Comarch HRM aplikacja

Intuicyjna aplikacja dla kadr i pracowników

Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resources Management) zarządzanie pracownikami w Twojej firmie stanie się bardziej efektywne.

Comarch HRM to narzędzie wspierające miękki HR, z którego można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Comarch HRM to osobisty pulpit każdego pracownika, z poziomu którego może zarządzać swoimi nieobecnościami, urlopami, delegacjami. Aplikacja wspiera również procesy związane z planowaniem pracy pracowników, a także daje możliwość prowadzenia procesów związanych z rozwojem zawodowym pracownika.

W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem i planem pracy, pracą zdalną, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Zobacz demo

Efektywne zarządzanie pracą z aplikacją HRM

Dobra organizacja pracy to klucz do osiągania najlepszych wyników. Jeśli chcesz kompleksowo zarządzać czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników Twojego przedsiębiorstwa kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek będziesz przebywać – korzystaj z programu Comarch HRM. Wystarczy smartfon albo tablet oraz połączenie z Internetem!

Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji

 • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
 • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
 • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

 • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
 • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, opieka nad chorym członkiem rodziny);
 • zyskaj dostęp do wygodnego podglądu grafiku nieobecności, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa,
 • planuj i zatwierdzaj również nieobecności pracowników kontraktowych (B2B).

Plan i czas pracy

 • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
 • możesz zarządzać pracą zdalną swoich podwładnych;
 • określisz zapotrzebowanie na pracę swoich podwładnych, mając na uwadze konkretne stanowiska i kwalifikacje;
 • wskażesz swoją dyspozycyjność – czyli gotowość do realizacji zadań służbowych w określonych godzinach;
 • wydrukujesz plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy - jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
 • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

Nie czekaj – wypróbuj!

Zobacz wersję demo Comarch HRM

Zobacz demo!

Ocena pracownika

 • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników i z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy!
 • uzyskuj potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z jego celami i zadaniami.

Rekrutacja

 • twórz oferty pracy, praktyk i staży;
 • publikuj ogłoszenia rekrutacyjne na stronie www i w firmowym intranecie;
 • przyjmuj i oceniaj aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska;
 • modyfikuj istniejącą klauzulę poufności oraz dodawaj własne klauzule

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

 • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami;
 • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch HRM!

Szkolenia

 • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.

Korzyści dla pracowników

Jak wydobyć z pracowników maksimum potencjału i sprawić, by ich praca była jak najbardziej efektywna? Im mniej będą oni obciążeni obowiązkami organizacyjnymi, tym więcej uwagi skupią na swoich podstawowych obowiązkach.

Dzięki zastosowaniu programu Comarch HRM każdy z Twoich pracowników zyska dostęp do swojego grafiku urlopowego czy indywidualnego harmonogramu szkoleń, a także samodzielnie i błyskawicznie złoży wniosek urlopowy, zgłosi nieobecność albo delegację.

Aplikacja - interfejs do zarządzania kadrami: rekrutacja, interview, rozmowy z praownikami, oceny pracowników

Dni i wnioski urlopowe, wpłaty na PPK, Intranet

Ponadto z poziomu aplikacji pracownik z łatwością sprawdzi swój status uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz wysokość deklarowanych składek. Przygotuje również odpowiednią deklarację w przypadku chęci zmiany wysokości deklarowanych składek lub zmiany statusu uczestnictwa w PPK.

Taki model zarządzania firmą daje alternatywę dla konieczności stosowania archaicznych już rozwiązań, takich jak na przykład ręczne podpisywanie papierowego wniosku o urlop – co w konsekwencji odciąży nie tylko pracowników, ale też ich przełożonych oraz dział kadrowo-płacowy. Pracownicy nie będą już musieli zwracać się do kadr z powracającymi pytaniami o liczbę pozostałych dni urlopowych czy dostępny budżet szkoleniowy – sami będą mogli sprawować kontrolę nad swoimi danymi kadrowymi.

Dzięki Comarch HRM Twoi pracownicy zyskają także dostęp do intranetu – wewnętrznej firmowej sieci, która stanowi doskonałą platformę do publikowania dokumentów.

Poznaj naszych klientów

Nie czekaj – wypróbuj

Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum i Comarch ERP Enterprise HR, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób. Zintegrowane rozwiązania Comarch ERP płynnie wymieniają się informacjami, sprawiając, że codzienna praca z ich zastosowaniem jest znacznie bardziej wydajna niż w przypadku łączenia produktów z ofert różnych dostawców.


Zobacz Demo!

Jakie funkcjonalności zyskasz decydując się na Comarch HRM?

Samoobsługa pracownicza

moduł podstawowy, obejmujący obszary takie jak Pracownicy, Urlopy, Delegacje, Intranet (Do pobrania) oraz Obieg dokumentów. Dzięki tym funkcjonalnościom z łatwością sprawdzisz, kto dzisiaj jest nieobecny w pracy, zweryfikujesz dane etatowe/dotyczące umowy – swoje i/lub swoich podwładnych, udostępnisz pracownikom kwitki wypłaty czy PIT-11, zaplanujesz delegację czy udostępnisz konkretnym grupom osób dokumenty – regulaminy czy wnioski, z których mogą skorzystać. Lista funkcjonalności poniżej:

 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych w tym także dla pracowników młodocianych, tymczasowych oraz planowanie i zatwierdzanie Nieobecności (B2B) dla pracowników kontraktowych
 • widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • możliwość zweryfikowania informacji związanych z uczestnictwem pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz skorzystanie z wydruków deklaracji związanych z PPK,
 • obieg dokumentów we współpracy z Comarch DMS

Zarządzanie czasem pracy

moduł nadający dostęp do obszarów, takich jak Plan pracy, Czas pracy, Praca zdalna, RCP, Podzielnik (w przypadku współpracy z Comarch ERP XL). Funkcje dostępne w tym module pozwalają kompleksowo zarządzać planem i czasem pracy pracowników – planować i zatwierdzać limitowaną pracę zdalną, tworzyć zapotrzebowanie na pracę pracowników i określać dyspozycyjność do podejmowania zadań służbowych, zaczytywać dane z plików RCP. Lista funkcjonalności poniżej:

 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym - możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją reguł Kodeksu pracy - jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
 • operacje związane z czasem pracy pracownika - odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • kreator grafiku, w którym możesz testowo przygotować plan pracy zanim poznają go Twoi podwładni,
 • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP; funkcja dostępna w przypadku korzystania z modułu Płace i Kadry Plus Comarch ERP Optima),
 • określanie dyspozycyjności do pracy w konkretnych godzinach (przez pracownika),
 • definiowanie zapotrzebowania na pracę pracowników w zadanych zakresach godzinowych z uwzględnieniem wymaganych stanowisk/kwalifikacji (przez przełożonego),
 • zarządzanie pracą zdalną - zwykłą i okazjonalną,
 • integracja Comarch HRM z systemem rejestracji czasu pracy Comarch TNA

Rozwój pracownika

miękki HR w pełnym tego słowa znaczeniu.Moduł ten nadaje dostęp do obszarów Ocena pracownika, Rekrutacja, Szkolenia oraz Intranet (Kariera). Dzięki tym funkcjonalnościom sprawnie przeprowadzisz proces oceniania pracowników według kilku metod (90 stopni/ 180 stopni/ OKR) i stworzysz plany szkoleniowe dla swojego zespołu. Aplikacja wesprze Cię także w prowadzeniu rekrutacji nowych pracowników oraz pracowników, którzy są zainteresowani wewnętrzną zmianą w ramach struktur Twojej firmy. Lista funkcjonalności poniżej:

 • ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) - elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,
 • zarządzenie ewidencją szkoleń - planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika,
 • możliwość oceny pracownika metodą  OKR (Objectives and Key Results), stanowisk pracy metodą 180 stopni oraz pracownika po okresie próbnym według metody 90 stopni
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (m.in.  dodawanie i zatwierdzanie wakatów w wybranych przez Użytkownika centrach podległościowych, tworzenie ofert pracy, praktyk i staży)

Zarządzanie aplikacją

z poziomu konta Administratora będziesz mógł zarządzać użytkownikami aplikacji, nadawać im odpowiednie uprawnienia oraz zarządzać powiadomieniami (mailowymi oraz SMS). Lista funkcjonalności poniżej:

 • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta dostępowego do aplikacji,
 • ustawienia dotyczące powiadomień mailowych oraz sms,
 • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
 • umożliwienie wyboru i korzystania z poszczególnych modułów (samoobsługa pracownicza, zarządzanie czasem pracy, rozwój pracownika)
 • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników,
 • ustawienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji (haseł).

Zainteresowany zakupem produktów?

Produkty Sektora ERP dystrybuowane są trzema kanałami sprzedaży:

Partnerzy Comarch

Sklep internetowy

Chmura Comarch

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?
Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe.
My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Zadaj pytanie