Podstawy modelowania systemów w języku UML

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Podstawy modelowania systemów w języku UML


   Szkolenie w wersji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie dzięki któremu uczestnik zapozna się z praktycznym wykorzystaniem języka UML w projektowaniu systemów. a także wykorzystaniem narzędzia wspomagającego użycie UML (na przykładzie programu Enterprise Architect).

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest:

   • praktyczne wykorzystanie języka UML w projektowaniu systemów.
   • odczytywanie i interpretacja podstawowych, niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML.
   • zapisanie poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi).
   • tworzenie dokumentacji projektów  informatycznych (również funkcjonalnej/reklamowej, użytkowej i wykonawczej/technicznej).
   • wykorzystanie narzędzia wspomagającego użycie UML (na przykładzie programu Enterprise Architect).

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • wykonał wstępną analizę potrzeb klienta,
   • modelował środowisko biznesowe oraz podstawową architekturę tworzonych systemów,
   • tworzył algorytmy przebiegu procesów (biznesowych i informatycznych),
   • budował procesy analityczno-projektowe i deweloperskie.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w ramach zespołów tworzących systemy informatyczne i potrzebują języka usprawniającego współpracę (wewnątrz zespołu oraz z klientami). Szkolenie dla analityków biznesowych i systemowych, programistów, testerów, dokumentalistów, wdrożeniowców oraz dla menedżerów w/w zespołów.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagana wiedza uczestników: ogólna znajomość zagadnień związanych z procesami projektowania i tworzenia systemów.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 3 dni, 24 godzin szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

   Język UML

   Cel i zastosowanie

   Korzyści płynące z dobrej dokumentacji projektowej

   • Potrzeba istnienia (sensownych) standardów
   • Powstanie i wersje języka
   • Do czego służy UML?
   • UML a projektowanie obiektowe
   • Typy diagramów
   • Cechy dobrego modelu w UML
   • Podstawowe problemy przy projektowaniu
   • Narzędzia wspomagające

   Tworzenie modelu

   • Budowa okna programu
   • Tworzenie nowego modelu/projektu
   • Podstawowe operacje na modelu

   Class Diagram – słownik terminologii klienta i architektura systemu

   • Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem obiektowym
   • Analiza językowa
   • Tworzenie diagramu klas
   • Ćwiczenia

   Informacje uściślające definicje klas

   • Atrybuty klasy – właściwości obiektów systemu
   • Operacje klasy – funkcje i działania obiektów systemu
   • Dobra praktyka – typy danych dla atrybutów i argumentów operacji
   • Dodatkowe informacje uściślające definicję klasy – cel i ograniczenia obiektów systemu
   • Ćwiczenia

   Związki (ang. relationships) między klasami – struktura zależności obiektów systemu

   • Złożenie lub agregacja
   • Powiązanie (asocjacja) między klasami
   • Role powiązanych klas
   • Liczebność dla związku między klasami
   • Ćwiczenia [40 min.]

   Stereotypy – rozszerzenia języka

   Kryteria poprawności diagramu UML

   Object Diagram – specyficzne obiekty systemu

   • Konwencje UML
   • Tworzenie diagramu obiektów

   Package Diagram

   • Tworzenie diagramu pakietów

   Use Case Diagram – procesy realizowane przez system

   • Analiza funkcjonalna – cel i znaczenie
   • Diagram przypadków użycia w analizie funkcjonalnej
   • Podstawowe elementy
   • Przypadek użycia (use case)
   • Aktor (actor)
   • System
   • Konwencje UML
   • Tworzenie diagramu przypadków użycia
   • Ćwiczenia

   Scenariusze (scenarios) – czynności składowe procesów

   • Struktura scenariusza
   • Znaczenie scenariuszy w analizie
   • Znaczenie scenariuszy w projekcie
   • Dodawanie scenariuszy
   • Ćwiczenia

   Optymalizacja tworzenia scenariuszy

   Kryteria wydzielania procesów w trakcie pisania scenariuszy

   Związki na diagramach przypadków użycia – zależności między procesami w systemie

   • Asocjacja aktora z przypadkiem użycia
   • Przypadek zawierany (include)
   • Przypadek rozszerzający (extend)
   • Punkt rozszerzenia przypadku użycia (extension point)
   • Ćwiczenia

   Activity Diagram – algorytmy przebiegu procesów

   Podstawowe pojęcia

   Konwencje UML

   Tworzenie diagramu czynności

   • Punkt początkowy (initial point)
   • Czynność (activity)
   • Punkt końcowy (final point)
   • Przepływ sterowania (control flow)
   • Czynność uszczegółowiona

   Przepływy decyzyjne – uwarunkowane rozgałęzienie procesu

   Przepływy współbieżne – przetwarzanie równoległe

   • Rozwidlenie (fork node) lub scalenie (join node)
   • Specyfikacja scalenia (join specification)
   • Tory (swimlanes) i partycje (partitions) – oznaczanie odpowiedzialności lub miejsca realizacji
   • Wagi (weights) – uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej
   • Sygnały (signals) – uruchomienie czynności zdalne lub w/po określonym czasie
   • Obszary rozszerzenia (expansion regions) – przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów
   • Obszary przerwania (interruptible activity regions) – zdalne, czasowe lub awaryjne przerwanie czynności/procesu
   • Ćwiczenia

   Communication Diagram – szkic komunikacji obiektów w procesie

   • Podstawowe elementy
   • Klasyfikator (classifier)
   • Asocjacja (association)
   • Komunikat (communicate)
   • Konwencje UML
   • Tworzenie diagramu komunikacji
   • Ćwiczenia

   Requirements Diagram – potrzeby klienta/użytkowników systemu

   • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
   • Dobra specyfikacja wymagań
   • Zbieranie wymagań
   • Związki między wymaganiami
   • Konwencje UML

   Tworzenie diagramu wymagań

   • Automatyczna numeracja wymagań
   • Kolory oznaczające status wymagań
   • Status wymagania

   Sprawdzanie kompletności modelu [10 min.]

   [opcja] Ćwiczenia [30 min.]

   Wdrażanie diagramów UML w projektach

   Przydatne mechanizmy programu EA

   [opcja] Szkolenie a egzamin OCUP

   Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

   Metoda realizacji szkolenia

   Wykład + ćwiczenia w ilości proporcjonalnej do wykładu + indywidulane sprawdzenie i omówienie ćwiczeń.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   • Szkolenia z zakresu używania pozostałych typów diagramów UML.
   • Szkolenie „Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0” – dla analityków biznesowych i systemowych (przygotowujących i wykorzystujących opisy procesów biznesowych jako podstawę do tworzenia systemów informatycznych).
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia