Autor: Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania ERP Comarch SA

Startująca w tym roku perspektywa finansowa 2014-2020, otwiera wyjątkowo duże możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE oraz zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. Jest to zatem szansa na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie. Głównymi odbiorcami rekordowego budżetu 82,5 mld euro będą przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MSP, są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, ale także „kreatorami” innowacyjnej myśli technicznej, wdrażanej w praktyce biznesowej. Najważniejsze obszary, w których wspierane będą firmy, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Najwięcej środków w regionach!

Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorców – podobnie jak w dotychczasowej perspektywie pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

  • krajowych  – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • regionalnych – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Programu Polska Wschodnia – skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jednak szczególne znaczenie dla wsparcia wdrożenia inwestycji związanych z zakupem nowych technologii ITC w nowej perspektywie finansowej będą miały Regionalne Programy Operacyjne.
Wzmocnieniu ulegnie wsparcie regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków. Obecnie jest to jedna czwarta alokacji dla Polski.
W ramach nowych programów regionalnych firmy zainteresowane technologiami sfinansują np.: zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowej e-usługi, rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem klasy ERP.

Na realizację 15 regionalnych programów przeznaczono ok. 60 proc. funduszy strukturalnych.

Nowa alternatywa dla dotacji – środki zwrotne
Od 2014 znacząco zwiększy się nie tylko wsparcie dotacyjne dla MSP, ale także rola instrumentów zwrotnych, takich jak preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia dla firm. Będzie to szczególnie widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych.

Wykorzystane zostaną doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której przedsiębiorcy mogli korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia pożyczkowego dla przedsiębiorstw. Do 2015 roku z pomocą pośredników finansowych, tj. banków komercyjnych, BGK udostępni przedsiębiorcom ponad 1,66 mld zł.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystną tendencją finansowania inwestycji może się okazać obniżenie poziomu dofinansowania projektów dotacyjnych – firmy będą angażowały więcej kapitału prywatnego, przez co projekty dotowane będą bardziej przemyślane, a liczba składanych wniosków mniejsza.

Z kolei większa rola pozadotacyjnych instrumentów zwrotnych umożliwi łatwiejszy dostęp do niskooprocentowanych kredytów i pożyczek. Ten trend w finansowaniu znalazł odzwierciedlenie w ofercie Comarch, który dzięki współpracy z IBM wprowadził unikalne na rynku narzędzie finansowania inwestycji IT – Comarch Financing.

Comarch Financing to w pełni elastyczny instrument kredytowania, który daje możliwość finansowania produktów IBM i innych dostawców w zakresie sprzętu, systemów informatycznych oraz pełnego wachlarza usług instalacyjnych – wszystko na unikalnych warunkach finansowych, w ramach jednej umowy.

Najnowsze rozwiązanie finansowania jest unikatowe na rynku narzędzi finansowych, na którym brakowało dotąd w pełni elastycznych rozwiązań umożliwiających objęcie pełnych kosztów wdrożenia technologii jedną umową finansowania. Teraz będzie to możliwe!

Narzędzie to może stanowić również zabezpieczenie kosztów realizacji projektów finansowanych z UE, współtworząc plan finansowy projektów unijnych, a także wpisywać się w coraz mocniejszy trend alternatyw dla środków UE jako rozwiązanie kredytowania inwestycji na preferencyjnych warunkach finansowych.

Gdzie w największych regionach przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia w inwestycjach technologicznych?

Małopolskie: 3.2.1. Wsparcie inwestycyjne dla firm MSP
Łódzkie: 3.3. + 3.4. Wspieranie zdolności MSP do udziału w innowacjach
Lubelskie: 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych produktów i usług
Pomorskie: 3.3. Wspieranie tworzenia i rozwoju produktów i usług
Śląskie: 2.2. Technologie ITC w działalności gospodarczej
Mazowieckie 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na ITC, e-handlu
Wielkopolskie: 3.3. Rozwój produktów i usług opartych na innowacjach
Dolnośląskie: 1.5. Rozwój produktów i usług MSP