Rada Nadzorcza

Według wiedzy Spółki żaden z członków Rady Nadzorczej Comarch SA nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W skład Rady Nadzorczej Comarch S.A. wchodzą: Elżbieta Filipiak jak Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Maciej Brzeziński jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Robert Bednarski jako Członek Rady Nadzorczej, Danuta Drobniak jako Członek Rady Nadzorczej, Wojciech Kucharzyk jako Członek Rady Nadzorczej, Anna Ławrynowicz jako Członek Rady Nadzorczej i Anna Pruska jako Członek Rady Nadzorczej. Robert Bednarski i Danuta Drobniak spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016. W skład Komitetu Audytu Comarch S.A. (odpowiednik Komisji Rewizyjnej w rozumieniu załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)), wchodzą Danuta Drobniak jako Przewodnicząca Komitetu Audytu, Elżbieta Filipiak jako Członek Komitetu Audytu oraz Robert Bednarski jako Członek Komitetu Audytu.

Informacja na temat członków Rady Nadzorczej Comarch SA powołanych dnia 15 czerwca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Elżbieta Filipiak (przewodnicząca Rady Nadzorczej) ukończyła studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek metalurgia o specjalności fizyka metali i metaloznawstwo oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, zdobyła uprawnienia księgowego. W latach 1988-1989 odbyła staż na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie w Adelaide w Australii. W roku 1990 rozpoczęła pracę na własny rachunek. Jest jednym z założycieli Comarch SA i posiada znaczący pakiet akcji spółki. Elżbieta Filipiak posiada również większościowy pakiet akcji Grupa EFI SA, w którym pełni funkcję prezesa Zarządu. Pani Elżbieta Filipiak pełni funkcje zarządcze w kilku spółkach zależnych Grupy Comarch. Pani Elżbieta Filipiak posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Maciej Brzeziński (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) ukończył studia wyższe na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie następnie pracował naukowo (tytuł doktora inż. na Wydziale Odlewnictwa). W latach 1992-1995 pełnił funkcję prezesa zarządu RBS Katowice. Od 1993 roku Maciej Brzeziński pełni funkcję prezesa zarządu Metimpex Kraków, firmy zajmującej się dystrybucją towarów technicznych, natomiast od 1994 roku pracuje na stanowisku prezesa zarządu Alwit Poland.

Robert Bednarski (niezależny członek Rady Nadzorczej) studiował w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, uzyskując w 1997 tytuł magistra ekonomii. Kontynuował edukację w Szkole Głównej Handlowej na zaocznych studiach doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W latach 2001-2002 odbył studia podyplomowe w zakresie zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku referenta ds. handlu zagranicznego w Ministerstwie Finansów. Od 1997 do 2005 roku związany ze spółką PKN ORLEN S.A., kolejno na stanowiskach specjalisty ds. finansowych, kierownika Działu Gospodarki Pieniężnej, dyrektora Biura Zarządzania Finansami. W latach 2005 – 2007 członek Zarządu i dyrektor finansowy w firmie Basell Orlen Polyolefins, w której odpowiadał za koordynację, od strony finansowej, podatkowej oraz IT, inwestycji w rozbudowę zdolności wytwórczych przedsiębiorstwa. Od 2008 do 2010 roku związany ze spółką Ciech S.A. jako członek Zarządu, odpowiedzialny za finanse i IT.  W przedsiębiorstwie Boryszew S.A. w okresie od 2010 – 2012 roku Robert Bednarski pełnił z powodzeniem funkcję wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W przedsiębiorstwie Polimex-Mostostal S.A. Robert Bednarski brał udział w przedsięwzięciu, które miało na celu redukcję kosztów i zobowiązań oraz reorganizację struktury organizacyjnej i personelu, pełnił tam funkcję wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Robert Bednarski był także członkiem organów nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, między innymi w następujących instytucjach: LW Bogdanka S.A., P.A. Nova S.A., Janikosoda S.A., ORLEN Transport S.A., ORLEN Deutschland AG. Zasiada także w radzie nadzorczej Polwax S.A., Gobarto S.A. oraz Mennica Polska S.A. Funkcję członka rady nadzorczej Comarch S.A. pełni od 26 czerwca 2014 r. Robert Bednarski posiada od 1998 roku uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz jest członkiem ACCA od 2005 roku.

Danuta Drobniak (niezależny członek Rady Nadzorczej) ukończyła studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, specjalizacja: Organizator Przemysłu. W latach 1982 - 1998 pracowała jako Kierownik Działu Ekonomicznego w Krakowskiej Fabryce Kabli, następnie do roku 2000 pełniła funkcję Głównego Księgowego w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Interfin" Sp. z o.o. (spółka audytorska). W 2004 roku wzięła udział w seminarium organizowanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych we Francji będącym wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym sygnatariuszy Umowy polsko-francuskiej w dziedzinie rachunkowości i badania na rok 2004 (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej 1, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 16 i 38, 32 i 39, 36). W latach 2004-2006 Danuta Drobniak sprawowała nadzór nad obsługą księgową i kadrowo-płacową dla spółek kapitałowych w Grupie Kapitałowej PAGED S.A. w oddziałach w Jasienicy, Włocławku i Sędziszowie Małopolskim (wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). Od 2003 roku jest wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (obecnie kontrolerem) do nadal. W latach 2011 - 2014 pełniła funkcję skarbnika w Krakowskim Oddziale Regionalnym PIBR. Od 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. i jest Biegłym Rewidentem nr w rejestrze 9578. Podczas pracy w spółce A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. Danuta Drobniak wykonuje audyty sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, przeprowadza liczne audyty projektów unijnych, nadzoruje prace prawne, organizacyjne, finansowo-księgowe związane z połączeniami , wydzielaniem i przekształcaniem spółek kapitałowych, sporządza pisemne opinie w sprawach realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz nadzoruje prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej spółek wraz ze świadczeniem dla nich doradztwa prawno-podatkowego.

Wojciech Kucharzyk ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1976-1991 pracował naukowo w Instytucie Elektroniki AGH. W roku 1985 pracował w Electrical Engineering Department, Arizona State University w Phoenix, USA na stanowisku Visiting Professor. Od 1992 roku Wojciech Kucharzyk zarządza firmą zajmującą się integracją systemów teleinformatycznych. Ponadto zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów w dziedzinie Customer Interaction Management. W latach 1997-2002 kierował zespołem Research and Development Center realizującym zaawansowane projekty informatyczne dla amerykańskiej firmy e-Share Communications, światowego lidera systemów Call Center.

Anna Ławrynowicz posiada wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. organizator przemysłu (Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej). W 1983 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2007 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, dyscyplina nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 15 grudnia 1978 roku do 30 października 2008 r. była zatrudniona na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Od roku 2000 do 2008 pełniła tam funkcję Kierownika Pracowni Zarządzania i Marketingu w Katedrze Inżynierii Produkcji, a następnie na Wydziale Zarządzania. W latach 1994-1996 była współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Comarch z siedzibą w Krakowie, a także dyrektorem oddziału w Bydgoszczy. Od 1997 do 2003 roku była właścicielem i dyrektorem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Od 2005 roku jest członkinią towarzystwa naukowego The Operational Research Society w Birmingham, U.K. Od dnia 1 listopada 2008 roku do 30 lipca 2012 roku była profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 15 września 2011 r. do lipca 2017 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zarządzania Produkcją Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Od 2011 roku członek Emerald Literati Network, Bingley, United Kingdom. Anna Ławrynowicz jest autorką ponad 70 prac naukowych polskich i zagranicznych z zakresu informatyki oraz zarządzania.

Anna Pruska studiowała w Warszawie w Szkole  Głównej Handlowej  na kierunku Finanse i Bankowość, uzyskując  w 2002 roku tytuł magistra ekonomii. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do Genewy. W 2004 roku uzyskała certyfikat ukończenia studiów na kierunku Ekonomia Międzynarodowa i Ekonomia Rozwoju w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie, a następnie rozpoczęła pracę w firmie Comarch w Brukseli. Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008 zajmowała się tworzeniem struktur niemieckiej spółki córki w Europie Zachodniej, otwierając oddziały firmy w Belgii (Bruksela), Niemczech (Drezno, Frankfurt nad Menem) oraz we Francji (Paryż, Lille), a w kolejnym etapie tworzeniem procedur korporacyjnych, odpowiadających lokalnym stosunkom prawnym i zwyczajowym oraz zarządzaniem tymi oddziałami. Do jej zadań należało budowanie świadomości marki Comarch w Europie Zachodniej oraz rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych klientów w sektorach telekomunikacyjnym, usługowym, finansowym i bankowym. W roku 2008 Anna Pruska wróciła do Polski, od tego czasu pełni z sukcesem, wykorzystując wiedzę zdobytą wcześniej,  funkcje prezesa i wiceprezesa w zarządach spółek prawa handlowego sektorze usługowym w Polsce.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza