Wsparcie innowacji w województwie opolskim

Wsparcie innowacji w województwie opolskim

Działanie 1.1 skierowane jest do MŚP i dużych firm, głównie produkcyjnych. Finansowanie obejmuje proces powstawania innowacyjnych rozwiązań – nowych produktów i usług, nowych procesów produkcyjnych.

 

Dofinansowany może zostać projekt w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa opolskiego. Preferowane będą rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności, proekologiczne, prowadzące do wzrostu zatrudnienia i projekty zakładające współpracę z sektorem B+R.

 

Termin naboru wniosków: 19 czerwca 2017 – 26 czerwca 2017

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • w ramach prac B+R - 80% kosztów kwalifikowanych
 • w ramach pomocy regionalnej:

       Mikro i małe firmy – 55%

       Średnie firmy – 45%

       Duże firmy - 35%

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 300 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 10 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
 • roboty i materiały budowlane
 • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje)

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie:

http://rpo.opolskie.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza