Comarch Management sp. z o.o

NIP: 6751376192

KRS: 0000290948

Sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł

Regon: 120560832

Adres: Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Comarch Management sp. z o.o posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki

Kontakt ze spółką

Skontaktuj się ze spółką