Tarcza Antykryzysowa 6.0 – komu należy się pomoc, jak się o nią ubiegać?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nazywana też tarczą branżową zakłada pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku epidemii koronawirusa. 

Pomoc covidowa ma trafić do ok. 40 branż objętych lockdownem w połowie października. Rząd szacuje, że skorzysta 270 tys. firm, a łączna kwota miesięcznego wsparcia to ponad 4,5 mld zł.

O wsparcie mogą się ubiegać m.in. firmy reprezentujące branże:

• gastronomiczną, 
• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), 
• sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), 
• turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
• transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
• edukacyjną,
• cateringową,
• usług pralniczych.

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw

W ustawie zapisano kilkadziesiąt regulacji, wśród nich przewidziano m.in. takie instrumenty wsparcia, jak:

1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże.
Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, 
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. 

2. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Świadczenie przewidziane jest dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Postojowe wynosi 2 080,00 zł, a dla osob rozliczających się w formie karty podatkowej 1300 zł.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.
Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne jest załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

3. Dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki: 

 • na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności, 
 • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej, 
 • przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. 

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl

4. Dofinansowanie na 3 miesiące miejsc pracy w określonych branżach ze środków FGŚP

Świadczenia w wysokości 2000 zł miesięcznie będą przyznawane do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. 

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki: 

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności, 
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, 
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, 
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. 

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.  

5. Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Opłata ta pobierana jest głównie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników.

Utrata wpływów z tego tytułu będzie zrekompensowana wszystkim gminom, w wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r. Pieniądze będą wypłacane z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Aktualne informacje na temat koronawirusa oraz pomocy udzielanej przedsiębiorcom można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Tarcza 6.0: wsparcie w ubieganiu się o pomoc w oprogramowaniu Comarch ERP

Systemy Comarch ERP są na bieżąco aktualizowane, by zapewnić przedsiębiorcom pracę zgodną z aktualnymi przepisami prawnymi również tymi dotyczącym tarcz finansowych.

Weryfikacja spadku przychodów, symulacje dofinansowania do wynagrodzeń

Zachęcamy do skorzystania z zintegrowanych z systemami ERP narzędzi klasy Business Intelligence, czyli z Comarch BI Point dla Comarch ERP OptimaComarch ERP XL lub z Comarch Analiz BI.

W gotowych raportach i dashboardach można sprawdzić:

BI Point

 • Dashboard „Różnica przychodów” umożliwia zweryfikowanie spadków przychodów w wymaganych okresach i określenie, czy spadki te kwalifikują do otrzymania świadczeń takich jak zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek ZUS, uzyskania świadczenia postojowego oraz dofinansowania do wynagrodzeń.

 • Dashboard „Symulacja wysokości dofinansowania” przedstawia informacje na temat możliwości dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników oraz zwolnienia ze składek ZUS za listopad.

Analizy BI

 • Raport „Różnica przychodów” umożliwia zweryfikowanie spadków przychodów w wymaganych okresach i określenie, czy spadki te kwalifikują do otrzymania świadczeń, takich jak zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, czy uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń.
 • Raport „Symulacja wysokości dofinansowania” przedstawia informacje na temat możliwości dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników.
 • Raport "Zwolnienie z ZUS" prezentuje kwotę składek za listopad 2020 roku, z której zwolniony zostanie pracodawca po spełnieniu określonych warunków. Kwota prezentowana jest łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne składki.

Webinar Zmiany w przepisach 2021

Nowelizacje w ustawach PIT i CIT, ułatwienia w rozliczaniu VAT, podatek cukrowy, zmiany wynikające z Brexitu oraz założenia Tarczy antykryzysowej 6.0 
- zobacz jak przygotować firmę do tych zmian i jak zostały obsłużone w systemach Comarch ERP.

Zobacz webinar >>>

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza