Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza możliwość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.


 

Jakie są warunki umożliwiające skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi?


Aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi muszą być spełnione warunki, które zostały określone w art.89a ust.2 Ustawy o VAT:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust.1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 

Czy wierzyciel koryguje zarówno podstawę opodatkowania jak i kwotę podatku należnego?

Tak. W przypadku korekty podatku należnego należy dokonać korekty zarówno podstawy opodatkowania jak i kwoty podatku należnego.

 

Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego?

Jeżeli podatnik (dłużnik) nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, wówczas taki podatnik (dłużnik) ma obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, poprzez dokonanie rozliczenia za okres, w którym upłynął 150 dzień.

 

Jak należy postąpić w przypadku uregulowania należności, która została skorygowana w ramach ulgi na złe długi?

Jeżeli po dokonaniu korekty należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik (wierzyciel) który dokonywał korekty podatku należnego, ma obowiązek zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. Podatnik (dłużnik), który uregulował należność po dokonaniu korekty podatku naliczonego, ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym uregulował należność.

 


 

Ulga na złe długi w Comarch ERP Optima

Od wersji 2013.3.1 Comarch ERP Optima Użytkownik ma możliwość sporządzenia nowego załącznika deklaracji VAT-7 - VAT-ZD. Jest to zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Użytkownik ma możliwość wygenerowania wydruku tego zawiadomienia, natomiast w przypadku wysyłki deklaracji VAT-7 do systemu e-Deklaracje zawiadomienie to jest wysyłane automatycznie wraz z deklaracją.

Szczegółowe informacje na temat korekty podatku należnego oraz podatku naliczonego w programie Comarch ERP Optima oraz najczęściej zadawane pytania związane z ulgą na złe długi znajdą Państwo w biuletynie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza