Program i moduł kadrowo-płacowy

Zawsze zgodny z polskimi przepisami

Obsługa działu kadr i płac (HR) wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Kadry i Płace zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi prawne, np. poprzez wsparcie zmian w wynagrodzeniach i ulgach w efekcie przepisów "Polskiego Ładu" oraz regulacji dotyczących pracy zdalnej.

Testuj za darmo przez 30 dni

Kadry i płace w Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to program kadrowo płacowy z kilkudziesięcioma ważnymi funkcjonalnościami.

Program umożliwia sprawniejszą obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS.

Z kolei integracja z systemem e-Deklaracje pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US.

Najważniejsze funkcje programu kadrowo - płacowego

Rozliczanie pracowników

Ewidencja i rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem nadgodzin i nieobecności pracowniczych. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami.

Deklaracje ZUS

Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

Deklaracje PIT

Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.

Obsługa PPK

Możliwość ewidencji danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczania składek Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz generowania płatności dla instytucji finansowej. Program przypomina również o autozapisie do PPK, umożliwiając tym samym ewidencję rezygnacji i przystąpienia do PPK.

Różne formy zatrudnienia
 • Możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych. 
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz dla pracowników tymczasowych.
 • Wprowadzanie diet kierowców międzynarodowych i rozliczanie ich wynagrodzeń (moduł Płace i Kadry Plus).
 • Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę
e-Teczki pracownicze

Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy do przechowywania wszytkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem umożliwiając szybki i łatwy dostęp do danych pracownika.

Operacje seryjne

Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (moduł Płace i Kadry Plus).

Inne obszary kadr i płac

Możliwość generowania własnych składników wypłat w oparciu o różne algorytmy naliczania, tworzenie własnych nieobecności wraz z limitami, sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS.

Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Moduł Płace i Kadry w Comarch ERP Optima umożliwia:

Wypłaty i wynagrodzenia

 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci istnieje również możliwość anulowania wypłat korygujących i naliczania do nich kolejnych korekt
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania
 • naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą 

Kadry

 • prowadzenie akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-teczki (zobacz film)
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności
 • przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima
 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią
 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch HRM
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych oraz informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, nieobecnościach
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych

Z programu można korzystać online

W bezpiecznej Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet

Czas pracy i nieobecności

 • kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy
 • kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego
 • wygenerowanie Zaświadczenia płatnika składek Z-3 zarówno w formacie xml, umożliwiającym wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, pracownika młodocianego oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)
 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego (zobacz film)
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • zablokowanie edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową

Deklaracje

 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy 
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0
 • odnotowanie indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych (zobacz film) oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • wygenerowanie deklaracji RUD zarówno w formie pliku xml i wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku (pojedynczego dla wskazanego pracownika lub seryjnego dla zaznaczonych pracowników (zobacz film)

Umowy cywilnoprawne

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców 
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, 
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,

Zarządzanie pracą zdalną 

Od wersji 2023.3.1 w Comarch ERP Optima dostępna jest nowa, standardowa strefa czasu pracy „Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie”. Kontrola pracy zdalnej okazjonalnej oparta jest na parametrze w konfiguracji, który domyślnie ma ustawioną wartość określoną przez ustawodawcę (24 dni/rok). W systemie dostępny jest również wydruk wniosku o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

W związku z nowelizacją kodeksu pracy udostępniliśmy również nowe standardowe typy wypłat: ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’. Są to dodatki kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty.

Moduł Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje:

Wypłaty

 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
 • oddelegowanie do pracy za granicą dla osób z zawartą umową o pracę oraz dla osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych (zobacz film)
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
 • generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty
 • odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych

Czas pracy i nieobecności

 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP

Kadry

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (film)
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych (zobacz film)
 • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów

Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również:

 • z systemem Comarch ERP XL,
 • z systemem Comarch ERP Altum,
 • z aplikacjami mobilnymi: Comarch HRM oraz Comarch Mobile Zarządzanie,
 • z aplikacją Comarch PPK pozwalającą na kompleksową obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

To potrzeba Klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus.
Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

Szkolenie

Szkolenie e-learingowe Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Comarch HRM

Comarch HRM to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, delegacjami, jak również szkoleniami i ocenami okresowymi, współpracująca z Comarch ERP Optima Płace i Kadry, Comarch ERP XL HR oraz Comarch ERP Altum HR.

Z aplikacji Comarch HRM można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Aplikację może również skonfigurować w modelu usługowym w chmurze Comarch 

Więcej informacji o aplikacji Comarch HRM

Rejestracja czasu pracy

Comarch TNA to innowacyjny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracownik w firmie. Comarch TNA (Time and Attendance) to narzędzie oparte o współpracę urządzeń Comarch TNA Gateway/Comarch TNA Gateway Plus, oraz aplikacji mobilnej i webowej. Aplikacja może działać samodzielnie, we współpracy z Comarch ERP Optima, Comarch HRM lub z zewnętrznym systemem kadrowo-płacowym za pomocą otwartego API.

Dowiedz się więcej

Aplikacja Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK obsługuje Pracownicze Plany Kapitałowe w systemach kadrowo płacowych (HR)  w firmach. Już teraz można zapoznać się z jej funkcjonalnościami, cennikiem i pobrać wersję demo

Dowiedz się więcej 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza