Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Comarch S.A. wchodzą: Elżbieta Filipiak jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Andrzej Ryszard Pach jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Danuta Drobniak jako Członek Rady Nadzorczej, Robert Jasiński jako Członek Rady Nadzorczej, Joanna Krasodomska jako Członek Rady Nadzorczej i Anna Pruska jako Członek Rady Nadzorczej. Robert Jasiński, Joanna Krasodomska i Andrzej Ryszard Pach spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie 2.3. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021.

W skład Komitetu Audytu wchodzą: Pani Joanna Krasodomska jako Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pani Danuta Drobniak jako Członek Komitetu Audytu oraz Pan Andrzej Pach jako Członek Komitetu Audytu.

Informacja na temat członków Rady Nadzorczej Comarch SA powołanych 28 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Elżbieta Filipiak – ukończyła studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na  kierunku Metalurgia o specjalności Fizyka Metali i Metaloznawstwo. Następnie ukończyła studia  podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz zdobyła uprawnienia księgowego. Elżbieta Filipiak pełni od 2001 roku funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa EFI S.A.  Elżbieta Filipiak pełni również funkcje  w kilku spółkach Grupy Comarch, jest członkiem Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Rady Polnische Kulturstiftung LIBERTAS w Szwajcarii. W latach 1988-1989 odbyła staż na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie w Adelaide w Australii. W roku 1990 rozpoczęła pracę na własny rachunek. Jest współzałożycielką Comarch SA oraz znaczącym akcjonariuszem spółki. Od początku działalności Comarchu zasiada we władzach spółki.

Elżbieta Filipiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Danuta Drobniak – ukończyła studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem o specjalności Organizator Przemysłu. Od 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o.,   jest Biegłym Rewidentem, nr w rejestrze 9578. Do czerwca 2019 roku była wizytatorem/kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz wchodzi w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów obecnej kadencji. W latach 1982 - 1998 pracowała jako Kierownik Działu Ekonomicznego w Krakowskiej Fabryce Kabli, następnie do roku 2000 pełniła funkcję Głównego Księgowego w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Interfin" Sp. z o.o. (spółka audytorska). W latach 2004-2006 Danuta Drobniak sprawowała nadzór nad obsługą księgową i kadrowo-płacową dla spółek kapitałowych w Grupie Kapitałowej PAGED S.A. w oddziałach w Jasienicy, Włocławku i Sędziszowie Małopolskim wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W spółce A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. Danuta Drobniak wykonuje audyty sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, przeprowadza liczne audyty projektów unijnych, nadzoruje prace prawne, organizacyjne, finansowo-księgowe związane z połączeniami, wydzielaniem i przekształcaniem spółek kapitałowych, sporządza pisemne opinie w sprawach realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz nadzoruje prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej spółek wraz ze świadczeniem dla nich doradztwa prawno-podatkowego.

Danuta Drobniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Joanna Krasodomska – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2016 roku zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sprawozdawczości finansowej i niefinansowej spółek, w tym w szczególności dotyczą raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, atestacji tych informacji oraz raportowania zintegrowanego. Jest realizatorką licznych projektów badawczych, autorką i współautorką ponad 180 publikacji, promotorką prac dyplomowych i doktorskich, recenzentką wydawniczą prac naukowych oraz recenzentką w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.

Joanna Krasodomska jest dyplomowaną księgową (nr w rejestrze 890), od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddziałem Okręgowym w Krakowie, gdzie obecnie zasiada w Komisji ds. Edukacji. W latach 2014-2020 pełniła funkcję Koordynatorki ds. Akredytacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) w Instytucie Finansów UEK. Reprezentuje Polskę w European Accounting Association (EAA) oraz jest członkinią działającego przy nim Stakeholder Reporting Committee. Należy także do International Association for Accounting Education and Research (IAAER) oraz Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR). Jest także członkinią Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Chapter Zero Poland.

Joanna Krasodomska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Ryszard Pach – profesor nauk technicznych, studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH). Stopień doktora otrzymał w AGH w dyscyplinie telekomunikacja, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Instytucie Telekomunikacji AGH (dawniej Katedra Telekomunikacji), której kierownikiem był w latach 1998 - 2016.

Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu modelowania i analizy sieci komputerowych oraz sieci radiowych. Przebywał na stażach naukowych w CNET (centrum badawcze France Telecom) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył m.in. w realizacji projektów europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Kierował wieloma projektami badawczymi. Był redaktorem technicznym IEEE Communications Magazine (USA). Konsultant w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Pracował jako ekspert Komisji Europejskiej w zakresie ICT przy ocenie projektów programów ramowych. Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2011-2014 oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki AGH w latach 2012-2016. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki AGH. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Andrzej Ryszard Pach nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Pruska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych, studia wyższe magisterskie ukończyła na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorat obroniła w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe w Genewie w Szwajcarii. W 2004 roku rozpoczęła pracę w firmie Comarch w Brukseli. Jako prezes zarządu  spółki zajmowała się w ramach tej działalności tworzeniem struktur niemieckiej spółki córki w Europie Zachodniej, otwierając oddziały firmy w Belgii (Bruksela), Niemczech (Drezno, Frankfurt nad Menem) oraz we Francji (Paryż, Lille), a w kolejnym etapie tworzeniem procedur korporacyjnych, odpowiadających lokalnym stosunkom prawnym i zwyczajowym oraz zarządzaniem tymi oddziałami. Do jej zadań należało także budowanie świadomości marki Comarch w Europie Zachodniej, lobbying oraz rozwój businessu i pozyskiwanie nowych klientów w sektorach: telekomunikacyjnym, ERP oraz finanse i ubezpieczenia. W 2009 roku rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usługowym. Od 2013 roku pełni funkcję prezesa rady nadzorczej Comarch Swiss AG.

Anna Pruska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Robert Jasiński  – absolwent  Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zrzeszenia Księgowych ACCA oraz Brytyjski Certyfikat Instytutu Rachunkowości Zarządczej CGMA. Od 2018 roku członek Brytyjskiego Instytutu Rachunkowości Zarządczej FCMA.

W latach 1996-2001 związany był z firmą UNI-Net (spółka zależna Motoroli), jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu. Następnie pełnił funkcję Dyrektora finansowego firmy Netia, Dyrektora Generalnego w UNI-Net, a także Dyrektora ds. Integracji Nabytych Aktywów EI-Net (2001-2005).

W latach 2006-2008 piastował stanowisko Dyrektora Kontrolingu IT&N Grupy oraz doradcy CTO w Telekomunikacji Polskiej. Kolejne lata swojej kariery 2008-2018 poświęcił współpracy z PKN Orlen; gdzie był Dyrektorem Wykonawczym Kontrolingu Biznesowego Koncernu, Członkiem Zarządu ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA (Litwa), Członkiem Zarządu Orlen Finance i Orlen Capital (Szwecja), Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND (Niemcy), Anwil (Polska), Orlen UPSTREAM (Kanada), Członkiem Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu UNIPETROL (Czechy). W latach 2019-2020 był Członkiem Zarządu TRACK TEC S.A (roczny interim projekt). Od maja 2022 pełni rolę Niezależnego Członka Rady Nadzorczej i Sekretarza Komitetu Audytowego Seco/Warwick S.A.

Robert Jasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Comarch SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza