Wersja 8.0 CDN XL pozwala na automatyczne wygenerowanie sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości oraz zestawień zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).

Dzięki wykorzystaniu intuicyjnego kreatora tworzenie wielu zestawień księgowych stało się szybkim i prostym w obsłudze mechanizmem. W ramach sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości udostępniono: bilans, rachunek zysków i strat za pomocą metody kalkulacyjnej,, rachunek zysków i strat dzięki metodzie porównawczej, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pomocą metody pośredniej, sprawozdanie z przepływów pieniężnych dzięki metodzie bezpośredniej, zmiany w kapitale własnym.

Z kolei użytkownikom zobowiązanym do sporządzania zestawień zgodnych z MSSF umożliwiono wygenerowanie: bilansu, rachunku zysków i strat za pomocą metody kalkulacyjnej, rachunku zysków i strat dzięki metodzie porównawczej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za pomocą metody bezpośredniej.

Powyższe zestawienia przygotowano, korzystając z opracowań firm o dużej renomie i kompetencjach (Deloitte, Arthur Andersen).