e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Projekt ustawy wprowadza kasy rejestrujące, które będą pozwalały na przesyłanie informacji z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz połączenie z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Centralne Repozytorium Kas jest systemem teleinformatycznym służącym do:

1) odbierania i gromadzenia informacji z kas rejestrujących, które obejmują dane:

  • z prowadzonej ewidencji, w szczególności o przedmiocie i podstawie opodatkowania, kwocie podatku należnego, a także informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej,

  • zdarzeniach mających istotne znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas użytkowania kas, w szczególności o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, datach dokonania przeglądów technicznych;

2) analizy i kontroli informacji z kas rejestrujących.

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawiać się będzie na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie, jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierać numer, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Z kolei projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące zakłada, że forma dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę w postaci elektronicznej, będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej JPK, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej. Można to traktować, jako oficjalną zapowiedź wprowadzenia pliku JPK dla paragonów fiskalnych.

Dotychczasowe kasy rejestrujące z:

  • elektronicznym zapisem kopii, zachowują moc przez okres, na który zostały lub będą wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

  • z kopią papierową, zachowują moc przez okres, na który zostały lub będą wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku niektórych branż został podany termin końcowy, do którego można stosować dotychczasowe kasy fiskalne, i tak w przypadku podatników świadczących usługi:

  • motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

  • gastronomiczne i budowlane - stosuje się do dnia 30 czerwca 2019 r.

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Planowane wejście w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Akt prawny: Projekt Ustawy z dnia 18.09.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach , obecnie projekt jest w Sejmie http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303053/12458689/12458690/dokument308961.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053/katalog/12458677#12458677

Projekt rozporządzenia z dnia 17.08.2016 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12288904/12373946/12373947/dokument276776.pdf

RCL:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288904/katalog/12373934#12373934

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza