Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Comarch S.A. wchodzą: Elżbieta Filipiak jak Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Andrzej Ryszard Pach jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Danuta Drobniak jako Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Kalinowski jako Członek Rady Nadzorczej, Joanna Krasodomska jako Członek Rady Nadzorczej i Anna Pruska jako Członek Rady Nadzorczej. Łukasz Kalinowski, Joanna Krasodomska i Andrzej Ryszard Pach spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie 2.3. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021.

W skład Komitetu Audytu Comarch S.A. (odpowiednik Komisji Rewizyjnej w rozumieniu załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)), wchodzą Joanna Krasodomska jako Przewodnicząca Komitetu Audytu, Andrzej Ryszard Pach jako Członek Komitetu Audytu oraz Danuta Drobniak jako Członek Komitetu Audytu.

Informacja na temat członków Rady Nadzorczej Comarch SA powołanych 26 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Elżbieta Filipiak – ukończyła studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Metalurgia o specjalności Fizyka Metali i Metaloznawstwo. Następnie ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz zdobyła uprawnienia księgowego. Elżbieta Filipiak pełni od 2001 roku funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa EFI S.A. Elżbieta Filipiak pełni również funkcje w kilku spółkach Grupy Comarch, jest członkiem Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Rady Polnische Kulturstiftung LIBERTAS w Szwajcarii. W latach 1988-1989 odbyła staż na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie w Adelaide w Australii. W roku 1990 rozpoczęła pracę na własny rachunek. Jest współzałożycielką Comarch SA oraz znaczącym akcjonariuszem spółki. Od początku działalności Comarchu zasiada we władzach spółki.

Elżbieta Filipiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Danuta Drobniak – ukończyła studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem o specjalności Organizator Przemysłu. Od 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o., jest Biegłym Rewidentem, nr w rejestrze 9578. Od 2003 roku jest wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz wchodzi w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W latach 1982 - 1998 pracowała jako Kierownik Działu Ekonomicznego w Krakowskiej Fabryce Kabli, następnie do roku 2000 pełniła funkcję Głównego Księgowego w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Interfin" Sp. z o.o. (spółka audytorska). W latach 2004-2006 Danuta Drobniak sprawowała nadzór nad obsługą księgową i kadrowo-płacową dla spółek kapitałowych w Grupie Kapitałowej PAGED S.A. w oddziałach w Jasienicy, Włocławku i Sędziszowie Małopolskim wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W spółce A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. Danuta Drobniak wykonuje audyty sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, przeprowadza liczne audyty projektów unijnych, nadzoruje prace prawne, organizacyjne, finansowo-księgowe związane z połączeniami, wydzielaniem i przekształcaniem spółek kapitałowych, sporządza pisemne opinie w sprawach realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz nadzoruje prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej spółek wraz ze świadczeniem dla nich doradztwa prawno-podatkowego.

Danuta Drobniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Łukasz Kalinowski – doktor nauk fizycznych, ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2009-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji MetLife S.A. W latach 2004-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. W Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Amplico Life S.A. w latach 2000-2004 pełnił funkcję Dyrektora do spraw Operacyjnych w Polsce i na Nowych Rynkach, w latach 1997-2000 Dyrektora do spraw Marketingu, w latach 1993-1997 Dyrektora do spraw Operacyjnych, w latach 1992-1993 Dyrektora Działu Obsługi Klientów. Pełnił funkcje w radach nadzorczych w AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2003-2004), AIG Asset Management (Polska) S.A. (2002-2004), AIG Credit S.A. (1999-2004), AIG Bank Polska S.A. (1998-2004). W latach 2010-2018 Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, w latach 2001-2004 Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń na Życie w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Członek Komisji Rewizyjnej w latach 1999-2004 w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, a w latach 1996-2002 w Polskim Stowarzyszeniu Aktuariuszy. W 2001 roku otrzymał Odznakę Zasłużonego dla Ubezpieczeń nadaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. W 2010 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Łukasz Kalinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Joanna Krasodomska – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyplomowany księgowy, nauczyciel akademicki; od 2016 roku zatrudniona na stanowisku Profesora UEK w Katedrze Rachunkowości Finansowej, w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; pełni funkcje promotora i recenzenta prac dyplomowych i doktorskich z zakresu rachunkowości i finansów, prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni i Katedry. W latach 2002-2006 jako Asystent na Wydziale Finansów w Katedrze Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie prowadziła badania naukowe, działalność dydaktyczną i organizacyjna na rzecz katedry. W latach 2006-2016 jako Adiunkt na Wydziale Finansów i Prawa w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadziła badania naukowe, działalność dydaktyczną, promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich, działalność organizacyjna na rzecz katedry. W latach 2009-2010 jako Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Turystyki w Katedrze Finansów i Rachunkowości Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie prowadziła działalność dydaktyczną i badania naukowe.

Joanna Krasodomska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Ryszard Pach – profesor nauk technicznych, studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktorat otrzymał w AGH w dyscyplinie telekomunikacja, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Telekomunikacji AGH, której kierownikiem był w latach 1998 - 2016. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu modelowania i analizy sieci komputerowych oraz sieci radiowych. Przebywał na stażach naukowych w CNET (Francja) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył m.in. w realizacji projektów europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Kierował wieloma projektami badawczymi. Był redaktorem technicznym IEEE Communications Magazine (USA). Konsultant w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Pracował jako ekspert Komisji Europejskiej w zakresie ICT przy ocenie projektów programów ramowych. Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2011-2014. Aktualnie jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki AGH.

Andrzej Ryszard Pach nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Pruska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych, studia wyższe magisterskie ukończyła na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorat obroniła w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe w Genewie w Szwajcarii. W 2004 roku rozpoczęła pracę w firmie Comarch w Brukseli. Jako prezes zarządu spółki zajmowała się w ramach tej działalności tworzeniem struktur niemieckiej spółki córki w Europie Zachodniej, otwierając oddziały firmy w Belgii (Bruksela), Niemczech (Drezno, Frankfurt nad Menem) oraz we Francji (Paryż, Lille), a w kolejnym etapie tworzeniem procedur korporacyjnych, odpowiadających lokalnym stosunkom prawnym i zwyczajowym oraz zarządzaniem tymi oddziałami. Do jej zadań należało także budowanie świadomości marki Comarch w Europie Zachodniej, lobbying oraz rozwój businessu i pozyskiwanie nowych klientów w sektorach: telekomunikacyjnym, ERP oraz finanse i ubezpieczenia. W 2009 roku rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usługowym. Od 2013 roku pełni funkcję prezesa rady nadzorczej Comarch Swiss AG.

Anna Pruska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza