Kreatywna przedsiębiorczość, innowacyjne modele biznesowe i nowoczesne technologie służące wsparciu ich realizacji – takie kryteria wydają się kluczowe w najbardziej popularnych obecnie działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), aktywnie wspierających młodych przedsiębiorców w rozwoju najnowocześniejszych modeli e-biznesu, tj. Działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działaniu 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Bez wątpienia programy te działają stymulująco na kreatywność przedsiębiorców, bowiem innowacyjne pomysły na biznes, wykorzystanie nisz rynkowych i tworzenie coraz nowocześniejszych produktów i usług elektronicznych oraz modeli współpracy między firmami to, podobnie jak popularny obecnie model cloud computing, najważniejszy trend współczesnej przedsiębiorczości. Nowoczesne modele e-biznesu szczególnie mocno promowane są w Działaniu 8.1, w którym dotacje unijne przeznaczone są na technologicznie zaawansowane projekty związane z Internetem i e-biznesem, polegające na wykorzystaniu narzędzi ITC do świadczenia e-usług drogą elektroniczną oraz wytworzenia produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.

Działanie 8.1 wspiera niestandardowe, w pełni nowoczesne pomysły na biznes, oparte na tzw. e-usłudze (usługa elektroniczna, w pełni zautomatyzowana, zindywidualizowana i zdalna), takie jak: fora internetowe, serwisy społecznościowe, platformy blogerskie, płatne konta, płatny dostęp do treści internetowych (zasoby danego serwisu, archiwum, biblioteka cyfrowa itp.) oraz automatyczne kalkulatory czy webserwisy.

Podobnie jak w Działaniu 8.1. trend rozwoju nowoczesnych modeli biznesowych widoczny jest również w bijącym rekordy popularności wśród przedsiębiorców Działaniu 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Działanie to kładzie szczególny nacisk na promowanie projektów o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które będą prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Typowy projekt zakłada integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm (EDI). Dzięki realizacji projektu współpracujące ze sobą dotąd przedsiębiorstwa tworzą nowy model wymiany informacji biznesowych w nowoczesnym i znacznie efektywniejszym modelu Business 2 Business, kreując nowe możliwości współpracy i koordynacji działań na wspólnych dla nich płaszczyznach (np. sprzedaż, logistyka, produkcja).

Popularność obydwu działań w naborach ubiegłego roku wskazuje niezbicie, iż trend kreatywnej przedsiębiorczości jest coraz mocniej widoczny w projektach inwestycyjnych firm.

Postępujący rozwój nowoczesnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców okazał się natomiast mocną inspiracją dla instytucji finansujących, przyczyniając się do tworzenia nowych, coraz bardziej elastycznych narzędzi finansowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Poza dotacjami szczególnie istotnym narzędziem finansowego wsparcia realizacji innowacyjnych projektów przedsiębiorstw jest leasing operacyjny, który, co istotniejsze, z powodzeniem może być z dotacjami łączony, jako że jest jednym z kosztów kwalifikowanych działań POIG. Beneficjenci mogą zatem skutecznie wykorzystywać w projekcie aż dwie formy finansowania: dotację unijną oraz leasing operacyjny w formiepromesy leasingowej, wydawanej przez instytucje leasingujące jako zabezpieczenie realizowanego projektu. Ponadto ubiegłoroczne wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do programu Innowacyjna Gospodarka wprowadziły korzystne zmiany dla przedsiębiorców stosujących leasing w ramach unijnych dotacji. Istotną zmianą dla przedsiębiorców korzystających z leasingu jest możliwość uzyskania dotacji jednorazowej za przedmiot leasingu, tj. refundacji ceny przedmiotu według faktury sprzedaży. W tej sytuacji środki unijne przelewane są na konto beneficjenta – bez pośrednictwa leasingodawcy. Dotąd przedsiębiorcy mogli otrzymać refundację w transzach i tylko tych rat, które zostały opłacone w czasie trwania umowy o dofinansowanie projektu. Teraz przedsiębiorcy zyskują podwójnie – korzystając z korzyści wynikających już z samego leasingu oraz uzyskując z góry dodatkowe środki finansowe wypłacone w ramach zwrotu za przedmiot leasingu.

Instytucją leasingującą tego rodzaju przedsięwzięcia jest firma Grenkeleasing Sp. z o.o. – działająca w ramach międzynarodowego koncernu Grenkeleasing AG, realizująca inwestycje przedsiębiorstw w technologie informatyczne w 21 krajach świata. Spółka nie tylko wykorzystuje standardowe metody leasingu operacyjnego dla wsparcia nowoczesnych modeli biznesowych przedsiębiorstw, ale także tworzy nowe unikatowe rozwiązania finansowania inwestycji. Wprowadza bowiem nowy, unikalny na polskim rynku IT produkt o charakterze linii leasingowej, który jeszcze efektywniej wspierać będzie firmy zainteresowane inwestycjami w rozwój informatyczny. Produkt, wdrażany w Polsce we współpracy z Sektorem ERP firmy Comarch, przeznaczony jest dla firm, które mają plany inwestycyjne na dłuższy czas i zamierzają zinformatyzować swoje przedsiębiorstwo lub np. sukcesywnie wyposażać swoją firmę w nowoczesne systemy czy sprzęt IT w okresie np. 12 miesięcy. Korzystanie z linii leasingowej Grenke zwanej „Flexline” umożliwia dokonanie inwestycji w rozwój infrastruktury IT na atrakcyjnych warunkach, zależnych od łącznej kwoty planowanych wydatków. Procedury podczas zawierania kolejnych umów jednostkowych w ramach linii są jeszcze bardziej uproszczone, natomiast decyzja leasingowa wydawana jest jednorazowo tylko podczas uzgadniania ramowej oferty finansowej.

Jak zatem widać, nowoczesne trendy rozwoju przedsiębiorczości i kreowanie nowych modeli biznesu w oparciu o innowacyjne technologie to nie tylko źródło inspiracji dla samych przedsiębiorców, ale także pole dla rozwoju nowych, alternatywnych form finansowania tych nowoczesnych inwestycji.

Rafał Nitecki, manager ds. Klientów Kluczowych w Grenkeleasing Sp. z o.o.:

– Linia leasingowa „Flexline” to rozwiązanie dedykowane finansowaniu sprzętu IT, oprogramowania oraz sprzętu biurowego. Jest to doskonały produkt dla przedsiębiorstw planujących długoterminowe inwestycje, z sukcesem oferowany przez Grenke w całej Europie. Klienci cenią sobie przede wszystkim gwarancję finansowania i przewidywalność kosztu oraz dużą oszczędność czasu. Wiadomo – czas to pieniądz. Brak wpłaty początkowej i prostota dokumentacji na niespotykanym poziomie – wszystko to sprawia, że klient zajmuje się prowadzeniem swojego biznesu, a Grenke załatwia resztę. Reakcja naszych klientów w Polsce jest bardzo entuzjastyczna.

Autor: Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania w Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 1/2011.

Poznaj nowatorskie narzędzie finansowania inwestycji IT >>