Raporty bieżące

12.09.2017

RB-17-2017 Otwarcie ofert w ramach przetargu ograniczonego na „Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”

Zarząd Comarch S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 12 września 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w ramach przetargu ograniczonego na „Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, z którego wynika, iż Emitent złożył cenowo najkorzystniejszą ofertę. Łączna wartość oferty złożonej przez Emitenta w ramach niniejszego przetargu wynosi 242 033 004 zł brutto. Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona oraz zwraca uwagę, że w kryteriach oceny ofert, cena oferty stanowi 60%, jakość 30%, a koncepcja przejęcia zadań 10%. O wyniku postępowania przetargowego oraz o ewentualnym zawarciu przyszłej umowy Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

31.08.2017

RB-16-2017 Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego m.in. zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2017 roku.

27.06.2017

RB-15- 2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Comarch S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku Elżbieta Filipiak i Janusz Filipiak posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej:

27.06.2017

RB-14-2017 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016.

27.06.2017

RB-13-2017 Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2017 r.

16.06.2017

RB-12-2017 Korekta danych w sprawozdaniu finansowym Comarch S.A. za 2016 rok

Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany do wiadomości publicznej skorygowany raport roczny Comarch S.A. za 2016 rok.

29.05.2017

RB-11-2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wybrała – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa (KRS 0000293339), oraz wyraziła zgodę na zawarcie z tym podmiotem przez Comarch S.A. umowy w zakresie:

29.05.2017

EBI-2-2017 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. informuje, że uchwałą nr 10/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku. Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 29 maja 2017 roku raportem bieżącym nr RB-10-2017.