności. Dają możliwość rzetelnego „sprawdzenia się” uczestnika podczas wystąpienia przed audytorium. Szeroko omawiane stanowią podstawę do dalszego doskonalenia się prezentera i dostrzegania auto rozwoju.
   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    1. Integracja – wpisana w treść szkolenia. Prezentacja na czas uczy selekcji treści i umiejętności zarządzania sobą w czasie wystąpienia
    2.  Efekt pierwszego wrażenia – budowanie dobrego pierwszego wrażenia w komunikacji, jego elementy, uświadamianie wagi postawy asertywnej i pewności siebie w pierwszym kontakcie
    3.  Kontakt wzrokowy – począwszy od analizy roli dobrej prezentacji uczestnicy wdrażani są w poszczególne elementy prawidłowej komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Na tym etapie ćwiczą prawidłowy kontakt wzrokowy, dowiadują się o zasadach percepcji informacji przed odbiorcę wystąpienia publicznego
    4.  Postawa ciała i gestykulacja – uczestnicy  ćwiczą prawidłową postawę ciała w procesie wystąpień publicznych, a także poznają znaczenie najpopularniejszych gestów i ich wpływ na odbiorcę
    5.  Przygotowanie wystąpienia – pytania na wstęp – analiza procesu przygotowania planu wystąpienia, ustalenia jego celu, chwytów językowych, doboru adekwatnych argumentów
    6.  Analiza publiczności – rozróżnianie typów odbiorców, różnych grup słuchaczy. Decyzje werbalne i metodyczne jako efekt świadomej analizy struktury publiczności. Omówienie ryzyka konfliktu w odbiorcą
    7.  Struktura wystąpienia – wstęp i zakończenie. Cechy dobrego wstępu i jego elementy werbalne, rola wstępu i zakończenia w kreowaniu dobrego wizerunku mówcy.
    8.  Trema w wystąpieniach – techniki radzenia sobie z tremą przed wystąpieniem i w jego trakcie. Kontrola stresu. Budowanie pewności siebie mówcy.
   • Umiejętności

    Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

    ·       zadbać o prawidłowy efekt pierwszego wrażenia przez audytorium

    ·       zarządzać swoją komunikacją niewerbalną podczas wystąpień (wzrok, gesty, postawa)

    ·       przygotować się do wystąpienia w kontekście rodzaju publiczności

    ·       zbudować strukturę swojego wystąpienia i poprowadzić wystąpienie zgodnie ze strukturą

    ·       niwelować treme przez wystąpieniem publicznym
   • Ścieżka rozwoju

    Szkolenie nie posiada dalszej ścieżki szkoleniowej.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia