Przetarg

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W wyniku oceny ofert dotyczących postępowania CMR1/2017 COMARCH S.A.
udzielił zamówienia następującemu podmiotowi:

Konsorcjum MTT Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Hexagon Group Adres lidera konsorcjum: Ul. Siodlarska 12/5, 01-464 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 30.06.2017 r.

Cena z oferty: 566.700 PLN netto.
Cena po negocjacjach cenowych: 499.999 PLN netto

CMR1/2017

Dostawa: maszyn, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania do produkcji modułów i urządzeń elektronicznych wraz z ich instalacją, szkoleniami personelu oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego.
dla projektu „Laboratorium badawczo rozwojowe Internetu Rzeczy ”. dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" (POIR działanie 2.1, nr projektu POIR.02.01.00-00-0060/15), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spółka Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Ogłoszenie opublikowano w:
•    Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1032766
Numer ogłoszenia: 1032766
•    Bazie TED - Dzienniku Urzędowym UE

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W wyniku oceny ofert dotyczących postępowania CMR1/2016 oraz CMR2/2016,  COMARCH S.A. udzielił zamówienia następującym podmiotom:

Postępowanie CMR1/2016

Numer pakietu

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

1

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

2

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

3

DATALINE AUTOMATION SUPPORT Sp. z o.o.

ul. Kamienna 3, 82-500 Kwidzyn

4

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

5

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

6

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

7

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

8

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

9

NIE WYŁONIONO DOSTAWCY

 

10

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

 

Postępowanie CMR2/2016

Numer pakietu

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

1

LENZ - Urządzenia dla elektroniki F. Gorol Sp. j.

ul. Czarna 11, 43-100 Tychy

2

RENEX Sp. z o.o. Sp. K.

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek

3

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

4

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

5

EVOLTEC

ul. Bekasów 63/65, 02-803 Warszawa

6

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

7

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

8

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

9

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

10

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

11

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

12

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

13

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

14

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

15

NIE WYŁONIONO DOSTAWCY

 

16

WEIDINGER GmbH

ul. Ringstraße 17, 82223 Eichenau, Niemcy

17

PB Technik Sp. z o.o.

ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

 O dalszych krokach w postępowaniu CMR1/2016 oraz CMR2/2016 Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

 1. Dostawę maszyn, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania do produkcji modułów i urządzeń elektronicznych wraz z ich instalacją, szkoleniami personelu oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego, nr referencyjny CMR1/2016
 2. Dostawę urządzeń, narzędzi, wyposażenia i oprogramowania do produkcji modułów i urządzeń elektronicznych wraz z ich instalacją, szkoleniami personelu oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego, nr referencyjny: CMR2/2016

Dla projektu: „Laboratorium badawczo rozwojowe Internetu Rzeczy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" (POIR działanie 2.1, nr projektu POIR.02.01.00-00-0060/15), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, („Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy i zasady opisane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zamieszczanym na stronie internetowej Zamawiającego („Zapytanie”). Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) zostanie udostępniony Wykonawcy po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu Zamawiającemu „Oświadczenia o zachowaniu poufności” według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - wymagane jest załączenie odpisu aktualnego z KRS lub dokumentu równorzędnego (dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert), a w przypadku pełnomocnika dodatkowo wymagane jest załączenie pełnomocnictwa w formie oryginału i doręczone na adres korespondencyjny Zamawiającego. Udostępnienie OPZ nastąpi w drodze elektronicznej na podany przez Wykonawcę w „Oświadczeniu o zachowaniu poufności” adres e-mail.

Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2016, 12 lipca 2016, 21 lipca 2016..

WAŻNE: Ze względu na wymagania formalne, termin złożenia ofert został wydłużony do 1 sierpnia 2016.

WAŻNE: Zamawiający wprowadził szereg zmian w zapytaniach ofertowych. Zmiany opisane zostały w plikach " Zmiana warunków CMR1 z dnia 20.07.2016" oraz " Zmiana warunków CMR2 z dnia 20.07.2016" zamieszczonych poniżej. Treść ujednolicona zapytań została zaktualizowana w plikach "Wersja ujednolicona po zmianach CMR1/2016" oraz "Wersja ujednolicona po zmianach CMR2/2016".

Wszelkie szczegóły zawarte zostały zapytaniach ofertowych oznaczonych odrębnymi numerami referencyjnymi, a udostępnionymi poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”.

Adres do korespondencji:
Comarch S.A.,
ul. Prof. M. Życzkowskiego 27
31-864 Kraków

tel. +4812 646 1000
fax +4812 646 1100.
hala@comarch.pl

 

 

Pliki do pobrania

 • Zapytanie ofertowe CMR1/2016

 • Zapytanie ofertowe CMR2/2016

 • Zmiana terminu składania ofert

 • Wersja ujednolicona po zmianach CMR1/2016

 • Wersja ujednolicona po zmianach CMR2/2016

 • Zmiana warunków CMR1

 • Zmiana warunków CMR2

 • Oświadczenie o powiazaniach CMR1/2017

 • Zapytanie ofertowe Laboratorium V 2017 CMR1/2017