Comarch wprowadza rozwiązanie informatyczne do raportowania ESEF

W roku 2021 roku wchodzi w życie obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format). Wymóg obejmie wszystkich emitentów z krajów Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium wspólnoty. W Polsce są to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Aby wywiązać się z obowiązku, spółki giełdowe będą musiały wdrożyć system informatyczny, który umożliwi generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF. W Comarch trwają prace nad tego typu rozwiązaniem – Comarch ESEF.  Jego wersja demo  będzie dostępna w grudniu 2019 roku.

Podstawowe informacje o ESEF

Wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie ESEF ma na celu standaryzację raportów spółek giełdowych działających na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z  nowymi przepisami dane zamieszczane w sprawozdaniach sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), będą musiały być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL (tagowanie). Jest to zbiór pojęć zawartych w taksonomii, czyli słowniku pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Terminologia wykorzystana w słowniku jest oparta na MSSF. W ten sposób dane z raportu przygotowanego przez spółkę np. z Francji będą uszeregowana w taki sam sposób jak informacje zawarte w raporcie firmy np. z Polski.

Sprawozdania XBRL będą dostępne w formie elektronicznej i będzie je można przeglądać w przeglądarce internetowej dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu inline XBRL (iXBRL).

Kogo i od kiedy dotyczy XBRL

Zmiany w procesie raportowania w XBRL dotyczą emitentów notowanych na rynkach regulowanych UE, które sporządzają swoje roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSR. Do raportowania w nowym formacie będą musiały się również przygotować instytucje zobligowane do stworzenia mechanizmu umożliwiającego gromadzenie i udostępnianie raportów finansowych emitentów.

Obowiązek raportowania w nowym formacie dotyczy sprawozdań za okres sprawozdawczy, który rozpoczyna się od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że pierwsze sprawozdania finansowe w standardzie XBRL będą musiały zostać przygotowane już na początku roku 2021.

Dobre i…dobre strony

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg korzyści, które opierają się głównie na zwiększeniu użyteczności informacji finansowych. Dla spółek akcyjnych najważniejszą korzyścią jest ustrukturyzowanie danych, a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. Z kolei inwestorzy i analitycy giełdowi uzyskają dostęp do ustrukturyzowanej informacji. Nowy format znacznie usprawni  ich pracę, która polega głównie na zbieraniu danych a następnie na ich przetwarzaniu i analizie.

Kolejnym uczestnikiem rynku kapitałowego, któremu nowa formuła raportowania przyniesie korzyści, są organy nadzorujące - w Polsce taką instytucją jest Komisja Nadzoru Finansowego.

- Tworzenie sprawozdania w XBRL wymaga dość dużej pracy merytorycznej, a część tej pracy jest wsparta przez szereg walidatorów zaszytych w aplikacji, które umożliwiają wychwycenie błędów przy „tagowaniu”– mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP. Raportowanie w ESEF oznacza większą przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie również na większą pewność co do poprawności danych – dodaje Paweł Krupa.

Jak przygotować raport  w formacie ESEF

Do przygotowania sprawozdania finansowego według standardów Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania niezbędne jest dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające proces interaktywnego raportowania. Spółki mogą zastosować inne rozwiązanie i zlecić cały proces tworzenia raportu w formacie iXBRL wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Jednak taka forma nie pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału XBRL.

- Emitent w takim rozwiązaniu nie będzie mieć pełnej kontroli nad pracami przy raporcie, co w efekcie może wywołać szereg wątpliwości w samej spółce na temat „tagowanych” pozycji, dochodzi bariera związana z wprowadzeniem „last adjustments”,  a ponadto koszt takiego rozwiązania jest stosunkowo wysoki. Dlatego lepiej zainwestować w intuicyjne narzędzie informatyczne pozwalające na pełny wgląd w proces tworzenia raportu w nowym formacie wspierając się ewentualnie przy tym firmą doradczą, która będzie miała duże doświadczenie w MSSF i „tagowaniu” sprawozdań – przekonuje Paweł Krupa.

Aktualnie w Comarch trwają prace nad aplikacją Comarch ESEF, która umożliwi generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF. Narzędzie zostanie wprowadzone do oferty w grudniu 2020 roku.

Aplikacja Comarch ESEF umożliwi użytkownikowi tworzenie sprawozdania finansowego przy zachowaniu wytycznych EFES. Oprogramowanie to będzie posiadać m.in. wbudowany zbiór najnowszych znaczników taksonomii ESEF, które będzie można przypisywać do danych w sprawozdaniu finansowym. Rozbudowane funkcjonalności pozwolą na stworzenie indywidualnego wyglądu sprawozdania finansowego, dostosowanego do identyfikacji wizualnej spółki oraz na dodawanie do niego finalnych danych. Dodatkowo narzędzie Comarch ESEF pozwoli na przenoszenie na kolejne lata większości wcześniej wykonanej pracy (np. otagowanych pozycji), więc tworzenie sprawozdania z roku na rok będzie mniej czasochłonne.

- Podczas tegorocznego kongresu CFO Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zaprezentowaliśmy uczestnikom pierwsze widoki aplikacji Comarch ESEF, pokazując im, że najlepszym sposobem rozpoznanie problematyki ESEF jest przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z nowymi standardami już za rok 2019. W ten sposób ilość prac, związana głównie z poznaniem i określeniem taksonomii nie będzie tak dużym wyzwaniem przy pracach nad raportem finansowym za rok 2020. Dodatkowo gros czynności wykonanych przy tagowaniu pozycji zostanie zachowana w aplikacji i z powodzeniem będzie mogła być wykorzystana w następnych latach. Wiele praktycznych informacji na temat nowych zasad raportowania przekażemy podczas bezpłatnego webinaru poświęconego zmianom w tworzeniu rocznych sprawozdań finansowych. Serdecznie zapraszam – zapewnia Paweł Krupa.

Webinar odbędzie się  5 grudnia 2019 o godzinie 11:00. Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy zarejestrować się na stronie: https://webinary.comarch.pl.