Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór umowy o pracę, w którym uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony. Według nowego stanu prawnego przewidywane są trzy możliwości zawierania umów:

  • umowa na okres próbny (zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy - okres nieprzekraczający 3 miesięcy),
  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Zasada ta nie będzie mieć zastosowania jedynie w wyjątkowych sytuacjach, tzn.:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (wówczas pracodawca zawiadamia o tym okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy).

Nowy wzór umowy o pracę przewiduje wskazanie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2015 poz. 2005)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1220)

 

Nowy wzór umowy o pracę w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR dostępny jest od wersji 2016.2.1.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza