Przygotuj sprawozdanie roczne z aplikacją Comarch ESEF

Już wkrótce wchodzi w życie obowiązek przygotowywania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format). Oznacza to, że  roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, których okres sprawozdawczy rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku lub później, muszą zostać opracowane według standardu XBRL. Obowiązek obejmie wszystkie spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej.

Do właściwego sporządzenia raportu niezbędne będzie narzędzie informatyczne, które umożliwi generowanie plików według nowych wytycznych. Comarch wprowadził już do oferty dedykowaną aplikację Comarch ESEF. System dostępny jest obecnie w wersji chmurowej. Można również zobaczyć demo aplikacji, które jest wyposażone w podstawowe funkcjonalności niezbędne do przygotowania raportu. Jej wersja stacjonarna (czyli instalowana na serwerach klienta) pojawi się w czerwcu tego roku.

Wiedza oparta na doświadczeniu

W pracach nad aplikacją do raportowania w formacie ESEF, Comarch czerpie z doświadczenia własnych pracowników, którzy na co dzień prowadzą działania z zakresu przygotowywania sprawozdań finansowych, relacji inwestorskich, raportowania finansowego oraz controlingu. Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, również Comarch będzie zobowiązany do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego według nowych wymogów. Spółka na rok przed wejściem nowych wymogów zamierza przekształcić swoje skonsolidowane sprawozdanie finansowe opublikowane za 2019 rok do formatu iXBRL, właśnie przy użyciu aplikacji Comarch ESEF. Przekształcone sprawozdanie finansowe zostanie udostępnione na stronie internetowej spółki w pierwszym półroczu 2020 roku.

- Wierzymy, że podejście do problematyki ESEF z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli nam w 2021 roku na spokojne i bezproblemowe sporządzenie pierwszego obowiązkowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w iXBRL. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w warsztatach organizowanych przez ESMA i przekształcimy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok na iXBRL już teraz. Do jego przygotowania skorzystamy z oprogramowania Comarch ESEF, które dzięki współpracy naszego działu z zespołem informatyków  jest ergonomicznym i intuicyjnym w swoich rozwiązaniach narzędziem – mówi Agnieszka Pasich z Działu Relacji Inwestorskich w Comarch.

W 2017 roku pracownicy Comarch mieli okazję zdobyć doświadczenie, biorąc udział w warsztatach organizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA), czyli jednostkę odpowiedzialną za opracowanie regulacji dotyczących jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego w Unii Europejskiej. Comarch jako jedna z nielicznych polskich spółek giełdowych była zaangażowana w działalność unijnej instytucji, której zadaniem była m.in. praktyczna ocena tworzonych regulacji w zakresie ESEF. Na podstawie wniosków wyciągniętych podczas testów praktycznych, ESMA dopracowała i sfinalizowała projekt ESEF.

- Połączenie doświadczenia zdobytego podczas testów przez zespół raportowania finansowego Comarch z wiedzą zespołów produkcyjnych systemów Comarch ERP, z których korzysta kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw w Polsce, Niemczech, Francji i Hiszpanii pozwoliło na opracowanie aplikacji do raportowania według norm ESEF dla spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

Lista funkcjonalności

Aplikacja Comarch ESEF umożliwia użytkownikowi tworzenie sprawozdania finansowego przy zachowaniu wytycznych ESEF. Dane do raportu mogą być zaimportowane z dokumentu zapisanego w pliku DOCX. Ta funkcjonalność pozwala na przeniesienie całej struktury/wyglądu raportu do aplikacji. Następnie w przypadku konieczności zmian w raporcie, użytkownik ma możliwość edytowania sprawozdania finansowego bezpośrednio w aplikacji.

- Narzędzie Comarch ESEF od momentu zaimportowania pliku DOCX do aplikacji, pełni rolę edytora danych - czyli w aplikacji mamy dostęp do raportów, edycję danych oraz edycję związaną z tagowaniem. Comarch ESEF pełni zatem rolę narzędzia do zarządzania raportem finansowym na wszystkich płaszczyznach. Nasze narzędzie nie jest tym samym uzależnione od oprogramowania do edycji danych firm trzecich. Jest to samodzielne, przyszłościowe rozwiązanie – tłumaczy Paweł Krupa.

Oprogramowanie posiada wbudowany zbiór najnowszych znaczników taksonomii ESEF, czyli słownika pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Można je przypisywać do danych w sprawozdaniu finansowym, a sam słownik w prosty sposób uzupełniać o nowe rozszerzenia. Dodatkowo raport można przeszukiwać w intuicyjny sposób przy użyciu drzewa taksonomii.

- Tagowanie pozycji raportu w naszej aplikacji w dłuższej perspektywie przynosi realne oszczędności czasu. Raz oznaczone dane mogą być przenoszone na dokumenty przygotowywane w kolejnych latach. W ten sposób tworzenie sprawozdania z roku na rok będzie znacznie mniej czasochłonne – dodaje Paweł Krupa.

Narzędzie Comarch ma obecnie wiele użytecznych funkcjonalności, a sama aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową (zarówno w wersji chmurowej jak i stacjonarnej). W ten sposób poszczególne osoby z działu raportowania finansowego mają szybki, i co najważniejsze, bezpieczny dostęp do danych sprawozdawczych bez konieczności instalacji oprogramowania na każdym urządzeniu.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym działem raportowania finansowego Comarch SA oraz z wieloma klientami i firmami doradczymi, które komunikują nam potrzeby w zakresie ESEF. Dzięki temu mamy w planach np. udostępnienie w aplikacji możliwości pracy wielu użytkowników jednoczesnych na raporcie czy korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w celu uzupełniania danych w sprawozdaniu – zaznacza Paweł Krupa.

Korzyści dla rynku kapitałowego

Z wyników raportowania w ESEF będą mogli korzystać wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego: spółki akcyjne, inwestorzy oraz analitycy giełdowi a także organy nadzorujące - w Polsce taką instytucją jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dla każdej z tych grup format ESEF daje szereg korzyści, które opierają się głównie na zwiększeniu użyteczności informacji finansowych. Dla spółek akcyjnych najważniejszą korzyścią jest ustrukturyzowanie danych, a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. Z kolei inwestorzy i analitycy giełdowi uzyskają dostęp do ustrukturyzowanej informacji. Nowy format znacznie usprawni ich pracę, która polega głównie na zbieraniu danych a następnie na ich przetwarzaniu i analizie. Raportowanie w ESEF to również większa przejrzystość danych i pewność co do ich poprawności.

- Warto pamiętać że żyjemy w szybko zmieniającym się środowisku legislacyjnym, co ma ogromny wpływ na systemy informatyczne. Nie inaczej jest w przypadku Comarch ESEF - na bieżąco kontrolujemy zmiany w zakresie ESEF, jednocześnie analizując zachowania lokalnych regulatorów dotyczące sprawozdawczości w tej nowej formule. Wszystko po to, aby nasze narzędzie poza bogatą funkcjonalnością spełniało wszystkie formalne warunki – dodaje Paweł Krupa.

Aplikacja umożliwia pracę w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim, dzięki czemu może być stosowane przez spółki prowadzące działalność w pozostałych krajach unii europejskiej lub w  środowisku międzynarodowym.

Dalszy rozwój

Aktualnie aplikacja Comarch ESEF jest dostępna w wersji chmurowej, a jej wersja stacjonarna zostanie wprowadzona w czerwcu tego roku. Dodatkowo w kolejnych aktualizacjach będą pojawiać się nowe funkcjonalności m.in.: zwiększenie możliwości edycyjnych (w tym zmian wizualnych w sprawozdaniu), eksport sprawozdania do XHTML, walidacja raportu w aplikacji, wspomniana wcześniej możliwość pracy na raporcie przez wielu użytkowników jednocześnie i wypełniania danych w aplikacji z pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz budowa innej wersji językowej sprawozdania finansowego.

Niektóre interfejsy aplikacji Comarch ESEF:

1. Proste tagowanie danych:

2. Edycja raportu ESEF