Zmiany w podatkach 2023. Na co muszą się przygotować przedsiębiorcy?

Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego należy spodziewać się modyfikacji zasad opodatkowania. W zakresie podatków dochodowych, początek roku 2023 r. wiąże się z wejściem w życie kolejnych zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy o CIT, PIT i innych ustaw, tj. w tzw. Polskim Ładzie 3.0. Nowelizacja przewiduje również nowe brzmienie niektórych przepisów, które należy stosować dopiero do dochodów osiąganych w 2023 r. 

W zakresie podatku VAT oczekujemy natomiast regulacji, które mają być wprowadzone w 2023 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.

Warto również dodać, że w roku 2023, jednym z najgorętszych tematów wśród podatników będzie Krajowy System e-Faktur, którego obowiązek stosowania zaplanowano na 1 stycznia 2024 roku. 

Zmiany w zakresie podatku CIT

Na mocy przepisów tzw. Polskiego Ładu 3.0 od 2023 r. wprowadzono kolejne zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT) tj., przede wszystkim zasadę, zgodnie z którą w przypadku przekroczenia kwoty 2 mln złotych, złożenie pierwotnego oświadczenia płatnika może nastąpić do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia tej kwoty. Ponadto, przewidziano również zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodu z dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej zwolnionej z opodatkowania CIT na podstawie art. 24n ustawy o CIT.  

Do należnych od 1 stycznia 2023 r. składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w finansowanej przez płatnika części, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy stosować nowe reguły ich ujmowania w kosztach uzyskania przychodów. Powinno ono nastąpić w momencie, w którym ujęto w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia.

Należy się również spodziewać zmian w zakresie ulgi na złe długi. Od 1 stycznia 2023 r. likwidacji ulegnie załącznik CIT-WZ. Podatnicy nie będą już, więc musieli wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązań, z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania. Wprowadzono również zasadę, zgodnie, z którą w przypadku, gdy podatnik poniósł stratę, ulgę należy zastosować do straty pochodzącej ze źródła, z którą związana jest transakcja handlowa. Ponadto, przypisano ulgę proporcjonalnie do dochodów opodatkowanych różnymi stawkami. Proponowane zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. i znajdą zastosowanie do zeznań składanych poczynając od rozliczenia za 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 wchodzą w życie także zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Zmiany spowodują eliminację podwójnego opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych poprzez doprecyzowanie, że podatek można pomniejszyć o podatek zapłacony przez jednostkę zależną w części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki zależnej. Wyeliminowano również wątpliwości co do określenia wartości bilansowej aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych oraz co do zasad ustalania dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych, precyzując sposób obliczeń. Należy jednak pamiętać, że jeśli rok podatkowy zagranicznej jednostki kontrolowanej jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2022 r., przepisy w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do końca tego roku podatkowego. 

Ustawa nowelizująca wprowadza także istotne modyfikacje zasad dotyczących podatku od przerzuconych dochodów, w tym przesłanek opodatkowania, a także sposobów kalkulacji wysokości podatku zagranicznego oraz kwalifikowanych kosztów, które należy stosować od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami za przerzucone dochody uznaje się wyłącznie koszty ujęte w KUP poniesione na rzecz niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski podmiotu powiązanego. Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy przewidują przeniesienie ciężaru dowodu, że nie został spełniony, co najmniej jeden z warunków powstania opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, na spółkę, która zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów koszty kwalifikowane.

Ponadto od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe regulacje o podatku minimalnym, podwyższające m.in. wskaźnik rentowności do 2%, wprowadzające dodatkowe wyłączenia z kosztów kwalifikowanych oraz wyłączenia z zakresu podmiotowego podatników podatku minimalnego. Co istotne, nowe przepisy przewidują również zwolnienie podatników z zapłaty podatku minimalnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą również nowe zasady związane z preferencyjnym opodatkowaniem spółki holdingowej. Co najistotniejsze, wprowadzono w tym zakresie całkowite zwolnienie z opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych. Wcześniej zwolnione z opodatkowania było 95% dochodu z tych dywidend. Zmieniono także definicję spółki holdingowej usuwając warunek braku korzystania ze zwolnień, o których mowa w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4. Wprowadzono również zasadę zgodnie, z którą zwolnienia z opodatkowania dochodów z dywidend oraz ze zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej możliwe jest, jeśli warunki określone w przepisach o spółce holdingowej są spełnione nieprzerwanie przez okres 2 lat.

Dodatkowo, od 2023 r. formularz CIT-ST należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie podatku PIT

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzące w życie lub stosowane od 2023 roku  stanowią, co do zasady zmiany analogiczne do tych przewidzianych w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przewidziano jednak również nowelizację przepisów dotyczących pobierania przez płatnika zaliczek. Od 2023 r. generalną zasadą będzie, że wnioski i oświadczenia mające wpływ na obliczenie zaliczek będą dotyczyć również kolejnych lat podatkowych, w tym zasada ta będzie odnosić się także do oświadczenia o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w zakresie podatku VAT

W 2023 r. możemy się spodziewać zmian w zakresie podatku VAT wprowadzonych przez tzw. pakiet SLIM VAT 3, który obecnie znajduje się w fazie projektu (planowane wejście w życie to drugi kwartał 2023 r.).

Na chwilę obecną projekt przewiduje następujące zmiany:

  • przyjęcie generalnej zasady, zgodnie z którą, w przypadku zmiany podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, przeliczenia na złote należy dokonywać wg kursu średniego danej waluty przyjętego dla przeliczenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą. Od zasady tej przewidziane są jednak wyjątki,
  • posiadanie faktury nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku tj. uchylone zostaną przepisy o obowiązku posiadania faktury w terminie 3 miesięcy oraz przepisy wprowadzające mechanizm korekt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • doprecyzowana zostanie regulacja, zgodnie z którą korekty WDT ze stawki 23% na 0% należy dokonywać za okres w którym powstał obowiązek podatkowy dla tego,
  • zakłada się obniżenie wysokości preferencyjnych stawek sankcyjnych VAT – z 20% do 10%, gdy podatnik złoży korektę po zakończeniu kontroli, z 15% do 5% gdy podatnik złoży korektę przed kontrolą celno-skarbową,
  • przewidziana jest możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej jeżeli miałaby ona zostać wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu zaliczkowanej transakcji,
  • planowane są zmiany w statusie tzw. małego podatnika, przede wszystkim dotyczące możliwości zastosowania metody kasowej – podniesienie limitu z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR,
  • planowane jest podniesienie z 500 zł do 10 000 zł kwoty limitującej uproszczenie w przypadku współczynnika VAT w wysokości 98%,
  • w zakresie mechanizmu podzielonej płatności - możliwość przekazania środków między rachunkami VAT podmiotów wchodzących w skład grupy VAT oraz więcej możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT, tj. np. na poczet podatku od kopalin, od sprzedaży detalicznej, tonażowego, opłaty od „małpek”

Przypominamy jednak także, że najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), na którego obowiązywanie należy się przygotować. System ten ma umożliwić wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w ustrukturyzowanej formie. Obowiązek stosowania KSeF będzie dotyczyć faktur dokumentujących zarówno transakcje krajowe, jak i dostawy transgraniczne.  Każda faktura wystawiona po 31 grudnia 2023 r. będzie, więc najprawdopodobniej musiała być zgodna ze strukturą logiczną określoną przez Ministerstwo Finansów  oraz wystawiona w systemie KSeF.

Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo omówić z doradcą Taxpoint wpływ ww. zmian na prowadzoną działalność.

Katarzyna Knapik - Partner Taxpoint (CIT), Marcin Radwan - Partner Taxpoint (VAT), Waldemar Knap - Menadżer Taxpoint, Marta Jamka - Konsultant Taxpoint.

Systemy Comarch ERP w gąszczu zmian prawnych

Przełom roku charakteryzuje się zazwyczaj wyostrzoną czujnością osób zajmujących się w firmach obszarami księgowymi i kadrowymi. Wynika to głównie z wprowadzania w tym okresie szeregu zmian w przepisach prawa – powyższy tekst potwierdza, że nie inaczej jest tym razem. Zmiany w obszarach m.in.  PIT, CIT, VAT to zagadnienia, które na bieżąco są analizowane i uwzględnione w udostępnianych na rynek wersjach Comarch ERP. Przy tak ogromnej liczbie Klientów, nie można pozwolić sobie na niedociągnięcia w uwzględnianiu przepisów prawa w systemach. I dlatego ostatnie wersje systemów Comarch ERP zawierają  zmiany w m.in. sposobie naliczania wynagrodzeń, deklaracjach, plikach JPK, stawek diet, zmianach związanych ze stosowania KUP i w wielu innych obszarach.

Na uwagę zasługuje również wątek KSeF (Krajowy System e-Faktur) - mimo tego, że obowiązek wymiany ustrukturyzowanych faktur przewidziany jest na 1 stycznia 2024 roku, to już teraz użytkownicy posiadający systemy Comarch ERP mogą wysyłać e-Faktury na środowisko demonstracyjne oraz produkcyjne Krajowego Systemu e-Faktur. Dodatkowo, w ciągu kolejnych miesięcy systemy Comarch ERP uzbrajane będą w kolejne funkcjonalności w zakresie KSeF, aby wejście w życie tej rewolucji było efektywne i mimo nowych obowiązków przynosiło szereg korzyści.

Zobacz webinar Podatki 2023 – nowości i zmiany

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza